Szkoła Podstawowa nr 3 w Milanówku

05-822 Milanówek

ul. Żabie Oczko 1

Tel: (22) 758-34-60

Geografia

 

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z GEOGRAFII

Przedmiotem oceniania są:
- wiadomości,
- umiejętności,
- postawa ucznia i jego aktywność.

Ocenianiu podlega:
– poprawność merytoryczna wypowiedzi ustnej lub pisemnej ucznia zgodna z
ustaleniami wymagań edukacyjnych,
– samodzielność w rozwiązywaniu zadań i problemów,
– kreatywność, twórczość ucznia w realizacji podjętych zadań,
– aktywność ucznia podczas lekcji i na zajęciach pozalekcyjnych.

Wymagania na poszczególne oceny z geografii:

Ocena celująca – uczeń opanował wiadomości i umiejętności znacznie wykraczające poza program
nauczania, będące efektem jego samodzielnej pracy, prezentuje swoje wiadomości posługując się
terminologią geograficzną, formułuje problemy i rozwiązuje je w sposób twórczy, stosuje swoje
wiadomości w sytuacjach nietypowych, bardzo aktywnie uczestniczy w procesie lekcyjnym,
wykonuje twórcze prace, pomoce naukowe i potrafi je prezentować na terenie szkoły i poza nią, w
pracach pisemnych osiąga od 97% do 100% punktów możliwych do zdobycia i podejmuje zadania
dodatkowe, odnosi sukcesy w konkursach przedmiotowych.

Ocena bardzo dobra – uczeń opanował w pełnym zakresie wiadomości i umiejętnośći określone
programeme nauczania, potrafi stosować zdobytą wiedzę do samodzielnego rozwiązywania
problemów w nowych sytuacjach, wykazuje się biegłą znajomością i interpretacją mapy, analizą
danych statystycznych i wykresów, aktywnie uczestniczy w procesie lekcyjnym, w pisemnych
sprawdzianach wiedzy i umiejętności osiąga od 87% do 96% punktów możliwych do zdobycia.

Ocena dobra – uczeń opanował wiadomości i umiejętności bardziej złożone i mniej przystępne,
przydatne i użyteczne w szkolnej i poza szkolnej działalności, dostrzega, nazywa i wyjaśnia związki
przyczynowo – skutkowe, potrafi je opisać, odczytuje główne informacje z wykresów i tabel,
sprawnie posługuje się terminologią i mapami, jest aktywny na lekcji, w pracach pisemnych osiąga
od 64% do 86%.

Ocena dostateczna – uczeń opanował wiadomości i umiejętności przystępne, niezbyt złożone,
najważniejsze w geografii, oraz takie, które można wykorzystać w sytuacjach szkolnych i
pozaszkolnych i wykorzystuje je przy niewielkiej pomocy nauczyciela, potrafii w stopniu
zadawalającym posługiwać się samodzielnie mapami i wykazuje się aktywnością na lekcji w
stopniu zadawalającym, w przypadku prac pisemnych osiąga od 50% do 63% punktów.

Ocena dopuszczająca – uczeń opanował jedynie minimum wiedzy i umiejętności określonych w
programie, ale nie przekreślają one możliwości dalszego kształcenia, większość zadań i poleceń
wykonuje z pomocą nauczyciela, potrafi w niewielkim stopniu korzystać z mapy, jest mało aktywny
na lekcji, w pisemnych sprawdzianach wiedzy i umiejętności osiąga od 33% do 49%.

Ocena niedostateczna – uczeń nie opanował wiadomości i umiejętności określanych w podstawie
programowej, wykazuje się brakiem systematyczności w przyswajaniu wiedzy, umiejętności i
wykonywaniu prac domowych, nie podejmuje próby rozwiązywania zadań o elementarnym stopniu
trudności nawet przy pomocy nauczyciela, nie potrafi czytać map, wykazuje się bierną postawą na
lekcji, w przypadku prac pisemnych osiąga od 0% do 32%

ZASADY WSPÓŁPRACY Z UCZNIAMI PODCZAS LEKCJI GEOGRAFII

1. Każdy uczeń ma obowiązek prowadzić zeszyt przedmiotowy, zeszyt ćwiczeń (kl.6 i 8)
oraz posiadać podręcznik. W przypadku nieobecności na lekcji uczeń jest zobowiązany
do uzupełnienia materiału oraz zapoznania się i przyswojenia materiału z lekcji, na
której był nieobecny.

2. Podczas lekcji można zdobywać plusy za aktywność. Trzy plusy to ocena bardzo dobra.

3. Uczeń przed rozpoczęciem lekcji (przy sprawdzaniu obecności) może zgłosić
nieprzygotowanie do zajęć (z wyjątkiem zapowiedzianych kartkówek i sprawdzianów),
dozwolone są dwa nieprzygotowania w semestrze.

4. Formy aktywności podlegają ocenie:
- dłuższe wypowiedzi ustne,
- kartkówki obejmujące materiał maksymalnie z trzech ostatnich tematów lekcji,
- sprawdziany, zapowiedziane przynajmniej na tydzień przed,
- aktywność na lekcji,
- znajomość mapy przy bieżących tematach,
- prace domowe,
- karty pracy,
- zeszyt ćwiczeń (kl.6 i 8),
- prace dodatkowe (prezentacje, opracowania projektów,plansze tematyczne,
- udział w konkursach geograficznych na terenie szkoły i poza nią.