Szkoła Podstawowa nr 3 w Milanówku

05-822 Milanówek

ul. Żabie Oczko 1

Tel: (22) 758-34-60

Religia

 

Rozkład materiału kl. V

na rok szkolny 2019/2020

 • podręcznik „Wierzę w Jednego Boga” (nr podręcznika: AZ-22-01/10-WA-3/14).
 • program nauczania religii w szkole podstawowej AZ-2-01/10 z 9 VI 2010 pt. Poznaję Boga i w Niego wierzę Podstawa Programowa Katechezy Kościoła Katolickiego w Polsce, zatwierdzonej 8 marca 2010 r

 

 

 

 

Temat

Liczba godzin

Treści wynikające z programu nauczania religii

Cele katechetyczne

Sposoby osiągnięcia celów

Wymagania ogólne

Wymagania szczegółowe

1.     Bóg pragnie abym Go po- znawał

1

 

 • zapoznanie z treścią tego- rocznych lekcji religii;
 • zachęta do głębszego po- znawania Pana Boga

Uczeń:

 • wyjaśnia sens przyjaźni w życiu człowieka;
 • uzasadnia dlaczego lekcja religii jest szansą na głębsze poznanie Pana Boga;
 • na podstawie tekstu z podręcznika wymienia treści nauczania w nowym roku szkolnym;
 • tworzy kronikę lekcji religii (cel długofalowy)
  • rozmowa kierowa- na
  • kronika
  • praca z podręczni- kiem
 

2.     Wielkość

Boga Stwo- rzyciela

1

- dzieło stworzenia przejawem wielkości

Boga i Jego miłości do ludzi

 • analiza i interpretacja biblij- nego opisu stworzenia świa- ta
 • odrywanie piękna świata widzialnego (wzbudzenie pozytywnych uczuć, emocji, zachwytu, poczucia piękna i dobra stworzonego świata, a przez to jego Stwórcy)

Uczeń:

 • na podstawie fragmentu Pisma Świętego tworzy plakat przedstawiający konkretne dzieło stworze- nia
 • po zakończonej lekcji wyjaśnia dlaczego Boga nazywamy Stworzycielem
 • po analizie tekstu własnymi słowami opowiada jak wyglądał świat stworzony przez Boga
 • po zakończonej lekcji stwierdza, że każde stworze- nie boże jest dobre i powstało z miłości
 • wielbi Boga za dzieło stworzenia i odkrywa piękno zawarte w przyrodzie
  • zagadki
  • rebus
  • biblijne plakaty
  • praca z podręczni- kiem
 

3.     Stworzyciel aniołów

1

- dzieło stworzenia przejawem wielkości

Boga i Jego miłości do ludzi

 • Pogłębienie rozumienia prawdy o Bogu jako Stwór- cy świata i aniołów
 • Odkrywanie roli aniołów w życiu człowieka i Kościoła

Uczeń:

 • Po zakończonej lekcji wyjaśnia kim jest anioł
 • Na podstawie analizowanego tekstu Pisma Święte- go i nauczania Kościoła wyjaśnia rolę aniołów
 • Na podstawie zdobytej wiedzy uczeń potrafi wła- snymi słowami wyjaśnić pojęcie świata niewi- dzialnego
 • Po zajęciach uczeń uzasadnia potrzebę modlitwy
  • aniołki i anioły
  • praca z tekstem
  • praca z podręczni- kiem
 

 

 

 

 

 

 

 

do anioła stróża

 • Własnymi słowami wyjaśnia kim jest upadły anioł

 

4.     Bóg daje

życie czło- wiekowi

1

- szczególna godność człowieka

 • Odkrywanie wartości egzy- stencjalnej biblijnego opisu stworzenia człowieka jako ukoronowania boskiego

dzieła stworzenia (godność każdego człowieka)

 • Pogłębienie prawdy o Bogu jako Stworzycielu świata widzialnego i niewidzialne- go

Uczeń:

 • Na podstawie medytowanego obrazu oraz frag-

mentu Pisma Świętego własnymi słowami opowia- da w jaki sposób Pan Bóg stworzył człowieka

 • Po zakończonej lekcji uzasadnia dlaczego człowiek jest wyjątkowym dziełem Boga i co znaczy, że zo- stał stworzony na obraz i podobieństwo Boże
 • Na podstawie zdobytych informacji wyjaśnia dla- czego każdy człowiek zasługuje na szacunek
 • wymienia podobieństwa człowieka do Boga
 • na podstawie zdobytych informacji wyjaśnia dla- czego człowiek jest powołany przez Pana Boga do współpracy
  • wykład z medyta- cją obrazu
  • rozmowa kierowa- na
  • lusterko
  • praca z podręczni- kiem
 

5.     Kobieta i

mężczyzna stworzeni dla siebie

1

-   szczególna godność człowieka – kobiety i mężczyzny- i jego po-

wołanie do współpracy ze Stwórcą w przeka- zywaniu życia

 

-   odpowiedzialność człowieka za dzieło stworzenia oraz za nowe niebo i nową ziemię

 • przedstawienie nauki Pisma Świętego o zadaniach po- wierzonych człowiekowi przez Boga,
 • ukazanie wyjątkowości i godności człowieka na tle innych stworzeń.

Uczeń:

 • wymienia prawdy zawarte o człowieku w Księdze Rodzaju,
 • wskazuje istotę człowieczeństwa różniącą czło- wieka od innych istot żyjących - godność
 • wymienia zadania powierzone człowiekowi przez Boga,
 • podaje przykłady wykroczeń moralnych przeciwko godności osoby ludzkiej,
 • po skończonej lekcji podaje przykłady szacunku dla drugiego człowieka.
  • każdy inny
  • moje zadania
  • praca z podręczni- kiem
 

6.     Człowiek

odchodzi od Boga

1

-   nieposłuszeństwo

pierwszych ludzi źró- dłem nieszczęścia

człowieka

 

-   miłość Stwórcy więk-

 • analiza i interpretacja tekstu Pisma Świętego dotyczące- go grzechu pierwszych lu- dzi,
 • ukazanie istoty grzechu pierworodnego i jego skut-

Uczeń:

 • wie, że nieposłuszeństwo nie prowadzi do dobra, ale do zła,
 • wyjaśnia na czym polegało zło, którego dopuścili się pierwsi rodzice, oraz wymienia skutki grzechu pierworodnego,
  • nieposłuszeństwo
  • pierwszy grzech i decyzja
  • praca z podręczni- kiem
 

 

 

 

 

 

sza od ludzkich grze- chów- Bóg zapowiada

Zbawiciela, by szukać i zbawić to, co zginęło

 

- grzech zniszczeniem przyjaźni ludzi z Bo- giem

ków.

 • rozumie symbolikę występującą w opisie kuszenia w raju,
 • uzasadnia tezę, że Jezus Chrystus jest naszym zbawicielem i dzięki jego śmierci krzyżowej otrzymujemy odpuszczenie grzechów.

 

7.     Grzech rani – Kain i Abel

1

-    grzech zniszczeniem przyjaźni ludzi z Bo- giem i między sobą (Kain i Abel)

 

-   pokuta

 • analiza i interpretacja frag- mentu Pisma Świętego o hi- storii Kaina i Abla,
 • ukazanie skutków grzechu oraz miłosierdzia kochają- cego Boga.

Uczeń:

 • zna historię Abla i Kaina,
 • wymienia skutki ludzkiego grzechu oraz ich wpływ na życie innych ludzi,
 • uzasadnia, że poprzez sakrament pojednania może doświadczyć miłosierdzia Boga,
 • wyraża wdzięczność wobec nieskończonego miło- sierdzia bożego.
  • akta sądowe
  • rozprawa sądowa
  • praca z podręczni- kiem
 

8.     Bóg ocala

człowieka – wiara Noego

1

-   Bóg wierny w swej miłości wychodzi ku ludziom i zawiera z nimi przymierze ( Noe)

 

-   chrzest

 • analiza i interpretacja frag- mentu Pisma Świętego o hi- storii Noego,
 • ukazanie sprawiedliwości Bożej.

Uczeń:

 • wie jakim człowiekiem był Noe i zna jego historie,
 • wyjaśnia dlaczego Pan Bóg ocalił Noego,
 • wyjaśnia pojecie przymierza,
 • podaje przyczyny i sens potopu,
 • podaje argumenty mówiące o tym, że chrzest jest naszym przymierzem zawartym z Bogiem,
 • zna konsekwencje i korzyści zawarcia przymierza z Bogiem.
  • Arka Noego
  • Przymierze
  • Praca z podręczni- kiem
 

9.     Ludzka pycha

– wieża Babel

1

- jedność ludzi z Bo- giem w Nowym Przy- mierzu uobecniana w liturgii i sakramentach ( chrzest, Eucharystia i pokuta)

 • analiza i interpretacja pery- kopy Pisma Świętego przed- stawiającego historię wieży Babel,
 • ukazanie pychy i egoizmu jako przeszkody na drodze

do Boga.

Uczeń:

 • zna historię wieży Babel,
 • wie co buduje i niszczy wspólnotę między ludźmi,
 • wyjaśnia skutki pychy w życiu człowieka,
 • wymienia sposoby powrotu do przyjaźni z Bogiem i ludźmi.
  • moja wieża
  • gałązka walki z grzechem
  • praca z podręczni- kiem
 

II DZIAŁ

10. Bóg zawsze

1

- wiara w Boga i ufność

 • odkrywanie wartości egzy-

Uczeń:

 • Alicja w krainie

 

 

 

dotrzymuje słowa

 

Jego Słowu źródłem błogosławieństwa,

 

- człowiek wierzący odpowiada na zapro- szenie do życia we wspólnocie z Bogiem i ludźmi, wzrasta w

wierze poszukując

Bożych drogowskazów w codziennych sytua- cjach.

stencjalnej historii o Abra- hamie i sceny zwiastowania,

 • kształtowanie postawy za- wierzenia i ufności Panu Bogu.
 • po zakończonej lekcji potrafi własnymi słowami przedstawić historię Abrahama i scenę zwiastowa- nia Maryi oraz wskazać co łączy te dwie postaci,
 • wyjaśnia na czym polegała próba wiary Abrahama,
 • po zakończonym spotkaniu stwierdza, że Pan Bóg jest wierny swoim obietnicom,
 • dostrzega związki między postawą Abrahama i Maryi a swoim życiem.
 

czarów

 • arkusz informacyj- ny
 • praca z podręczni- kiem

11. Zawierzyć przyszłość Bogu

1

-   wiara w Boga i ufność Jego Słowu źródłem

błogosławieństwa,

 

-   człowiek wierzący odpowiada na zapro- szenie do życia we wspólnocie z Bogiem i ludźmi, wzrasta w

wierze poszukując

Bożych drogowskazów w codziennych sytua- cjach.

 • odkrywanie wartości egzy- stencjalnej historii patriar- chy Jakuba,
 • pogłębienie prawdy o Bogu opiekującym się swoim lu- dem.

Uczeń:

 • po zakończonej lekcji swoimi słowami opowiada historię patriarchy Jakuba,
 • uzasadnia potrzebę wiary i ufności Bogu nie- zbędnych do otrzymania Bożego błogosławień- stwa,
 • wskazuje podobieństwa między historią Jakuba a wskrzeszeniem córki Jaira,
  • na podstawie zdobytej wiedzy i tekstu z podręcz- nika wyjaśnia pojęcie dwunastu pokoleń Izraela.
   • zabawa ruchowa
   • puzzle tekstowe
   • praca z podręcz- nikiem
 

12. Bóg zawsze czuwa nad nami

1

- wiara w Boga i ufność Jego słowu źródłem

błogosławieństwa,

-

człowiek wierzący odpowiada na zapro- szenie do życia we wspólnocie z Bogiem i

ludźmi, wzrasta w wierze poszukując

 • pogłębienie rozumienia prawdy o Bogu, który opiekuje się swoim ludem,
 • analiza i interpretacja egzy- stencjalna historii Józefa.

Uczeń:

 • wczuwając się w postać biblijną swoimi słowami opowiada historię Józefa,
 • na podstawie zdobytej wiedzy wskazuje podo- bieństwa między historią Józefa a Jezusa,
 • po zajęciach stwierdza, że Bóg wyprowadza dobro nawet ze skutków zła,
 • po zakończonej lekcji uzasadnia potrzebę zawie- rzenia i ufności Bogu.
  • projektant mody
  • kartka z pamięt- nika
  • praca z podręcz- nikiem
 

 

 

 

 

 

Bożych drogowskazów w codziennych sytua-

cjach.

 

 

 

13. Bóg słucha modlitwy

1

- Bóg wierny swemu przymierzu troszczy się o swój lud i prowadzi go ku wolności.

 • odkrywanie wartości egzy- stencjalnej historii o niewo- li Izraelitów i ocaleniu Mojżesza,
 • pogłębienie prawdy o Bo- gu, który opiekuje się swo- im ludem.

Uczeń:

 • po pracy z tekstem biblijnym wcielając się w naocznego świadka wydarzeń, opowiada, jak wyglądało życie Izraelitów po śmierci Józefa,
 • streszcza opowiadanie o cudownym ocaleniu Mojżesza i jego pierwszych latach życia,
  • na podstawie zdobytej wiedzy wyjaśnia pojęcie duchowej niewoli,
  • po zakończonej lekcji uzasadnia konieczność zachowania wierności i posłuszeństwa Bogu na- wet w najtrudniejszej sytuacji.
   • rozmowa kiero- wana
   • list
   • praca z podręcz- nikiem
 

14. Bóg stawia zadania

1

- Bóg wierny swemu przymierzu troszczy się o swój lud i prowadzi go ku wolności.

 • pogłębienie rozumienia przesłania biblijnego o Bo- gu opiekującym się ludźmi,
 • odkrywanie własnego po- wołania w kontekście wy- darzeń biblijnych.

Uczeń:

 • własnymi słowami opowiada biblijne historie o powołaniu Mojżesza i Mateusza,
 • na podstawie zdobytych wiadomości stwierdza, że Bóg powołuje każdego człowieka do pełnienia konkretnych zadań dając mu swoje błogosła- wieństwo i opiekę,
 • na podstawie tekstu o powołaniu Mojżesza okre- śla etapy powołania człowieka,
 • po zakończonych zajęciach streszcza i wyjaśnia fragment o plagach egipskich.
  • rozsypanka z komentarzem
  • plagi egipskie
  • praca z podręcz- nikiem
 

15. Bóg wypro- wadza z nie- woli

1

- Bóg wierny swemu przymierzu troszczy się o swój lud i prowadzi go ku wolności.

 • analiza i interpretacja histo- rii biblijnej o wyjściu Izraelitów z niewoli,
 • pogłębienie prawdy o Bo- gu, który opiekuje się swo- im ludem.

Uczeń:

 • po zakończonej lekcji swoimi słowami opowiada historię wyprowadzenia Izraelitów z niewoli egipskiej,
 • na podstawie zdobytej wiedzy wskazuje na po- dobieństwa między paschą Izraelitów a paschą Jezusa,
 • definiuje pojęcie paschy i świąt paschalnych,
 • dowodzi konieczności odpowiedzi na Boże we-
  • plan działań
  • słup ogłoszenio- wy
  • praca z podręcz- nikiem
 

 

 

 

 

 

 

 

zwanie i zachowywania posłuszeństwa wobec Jego woli,

 • wskazuje, w jaki sposób człowiek zostaje wy- prowadzony z niewoli grzechu.

 

16. Bóg wyzwala człowieka

1

- Bóg wierny swemu przymierzu troszczy się o swój lud i prowadzi go ku wolności.

 • pogłębienie prawdy o Bo- gu, który opiekuje się człowiekiem,
 • odkrywanie egzystencjal- nego znaczenia fragmentu Pisma Świętego o przejściu Izraelitów przez Morze Czerwone.

Uczeń:

 • po zakończonej lekcji własnymi słowami opo- wiada biblijną historię o przejściu Izraelitów przez Morze Czerwone,
  • na podstawie zdobytej wiedzy i tekstu z podręcz- nika wyjaśnia, czym jest niewola grzechu,
  • podaje podobieństwa pomiędzy historią o przej- ściu Izraelitów przez Morze Czerwone a sakra- mentem Chrztu Świętego,
   • stwierdza, że Bóg troszczy się o człowieka, za co należy Mu dziękować na modlitwie oraz prosić o dalszą opiekę i pomoc.
    • pomocna dłoń
    • rozmowa kiero- wana
    • praca z podręcz- nikiem
 

17. Bóg daje

pokarm

1

-   Bóg wierny swemu przymierzu troszczy się o swój lud i prowadzi go ku wolności,

 

-   Łaska Boża ratuje człowieka z niewoli grzechu,

 

-   Chrystus przez swe sakramenty prowadzi

ku wolności i daje ocalenie.

 • ukazanie przesłania biblij- nego o Bogu, który opieku- je się swoim ludem: dzia- łanie Boga oraz postawa Izraelitów podczas wę- drówki do Ziemi Obieca- nej,
 • ukazanie Eucharystii jako naszego pokarmu w drodze do nieba.

Uczeń:

 • wyjaśnia przyczyny niepokoju Izraelitów pod- czas wędrówki przez pustynię,
  • opisuje, w jaki sposób Bóg troszczył się o Izraeli- tów podczas ich wędrówki ku Ziemi Obiecanej,
  • opisuje sytuacje Mojżesza jako przywódcy wy- pełniającego wolę Boga,
  • wymienia znaki obecności Boga wśród swego ludu wędrującego ku Ziemi Obiecanej,
  • wyjaśnia, że dla chrześcijanina Ziemią Obiecaną jest niebo, do którego prowadzi nas Chrystus, da- jący nam swoje Ciało jako pokarm.
   • koło potrzeb, trójkąt życia
   • pustynny strajk: doczesne i wiecz- ne rozwiązanie
   • praca z podręcz- nikiem
 

18. Bóg udziela łaski

1

-   Łaska Boża ratuje człowieka z niewoli grzechu,

 

-   Chrystus przez swe

 • zapoznanie uczniów z perykopą Pisma Świętego mówiącą o wyprowadzeniu wody ze skały,
 • przedstawienie nauki doty-

Uczeń:

 • wyjaśnia przyczyny niepokoju Izraelitów pod- czas wędrówki przez pustynię,
  • opisuje, w jaki sposób Bóg troszczył się o Izraeli- tów podczas ich wędrówki do Ziemi Obiecanej,
   • rozmowa kiero- wana
   • drzewo łaski
   • praca z podręcz- nikiem
 

 

 

 

 

 

sakramenty prowadzi ku wolności i daje ocalenie.

czącej łaski Bożej.

 • rozumie sytuacje Mojżesza jako przywódcy wy- pełniającego wolę Boga,
 • wymienia znaki obecności Boga wśród swego ludu wędrującego ku Ziemi Obiecanej,
  • wskazuje na różne rodzaje łaski Bożej dostrzega- nej w życiu człowieka.

 

III DZIAŁ

19. Bóg bliski

człowiekowi

1

-   Przymierze na Synaju wyrazem miłosiernej i wiernej miłości Boga do ludzi,

 

-   Nowe Przymierze w Jezusie Chrystusie wypełnieniem Bożych obietnic i ratunkiem dla błądzącego człowieka.

 • zapoznanie z ideą przymie- rza z Bogiem i wierności wobec Niego,
 • przedstawienie starego i nowego przymierza

Uczeń:

 • opowiada o przymierzu, jakie Bóg zawarł z Izraelitami po ich wyjściu z Egiptu,
 • określa wzajemne zobowiązania Boga i Jego ludu wynikające z przymierza,
 • rozumie, że przymierze na Synaju jest wyrazem miłosiernej i wiernej miłości Boga do ludzi,
 • wyjaśnia, na czym polegało stare i nowe przy- mierze oraz wymienia strony, które je zawarły,
 • uzasadnia potrzebę trwałej więzi z Bogiem.
  • tajemnicze pudeł- ko
  • karciana gra
  • praca z podręcz- nikiem
 

20. Bóg pomaga poznać to co dobre

1

-   Przymierze na Synaju wyrazem miłosiernej i wiernej miłości Boga do ludzi,

 

-   wierność Bożym przykazaniom potwier- dzeniem wiary w Boga i ufności w Jego troskę o ludzi,

 

-   Nowe Przymierze w Jezusie Chrystusie wypełnieniem Bożych obietnic i ratunkiem dla

błądzącego człowieka.

 • przedstawienie nowego przymierza w Jezusie Chrystusie jako wypełnie- nie Bożych obietnic,
 • ukazanie sumienia jako wewnętrznego głosu po- magającego nam w wypeł- nianiu obietnic przymierza.

Uczeń:

 • potrafi omówić okoliczności zawarcia nowego przymierza,
  • wyjaśnia analogie między starym i nowym przy- mierzem,
  • zna obowiązki wynikające z zawarcia przymie- rza,
  • uzasadnia tezę, iż sumienie to głos pomagający wypełnić postanowienia wynikające z zawarcia przymierza
   • dziennikarz, kro- nikarz, malarz
   • we mnie ktoś jest
   • praca z podręcz- nikiem
 

 

 

 

21. Bóg ratuje człowieka

1

- Nowe Przymierze w Jezusie Chrystusie wypełnieniem Bożych obietnic i ratunkiem dla błądzącego człowieka.

 • przedstawienie roli krzyża w życiu człowieka,
 • pogłębienie prawdy, że Bóg pragnie zbawienia wszystkich ludzi.

Uczeń:

 • wyjaśnia analogie miedzy wężem miedzianym na pustyni a krzyżem Chrystusa,
  • uzasadnia tezę, że nowe przymierze jest ratun- kiem dla błądzącego człowieka,
  • wie, że grzech rani człowieka,
  • przedstawia sens i symbolikę Chrystusowego krzyża,
   • wyjaśnia, dlaczego człowiek potrzebuje łaski Bożej i nawrócenia,
   • kształtuje postawę szacunku i miłości wobec Chrystusowego krzyża,
    • tabelka pomocy
    • mój krzyż
    • praca z podręcz- nikiem
 

22. Bóg hojny dla tych któ- rzy są wierni

1

- wierność Bożym przykazaniom potwier- dzeniem wiary w Boga i ufności w Jego troskę o ludzi.

 • ukazanie wierności Bogu jako odpowiedzi na Jego miłość,
 • przedstawienie prawdy, że każdy człowiek wezwany jest do świętości.

Uczeń :

 • streszcza prawdę o zaufaniu Bogu zawartą na kartach Pisma Świętego,
 • wymienia postacie ze Starego Testamentu, które są przykładem zaufania Bogu,
 • uzasadnia tezę, że każdy człowiek został wezwa- ny do świętości, którą osiąga się dzięki wierno- ści,
  • podaje przykłady wierności we współczesnym świecie.
   • definicja
   • co by było gdyby?
   • list
   • praca z podręcz- nikiem
 

23. Bóg uczy

mnie wierno- ści

1

- wierność Bożym przykazaniom potwier- dzeniem wiary w Boga i ufności w Jego troskę o ludzi.

 • przedstawienie nauki Ko- ścioła dotyczącej skutków niewierności wobec Boga,
 • przedstawienie prawdy, że Jezus Chrystus jest naszym nauczycielem.

Uczeń:

 • wymienia przykłady niewierności wobec Boga zawarte w Piśmie Świętym,
 • wymienia przykłady zaufania człowieka wobec Boga,
 • uzasadnia tezę, że Jezus Chrystus jest naszym nauczycielem i przykładem wierności wobec Oj- ca,
 • odkrywa przykłady niewierności wobec Boga w swoim życiu.
  • zły przykład
  • dobre czyny
  • praca z podręcz- nikiem
 

IV DZIAŁ

24. Jezus też

1

- ziemia Zbawiciela

 • poznanie geografii, przyro-

Uczeń:

 • rozmowa kiero-

 

 

 

miał swoją Ojczyznę

 

miejscem uświęconym przez życie, mękę,

śmierć i zmartwych- wstanie Jezusa.

dy oraz sytuacji społecznej i biblijnej Palestyny jako kontekstu życia i działalno- ści Jezusa,

 • ukazanie przynależności do rodziny ludzkiej, która po- winna jednoczyć się w po- koju.
 • opisuje położenie i ukształtowanie powierzchni Palestyny,
 • wyjaśnia nazwę ojczyzny Jezusa,
 • wymienia najważniejsze nazwy miejscowości, rzek, jezior związanych z działalnością Jezusa,
  • charakteryzuje wybrane grupy społeczne, które zamieszkiwały terytorium Ziemi Świętej w cza- sach Jezusa.
 

wana

 • Polska
 • plan wycieczki
 • praca z podręcz- nikiem

25. Jezus zapo- wiadany przez proroków

1

- zapowiedzi prorockie odnoszące się do Me- sjasza i ich miejsce w przeżywaniu roku li- turgicznego,

 • przedstawienie wybranych proroków oraz ukazanie ich roli w historii zbawienia,
 • zapoznanie z treścią wy- branych obietnic mesjań- skich zapowiadających na- rodzenie Mesjasza

Uczeń:

 • zna proroctwa, zapowiadające Mesjasza,
 • wymienia wybranych proroków Starego Testa- mentu,
 • uzasadnia tezę, że w Jezusie Chrystusie wypełni- ła się obietnica zapowiadanego Mesjasza,
  • wskazuje sytuacje z życia codziennego, w któ- rych staje się prorokiem,
   • obietnica
   • prorocy
   • papierek lakmu- sowy
   • praca z podręcz- nikiem
 

26. Jezus narodził się w Betle- jem

1

- Jezus postacią histo- ryczną - biblijne i po- zabiblijne źródła wie- dzy o Jezusie uzasad- nieniem wiary w Zba- wiciela.

 • wymienia źródła mówiące o Jezusie Chrystusie jako postaci historycznej,
 • przedstawia treść źródeł o Jezusie Chrystusie.

Uczeń:

 • podaje przykłady chrześcijańskich i niechrześci- jańskich źródeł przedstawiających Jezusa Chry- stusa jako postać ci historyczną ej,
  • streszcza treść dokumentów świadczących o historyczności Jezusa,
  • wyjaśnia różnice wynikające z przekazów o Je- zusie Chrystusie zawartych w Ewangeliach oraz w pismach pozachrześcijańskich,
   • uzasadnia, dlaczego ważna jest znajomość źródeł mówiących o Jezusie Chrystusie.
    • przekonanie
    • szafa dokumenta- cji historycznej
    • praca z podręcz- nikiem
 

27. Jezus – Bóg i człowiek

1

- Tajemnice życia Jezu- sa: Wcielenie- niezwy- kła godność ludzkiego życia w wymiarze cielesnym nadana przez fakt, iż Słowo stało się Ciałem.

 • podaje przykłady chrześci- jańskich i niechrześcijań- skich źródeł przedstawiają- cych Jezusa Chrystusa jako postać ci historyczną ej,
 • streszcza treść dokumen- tów świadczących o histo-

Uczeń:

 • wymienia cechy Jezusa jako Boga i człowieka,
 • wyjaśnia pojęcie „wcielenie”,
 • uzasadnia tezę, że Jezus Chrystus jest Bogiem i człowiekiem,
  • wyjaśnia znaczenie tajemnicy wcielenia Jezusa dla godności osoby ludzkiej,
   • Jestem człowie- kiem
   • puzzle plakatowe
   • praca z podręcz- nikiem
 

 

 

 

 

 

 

ryczności Jezusa,

 • wyjaśnia różnice wynikają- ce z przekazów o Jezusie Chrystusie zawartych w Ewangeliach oraz w pi- smach pozachrześcijań- skich,
 • uzasadnia, dlaczego ważna jest znajomość źródeł mó-

wiących o Jezusie Chrystu- sie.

 • podaje przykłady szacunku wobec własnego ciała jako wyrazu wdzięczności za cud wcielenia.

 

28. Jezus spełnie- niem ludzkich oczekiwań i pragnień

1

- konsekwencje obec- ności Emanuela- Boga z nami dla codzienności człowieka wierzącego.

 • odkrywanie wartości egzy- stencjalnej fragmentów Pi- sma Świętego zapowiada- jących przyjście Mesjasza,
 • pogłębienie rozumienia prawdy ewangelicznej, że Jezus narodził się dla każ- dego człowieka,
 • kształtowanie postawy gotowości na spotkanie z Mesjaszem.

Uczeń:

 • po zakończonej lekcji wie, że każdy człowiek ma jakieś pragnienia i oczekiwania,
 • wcielając się w postaci biblijne pasterzy lub Mędrców ze Wschodu opisuje wydarzenie odda- nia pokłonu nowonarodzonemu Jezusowi,
 • po zakończonych zajęciach swoimi słowami uzasadnia tezę, że Jezus jest zapowiadanym Me- sjaszem,
 • swoimi słowami wyjaśnia przesłanie biblijnej sceny o pokłonie Jezusowi przez Mędrców i pa- sterzy (Jezus przyszedł do każdego człowieka

niezależnie od jego statusu społecznego).

 • termometr uczuć
 • pudełko oczeki- wań i pragnień
 • telegram
 • praca z podręcz- nikiem

29. Jezus zapo- wiadanym Mesjaszem

1

- Jezus zapowiedzia- nym Mesjaszem-

udział w celebrowaniu tajemnic wiary uzdol- nieniem do współu- czestnictwa w potrój- nej misji Chrystusa.

 • odkrywania potrójnej misji Jezusa w codziennym ży- ciu,
 • pogłębienie prawdy o

przyjściu Jezusa na ziemię, jako wypełnienie się pro- roctw mesjańskich

Uczeń:

 • po zakończonej lekcji swoimi słowami uzasadnia tezę, że człowiek powinien dbać nie tylko o wy- gląd fizyczny, ale też o swoje życie duchowe,
 • na podstawie zdobytej wiedzy potrafi zdefinio- wać pojęcie namaszczenia,
 • wskazuje w tekście z Księgi Izajasza (61, 1nn),  w jaki sposób człowiek może rozwijać swoje ży- cie duchowe,
 • po zakończonych zajęciach wymienia z pamięci
  • salon piękności
  • praca z podrecz- nikiem
 

 

 

 

 

 

 

 

potrójną misję Jezusa i umie ją opisać,

 • na podstawie tekstu podaje przykłady wypełnia- nia potrójnej misji Jezusa w współczesnym świecie
  • na podstawie podręcznika swoimi słowami wyja- śnia określenie „sól ziemi” i „światło dla świata”.

 

30. Jezus posłany dla mojego zbawienia

1

-   Jezus- Bóg i człowiek posłany dla nas i na- szego zbawienia,

 

-   uniżenie Syna Bożego jako wywyższenie

człowieka, którego życie sakramentalne

jest drogą przebóstwie- nia.

 • pogłębienie prawdy, że w Jezusie objawiła się miłość Boga i oddanie się czło- wiekowi,
 • analiza i interpretacja Bo- żej interwencji w historii zbawienia.

Uczeń:

 • podaje przykłady troski rodziców o swoje dzieci,
  • po zakończonej lekcji podaje przykłady Bożej interwencji w historię zbawienia,
  • swoimi słowami wyjaśnia, dlaczego Bóg zesłał Jezusa na ziemię,

 ·      wie, że Bóg nigdy nie zapomni o człowieku, ponieważ jest Jego ukochanym dzieckiem,

 • uzasadnia, dlaczego przystępowanie do sakra- mentów świętych jest dowodem wdzięczności

Bogu za Jego nieskończoną miłość do nas.

 • fotosymbole
 • scenki biblijne
 • praca z podręcz- nikiem

31. Jezus uczy nas służyć

1

-   Jezus- sprawiedliwy Sługa będący wzorem posłuszeństwa i pokory w wypełnianiu obo-

wiązków;

 

-   uniżenie Syna Boże- go, jako wywyższenie człowieka

 

-   umiłowany Syn, który posłusznie wypełnia posłannictwo i uczy

całkowitego się podda-

nia woli Ojca (Modli- twa Pańska).

 • analiza i interpretacja bi- blijnego opisu umycia nóg apostołom przez Jezusa,
 • poznawanie różnych form służby.

Uczeń:

 • po lekcji swoimi słowami opowiada biblijną scenę umycia nóg apostołom,
  • na podstawie podręcznika uzupełnia tekst z luką zawierający przykłady postępowania Jezusa wo- bec Boga i bliźnich,
  • wymienia przykłady służby rodzinie, Kościołowi i Ojczyźnie,
  • po zakończonej lekcji podaje cele służenia: udzielanie pomocy potrzebującym i duchowe ubogacanie wspólnoty.
   • tekst z lukami
   • kamizelka służby
   • praca z podręcz- nikiem
 

32. Codzienne

1

- Święta Rodzina, jako

 • pogłębienie prawdy o zna-

Uczeń:

 • rozmowa kiero-

 

 

 

życie z Jezu- sem

 

ideał życia z Bogiem i wzajemnych relacji dla rodzin chrześcijań- skich,

 

- życie ukryte Jezusa szkołą pokory i cier-

pliwości w wypełnianiu codziennych obowiąz- ków, pomagających wzrastać w mądrości i łasce u Boga i ludzi.

czeniu osoby Jezusa dla ca- łej ludzkości,

 • ukazanie Świętej Rodziny jako wzoru dla współcze- snych rodzin.
 • definiuje pojęcie rodziny i wie, że rodzice pragną dobra dla swoich dzieci,
 • po zakończonej lekcji uzasadnia, dlaczego rodzi- com należy się szacunek i wdzięczność,
 • na podstawie tekstu z podręcznika podaje przy- kłady odnoszenia się do rodziców przez Jezusa,
 • na podstawie zdobytej wiedzy uzasadnia, dlacze- go Święta Rodzina powinna być wzorem dla współczesnych rodzin,
  • po zakończonej lekcji dowodzi, dlaczego obec- ność Jezusa w rodzinie wpływa na budowanie pokoju i wzajemnej miłości.
 

wana

 • tabelka
 • praca z podręcz- nikiem

V DZIAŁ

33. Pan Jezus naucza

1

-   idea Królestwa Boże- go i jego prawo wzo- rem do budowania

własnej hierarchii war- tości i relacji z Bogiem i ludźmi,

 

-   znaczenie słów Jezusa dla współczesnego

chrześcijanina zachętą do podejmowania pra- cy nad własnym cha- rakterem i walki z grzechem.

 • zapoznanie     z      pojęciem

„przypowieść ewangelicz- na”,

 • analiza i interpretacja przy- powieści o pszenicy i kąko- lu (chwaście).

Uczeń:

 • po zakończonej lekcji definiuje pojęcie przypo- wieści,
 • swoimi słowami streszcza przypowieść o pszeni- cy i chwaście,
 • na podstawie podręcznika i fragmentu biblijnego (Mt 13, 37-43) wyjaśnia symbole z przypowieści,
 • po zakończonej lekcji wymienia przykłady, uka- zujące, jak może przyczyniać się do rozwijania królestwa Bożego na ziemi
  • słoneczko
  • przypowieść i wyjaśnienie
  • praca z podręcz- nikiem
 

34. Pan Jezus

zaprasza do Królestwa Bożego

1

- idea Królestwa Boże- go i jego prawo wzo- rem do budowania

własnej hierarchii war- tości i relacji z Bogiem i ludźmi,

 • pogłębienie wiedzy o nau- czaniu Jezusa dotyczącego królestwa niebieskiego,
 • analiza i interpretacja przy- powieści o siewcy.

Uczeń:

 • przyporządkowuje rodzaje ziaren do nazw,
 • wymienia warunki, jakie muszą być spełnione, aby ziarno przyniosło obfite plony,
 • po zakończonej lekcji swoimi słowami opowiada przypowieść o siewcy,
 • wyjaśnia symbolikę zawartą w przypowieści i
  • ziarno
  • tabela
  • praca z podręcz- nikiem
 

 

 

 

 

 

- znaczenie słów Jezusa dla współczesnego

chrześcijanina zachętą do podejmowania pra- cy nad własnym cha- rakterem i walki z

grzechem.

 

odnosi ją do postaw ludzkich,

 • wskazuje, w jaki sposób człowiek powinien sta- rać się o rozwój królestwa Bożego.

 

35. Pan Jezus

zachęca do budowania Królestwa Bożego

1

- idea Królestwa Boże- go i jego prawo wzo- rem do budowania

własnej hierarchii war- tości i relacji z Bogiem i ludźmi,

 • pogłębienie wiedzy o nauce Jezusa dotyczące o króle- stwa Bożego,
 • analiza i interpretacja przy- powieści o domu na skale.

Uczeń:

 • podaje, w jaki sposób dbamy o bezpieczny dom,
  • po zakończonej lekcji swoimi słowami przedsta- wia treść przypowieści o domu na skale,
  • podaje metaforyczne znaczenie budowania domu jako wyraz troski o królestwo Boże,
  • na podstawie tekstu z podręcznika i swoich przemyśleń wskazuje, w jaki sposób przyczy- niamy się do budowania królestwa Bożego.
   • bezpieczny dom
   • budujemy Króle- stwo Boże
   • praca z podręcz- nikiem
 

 

 

- życie sakramentalne pomocą w wypełnianiu prawa Królestwa Bo-

żego,

 

 

- interpretacja ludzkie- go doświadczenia w świetle nauczania– Słowo Boże głoszone w liturgii drogowska- zem do nieba,

 

 

- odpowiedź na Boże wezwanie modlitwą i

czynem.

36. Pan Jezus

1

- interpretacja ludzkie-

 • pogłębienie rozumienia nauczania Jezusa o króle- stwie Bożym,
 • analiza i interpretacja meta- foryczna przypowieści o skarbie i perle.

Uczeń:

 • rozróżnia skarby materialne i duchowe,
  • po zakończonej lekcji swoimi słowami opowiada przypowieść o skarbie i perle,
  • na podstawie podręcznika i zdobytych wiadomo- ści wyjaśnia, dlaczego czasem trzeba coś po-
   • tajemniczy kufe- rek
   • bilans zysków i strat
   • praca z podręcz- nikiem
 

przypomina o

 

go doświadczenia w

tym co naj-

 

świetle nauczania –

ważniejsze

 

Słowo Boże głoszone

 

 

w liturgii drogowska-

 

 

zem do nieba,

 

 

 

Klasa VI

na rok szkolny 2019/2020

 • podręcznik „Wierzę w święty Kościół powszechny