Szkoła Podstawowa nr 3 w Milanówku

05-822 Milanówek

ul. Żabie Oczko

Tel: (22) 758-34-60

Statut Szkoły

                                                                                            Załącznik nr 1 do

                                                                                      Uchwały nr3/9/11/2017

                                                                      Szkoły Podstawowej nr 3  im. F. Chopina

                                                                                              w Milanówku

                                                                                     z dnia 9 listopada 2017r.

 

 

 

  

STATUT

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3

IM. FRYDERYKA CHOPINA

W MILANÓWKU

 

 

SPIS TREŚCI

 

Rozdział 1.  Postanowienia ogólne .................................................................................s.3

Rozdział 2. Cele i zadania szkoły oraz sposoby ich realizacji………………..............s.5

Rozdział 3. Organa szkoły i ich kompetencje...............................................................s.13

Rozdział 4. Organizacja szkoły ……………………………………………………….s.19

Rozdział 5. Nauczyciele i inni pracownicy szkoły.........................................................s.27

Rozdział 6. Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie .................................................s.38

Rozdział 7. Uczniowie szkoły ………………………………………………………….s.55

Rozdział 8. Zasady współpracy z rodzicami…………………………………………..s.61

Rozdział 9. Postanowienia końcowe ..............................................................................s.63

 

 

 

Rozdział 1.

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

 

Niniejszy statut został opracowany na podstawie:

 

Źródła prawa.

 

 1. Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997r. Art. 72- prawa dziecka (Dz. U. Nr 97 z 1978r; poz. 483),
 2. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. PRAWO OŚWIATOWE (Dz. U. z 2017 r. poz. 59)
 3. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.  PRZEPISY WPROWADZAJĄCE USTAWĘ PRAWO OŚWIATOWE (Dz. U. z 2017 r. poz. 60),
 4. Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty- (tekst jednolity Dz. U. z 2016r; poz. 1943 ze zm.),
 5. Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej” (Dz. U. Nr 100, poz. 908),
 6. Rozporządzenia MEN z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i przedszkoli (Dz. U. z 2017 r. 649),
 7. Konwencji o Prawach Dziecka uchwalona przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 20 listopada 1989r. (Dz. Nr 120 z 1991r; poz. 526),
 8. Rozporządzenia MEN z dnia 12 sierpnia 1999r. w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka (Dz. U. Nr 67; poz.756) , z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1)     Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 lipca 2001 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka , zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokreacji zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego (Dz. U.  Nr 79 , poz. 845),

2)     Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 lipca 2002 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka , zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokreacji zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego (Dz. U. Nr 121, poz. 1037),

3)     Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 sierpnia 2009 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka , zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokreacji zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego (Dz. U.  Nr131 , poz. 1079),

4)     Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 lutego 2012 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka , zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokreacji zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego (Dz. U.  Nr , poz. 300),

5)     Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 czerwca 2017 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka , zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokreacji zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego (Dz. U.  z 2017 r. , poz. 356)

 1. Rozporządzenia MEN z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji. (Dz. U. z 2014r., poz. 1170 ze zm.),
  1. Rozporządzenia MEN z dnia 10 czerwca 2015r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 843) ,
  2. Rozporządzenia MEN z dnia 24 lipca 2015r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. z 2015 r., poz.1113 ze zm.),
   1. Rozporządzenia MEN z dnia 9 sierpnia 2017. w sprawie zasad udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej w szkołach i placówkach (Dz. U. z  2017r., poz. 1591).
   2. Rozporządzenia MEN z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2014 r., poz. 1157),
   3. Rozporządzenia MEN z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. z 1992 r., nr 36, poz.155 ze zm.),
    1. Rozporządzenia MENiS z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. Nr 6 z 2003; poz. 69 ze zm.) —rozporządzenie MEN z 25 sierpnia 2009r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. Nr 139 poz. 1130),
    2. Ustawy z dnia 26 stycznia 1982r.- Karta Nauczyciela- (tekst jednolity Dz. U. z 2017r;  ze zm.)
    3. Ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. Nr 98 z 2000r; 1071 ze zm.),
    4. Rozporządzenia MEN z dnia 06 marca 2017 r. w sprawie dopuszczania do użytku szkolnego podręczników (Dz. U. z  2017 r.,  poz.481),
    5. Rozporządzenie MEN z dnia 10 sierpnia 2009r. w sprawie dopuszczalnych form realizacji dwóch godzin obowiązkowych zajęć WF (Dz. U. Nr 136 z 2009r; poz. 1116),
    6. Rozporządzenie MEN z dnia 10 maja 2013r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z dnia 14 maja 2013r; poz. 560),
    7. Rozporządzenie MEN z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. z 2017 r., poz. 356).

 

 

§ 2.

 

 1. Ilekroć w dalszej części Statutu jest mowa o:

1)     szkole – należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową nr 3 im. Fryderyka Chopina z siedzibą w Milanówku przy ulicy Żabie Oczko 1,

2)     dyrektorze – należy przez to rozumieć dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 im. Fryderyka Chopina w Milanówku,

3)     radzie pedagogicznej – należy przez to rozumieć radę pedagogiczną Szkoły Podstawowej nr 3 im. Fryderyka Chopina w Milanówku,

4)     ustawie – należy przez to rozumieć ustawę Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 roku (Dz. U. z 2017, poz. 59)

5)     statucie – należy przez to rozumieć Statut Szkoły Podstawowej nr 3 im. Fryderyka Chopina w Milanówku,

6)     uczniach – należy przez to rozumieć uczniów Szkoły Podstawowej nr 3 im. Fryderyka Chopina w Milanówku,

7)     rodzicach – należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem,

8)     wychowawcy – należy przez to rozumieć nauczyciela, którego opiece powierzono jeden oddział w szkole,

9)     nauczycielach – należy przez to rozumieć pracowników pedagogicznych Szkoły Podstawowej nr 3 im. Fryderyka Chopina w Milanówku,

10) organie sprawującym nadzór pedagogiczny – należy przez to rozumieć Mazowieckiego Kuratora Oświaty,

11) organie prowadzącym – należy przez to rozumieć Urząd Miasta Milanówka z siedzibą w Milanówku przy ulicy Tadeusza Kościuszki 45.

 

 

§ 3.

 

 1. Szkoła Podstawowa nr 3 im. Fryderyka Chopina w Milanówku.
 2. Siedzibą Szkoły jest budynek w Milanówku przy ul. Żabie Oczko 1. Nazwę dla szkoły ustala się w brzmieniu „Szkoła Podstawowa nr 3 im. F. Chopina w Milanówku”.
 3. Szkoła używa pieczęci:

1)          Okrągłej – dużej i małej z godłem państwa i napisem w otoku: „Szkoła Podstawowa nr 3 im. F. Chopina w Milanówku”,

2)          Podłużnej z napisem: „Szkoła Podstawowa nr 3 im. F. Chopina w Milanówku tel. ”

 

 

 

Rozdział 2.

 

CELE I ZADANIA SZKOŁY ORAZ SPOSOBY ICH REALIZACJI

§ 4.

 

 1. Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa oświatowego oraz uwzględniające program wychowawczo-profilaktyczny szkoły, obejmujący treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, oraz treści i działania o charakterze profilaktycznym dostosowane do potrzeb rozwojowych uczniów, przygotowane w oparciu o przeprowadzoną diagnozę potrzeb i problemów występujących w społeczności szkolnej, skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców. Szkoła w szczególności realizuje następujące cele:

1)      prowadzi uczniów do nabywania i rozwijania umiejętności poprawnego i swobodnego wypowiadania się, czytania i pisania, wykonywania elementarnych działań arytmetycznych, posługiwania się prostymi narzędziami i kształtowania nawyków społecznego współżycia;

2)      rozwija poznawcze możliwości uczniów tak, aby mogli oni przechodzić od dziecięcego
do bardziej dojrzałego i uporządkowanego rozumienia świata;

3)      zapewnia opanowanie wymaganych pojęć i zdobywanie rzetelnej wiedzy na poziomie umożliwiającym co najmniej kontynuację nauki na następnym etapie kształcenia;

4)      rozwija i przekształca spontaniczną motywację poznawczą w motywację świadomą, zapewnia dochodzenie do rozumienia, a nie tylko do pamięciowego opanowania przekazywanych treści, przygotowuje do podejmowania zadań wymagających systematycznego i dłuższego wysiłku intelektualnego oraz fizycznego;

5)      rozwija zdolności myślenia analitycznego i syntetycznego, traktowania wiadomości przedmiotowych stanowiących wartość poznawczą samą w sobie, w sposób integralny prowadzący do lepszego rozumienia świata, ludzi i siebie;

a)      dba o rozwój moralny i duchowy dziecka;

b)      uczy pozytywnych zachowań w stosunkach międzyludzkich;

c)      rozbudza i rozwija wrażliwość estetyczną i moralną dziecka oraz jego indywidualne zdolności twórcze;

6)      rozwija zdolność odróżniania świata rzeczywistego od wyobrażonego oraz postaci realistycznych od fantastycznych;

7)      rozwija umiejętności dziecka poznawania siebie oraz otoczenia rodzinnego, społecznego, kulturowego, technicznego i przyrodniczego dostępnego jego doświadczeniu;

8)      zapewnia opiekę i wspomaga rozwój dziecka w przyjaznym, bezpiecznym i zdrowym środowisku w poczuciu więzi z rodziną;

9)      uwzględnia indywidualne potrzeby dziecka i troszczy się o zapewnienie mu równych szans
oraz stwarza warunki do indywidualnego i grupowego działania na rzecz innych dzieci;

10)  stwarza przyjazną atmosferę i pomaga dziecku w dobrym funkcjonowaniu w społeczności szkolnej;

11)  kształtuje potrzeby i umiejętności dbania o własne ciało, zdrowie i sprawność fizyczną, wyrabia czujność wobec zagrożeń dla zdrowia fizycznego, psychicznego i duchowego;

      prowadzi działalność wychowawczą i zapobiegawczą wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem,

12)  kształtuje świadomość ekologiczną;

13)  wzmacnia poczucie tożsamości kulturowej, narodowej, regionalnej i etnicznej, oraz umożliwia poznawanie dziedzictwa kultury narodowej postrzeganej w perspektywie kultury europejskiej;

14)  kultywuje tradycje narodowe i regionalne;

15)  rozbudza i rozwija uczucie patriotyczne;

16)  umożliwia poznanie regionu i jego kultury, wprowadza w życie kulturalne wspólnoty lokalnej;

17)  umożliwia kulturalne spędzenie czasu wolnego;

18)  umacnia wiarę dziecka we własne siły i w zdolność osiągania wartościowych i trudnych celów oraz umożliwia rozwijanie uzdolnień i indywidualnych zainteresowań uczniów;

19)  stwarza warunki do rozwijania samodzielności, obowiązkowości, podejmowania odpowiedzialności za siebie i najbliższe otoczenie;

20)  zapewnia warunki do harmonijnego rozwoju fizycznego i psychicznego oraz zachowań prozdrowotnych, a także stwarza warunki do rozwoju wyobraźni i ekspresji werbalnej, plastycznej, muzycznej i ruchowej;

21)  kształtuje postawę otwartości wobec świata i innych ludzi, aktywności w życiu społecznym i odpowiedzialności za zbiorowość;

22)  wprowadza uczniów w świat wartości, w tym ofiarności, współpracy, solidarności, altruizmu, patriotyzmu, szacunku dla tradycji, wskazywanie wzorców postępowania i budowanie relacji społecznych, sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi ucznia (rodzina, przyjaciele);

23)  kształtuje u uczniów poczucie godnościwłasnej osoby i szacunek dla godności innych osób;

24)  rozwija takie kompetencje jak: kreatywność, innowacyjność i przedsiębiorczość;

25)  rozbudza ciekawość poznawczą uczniów oraz motywację do nauki;

26)  wyposaża uczniów w taki zasób wiadomości oraz kształtuje takie umiejętności, które pozwalają w sposób bardziej dojrzały i uporządkowany zrozumieć świat;

27)  ukazuje wartość wiedzy jako podstawy do rozwoju umiejętności;

28)  wspiera uczniów w rozpoznawaniu własnych predyspozycji i określaniu drogi dalszej edukacji;

§ 5.

 

 1. Cele wymienione w §4. realizuje poprzez podjęcie zadań z uwzględnieniem optymalnych warunków rozwoju i potrzeb uczniów, zasad bezpieczeństwa oraz zasad promocji i ochrony zdrowia w czasie zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, a w szczególności:

1)      umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły poprzez:

a)      realizację podstawy programowej;

b)      ciekawe i atrakcyjne prowadzenie zajęć,

c)      pracę z uczniem zdolnym i o specjalnych potrzebach edukacyjnych,

d)      realizację innowacyjnych i różnorodnych programów rozwijających zainteresowania,

e)      umożliwianie rozwijania zainteresowań uczniów w ramach zajęć pozalekcyjnych np. koła zainteresowań, zajęcia sportowe, nauczanie języków obcych, inne,

f)        zajęcia wyrównawcze,

2) umożliwia podtrzymanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i    religijnej poprzez:

a)      organizowanie uroczystości z okazji świąt państwowych i kościelnych;

b)      eksponowanie i szanowanie symboli narodowych w pomieszczeniach szkolnych;

c)      organizowanie lekcji religii i etyki do wyboru przez rodziców uczniów;

d)      umożliwienie poznania regionu i jego kultury, wprowadzenie w życie kulturalne wspólnoty lokalnej;

e)      poznawanie dziedzictwa kultury narodowej postrzeganej w perspektywie kultury europejskiej;

f)        wskazywanie uczniom godnych naśladowania autorytetów z historii i czasów współczesnych.

2)      sprawuje opiekę nad uczniami zgodnie z ich potrzebami i możliwościami szkoły w szczególności poprzez:

a)      dobrowolne i nieodpłatne udzielanie pomocy psychologicznej i pedagogicznej,
za pośrednictwem pedagoga szkoły, logopedy, a w miarę potrzeb innych specjalistów,

b)      organizowanie nauczania indywidualnego,

c)      zapewnianie uczniom niepełnosprawnym z obwodu szkoły uczęszczanie do szkoły,

d)      zapewnianie na podstawie orzeczenie poradni psychologiczno – pedagogicznej, uczniom niepełnosprawnym pomocy nauczyciela wspomagającego,

e)      udzielanie pomocy uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej lub losowej,

4) prowadzi działalność wychowawczą i zapobiegawczą wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem, realizowaną w szczególności przez:

a) diagnozowanie zagrożeń związanych z uzależnieniem,

b) współpracę z rodzicami dzieci zagrożonych uzależnieniem,

c) informowanie i przygotowywanie nauczycieli i rodziców do przeciwdziałania narkomanii,

organizowanie prelekcji, wykładów i innych programów o charakterze profilaktycznym,

5) wyznacza nauczyciela wychowawcę dla każdego oddziału, który sprawuje szczególną opiekę wychowawczą nad każdym dzieckiem, a w szczególności:

a)      zobowiązuje wychowawcę do wypracowania wspólnie z uczniami reguł zachowania w szkole i spisania ich w formie kontraktu,

b)      zobowiązuje każdego nauczyciela do eliminowania zachowań agresywnych poprzez szukanie ich źródła w domu rodzinnym, środowisku rówieśniczym i szkole,

c)      zobowiązuje wychowawcę do współpracy z rodzicami, informowania ich o sytuacji szkolnej dziecka oraz zachęcania rodziców do podejmowania działań na rzecz społeczności szkolnej,

6)      zapewnia opiekę nad uczniami z uwzględnieniem obowiązujących w szkole przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, tj.:

a)      organizuje szkolenia w zakresie bhp dla wszystkich pracowników szkoły, zapewnia przeszkolenie dla wszystkich nauczycieli i pracowników niepedagogicznych w zakresie udzielania pierwszej pomocy,

b)      za zgodą rodziców może ubezpieczać uczniów od następstw nieszczęśliwych wypadków,

c)      zapewnia opiekę nauczyciela prowadzącego zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne, w tym nauczyciela wyznaczonego na zastępstwo,

d)      zapewnia opiekę ciągłą dzieciom z chwilą przejęcia wychowanka do czasu przekazania go rodzicom lub innym upoważnionym przez nich na piśmie osobom,

e)      zapewnia opiekę uczniom korzystającym ze świetlicy,

f)        zapewnia opiekę uczniom podczas pobytu w szkole zgodnie z tygodniowym planem zajęć,

g)      zapewnia opiekę nauczyciela dyżurującego podczas przerw według ustalonego harmonogramu dyżurów,

h)      zapewnia opiekę podczas zajęć poza terenem szkoły zgodnie z obowiązującym regulaminem dotyczącym organizacji wyjść i wycieczek szkolnych,

i)        zapewnia opiekę w czasie dni wolnych od zajęć dydaktycznych zgodnie z harmonogramem dni wolnych,

j)        zwiększa poziom bezpieczeństwa uczniów poprzez zainstalowany system monitoringu
w budynku i wokół niego;

7)  wspiera nauczycieli i rodziców w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne uczniów poprzez:

a)    organizowanie szkoleń, prelekcji i pogadanek,

b)    konsultacje i porady

c)    współpracę ze specjalistami

8)  realizuje profilaktykę w zakresie zagrożeń uzależnieniami zgodnie ze programem wychowawczo-profilaktycznym szkoły.

9)  dba o rozwój moralny i duchowy dziecka,  kształtuje i rozwija postawy uczniów z zapewnieniem wolności sumienia i przekonań religijnych każdego ucznia m.in.:

a)           wskazuje uczniom godne naśladowania autorytety

b)          uwrażliwia na potrzeby innych ludzi,

c)           uczy pozytywnych zachowań w stosunkach międzyludzkich;,

 

 

§ 6.

 

 1. Szkoła realizuje swoje zadania w oparciu o Roczny Plan Pracy Szkoły, Program Wychowawczo Profilaktyczny Szkoły.
 2. Program Wychowawczy Szkoły, Program Wychowawczo – Profilaktyczny opracowuje rada pedagogiczna we współpracy z rodzicami i uczniami, a dopuszcza do realizacji uchwałą.
 3. Każdego roku rada pedagogiczna dokonuje ewaluacji Programu Wychowawczego Szkoły, Programu Wychowawczo – Profilaktycznego.
 4. Szczegółowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania określa rozdział 6. niniejszego statutu.

 

§ 7.

 

 

Zasady udzielania  pomocy psychologiczno – pedagogicznej

 

 1. Celem pomocy psychologicznej i pedagogicznej udzielanej uczniom jest wspomaganie rozwoju psychicznego i efektywności uczenia się, w szczególności przez wyrównywanie i korygowanie braków w opanowaniu programu nauczania oraz eliminowanie przyczyn i przejawów zaburzeń, w tym zaburzeń zachowania. Szkoła udziela uczniom, ich rodzicom oraz nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej i organizuje tę pomoc na zasadach określonych odrębnymi przepisami i uwzględnionych w statucie szkoły oraz w procedurze wewnątrzszkolnej.
 2. Pomoc udzielona uczniom polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia, wynikających w szczególności z:

1)      niepełnosprawności,

2)      niedostosowania społecznego,

3)      zagrożenia niedostosowaniem społecznym,

4)      szczególnych uzdolnień,

5)      specyficznych trudności w uczeniu się,

6)      zaburzeń komunikacji językowej,

7)      choroby przewlekłej,

8)      sytuacji kryzysowych lub traumatycznych,

9)      niepowodzeń edukacyjnych,

10)    zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi,

11)    trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą.

 1. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna udzielana w szkole rodzicom uczniów i nauczycielom polega na wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych.
 2. Korzystanie z pomocy psychologiczno – pedagogicznej jest dobrowolne i nieodpłatne.
 3. Objęcie ucznia pomocą w szkole wymaga pisemnej zgody jego rodziców.
 4. Pomoc psychologiczno – pedagogiczną w szkole organizuje dyrektor szkoły zgodnie obowiązującymi przepisami prawa z inicjatywy:

1)        ucznia,

2)        rodziców ucznia,

3)        dyrektora szkoły,

4)        nauczyciela, wychowawcy lub specjalisty, prowadzących zajęcia z uczniem,

5)        pielęgniarki szkolnej,

6)        poradni psychologiczno – pedagogicznej,

7)        pomocy nauczyciela,

8)        asystenta nauczyciela,

9)        nauczyciela wspomagającego,

10)    pracownika socjalnego,

11)    asystenta rodziny,

12)    kuratora sądowego,

13)    organizacji pozarządowej, innej instytucji lub podmiotu działających na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży

 1. Pomocy psychologiczno – pedagogicznej w szkole udzielają nauczyciele oraz specjaliści wykonujący w szkole zadania z zakresu pomocy, w szczególności pedagodzy, psycholodzy, logopedzi, terapeuci pedagogiczni i doradcy zawodowi, zwani dalej „specjalistami”.
 2. W szkole pomoc psychologiczno – pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z uczniem oraz w formie przez zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów, a także w formie:

1)     zajęć rozwijających uzdolnienia,

2)      zajęć rozwijających umiejętności uczenia się,

3)     zajęć dydaktyczno-wyrównawczych,

4)     zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijających kompetencje emocjonalno--społeczne oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym,

5)     zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu – w przypadku uczniów szkół podstawowych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych,

6)     zindywidualizowanej ścieżki kształcenia,

7)     porad i konsultacji.

 1. 9.   Pomoc psychologiczno – pedagogiczna rodzicom uczniów i nauczycielom jest udzielana w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń.
 2. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze oraz zajęcia specjalistyczne prowadzą nauczyciele i specjaliści posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju prowadzonych zajęć.
 3. Udział ucznia w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych i zajęciach specjalistycznych trwa do czasu zlikwidowania opóźnień w uzyskaniu osiągnięć edukacyjnych wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego lub złagodzenia albo wyeliminowania zaburzeń stanowiących powód objęcia ucznia daną formą pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 4. Do zadań nauczycieli, wychowawców, specjalistów w szkole należy w szczególności:

1)     rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów,

2)     określanie mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów,

3)     rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie uczniów i ich uczestnictwo w życiu szkoły,

4)      podejmowanie działań sprzyjających rozwojowi kompetencji oraz potencjału uczniów w celu podnoszenia efektywności uczenia się i poprawy ich funkcjonowania,

5)     współpraca z poradnią w procesie diagnostycznym i postdiagnostycznym, w szczególności w zakresie oceny funkcjonowania uczniów, barier i ograniczeń w środowisku utrudniających funkcjonowanie uczniów i ich uczestnictwo w życiu szkoły oraz efektów działań podejmowanych w celu poprawy funkcjonowania ucznia oraz planowania dalszych działań.

 1. Nauczyciele oraz specjaliści w szkole rozpoznają odpowiednio indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz indywidualne możliwości psychofizyczne uczniów, w tym ich zainteresowania i uzdolnienia.
 2. W przypadku stwierdzenia, że uczeń ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną, odpowiednio nauczyciel lub specjalista niezwłocznie udzielają uczniowi tej pomocy w trakcie bieżącej pracy z uczniem na zasadach opisanych w odrębnych przepisach prawa.
 3. W przypadku, gdy z wniosków  wynika, że mimo udzielanej uczniowi pomocy psychologiczno – pedagogicznej w szkole nie następuje poprawa funkcjonowania ucznia w szkole, dyrektor szkoły za zgodą rodziców ucznia albo pełnoletniego ucznia występuje do publicznej poradni z wnioskiem o przeprowadzenie diagnozy i wskazanie sposobu rozwiązania problemu ucznia.
 4. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole, w tym ustalenie dla ucznia form udzielania tej pomocy, okres ich udzielania oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy będą realizowane, jest zadaniem zespołu.
 5. O potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną informuje się rodziców ucznia albo pełnoletniego ucznia.
 6. Dla uczniów, którzy mogą uczęszczać do szkoły, ale ze względu na trudności wynikające w szczególności ze stanu zdrowia nie mogą realizować wszystkich zajęć edukacyjnych wspólnie z oddziałem szkolnym i wymagają dostosowania organizacji i procesu nauczania do szczególnych potrzeb edukacyjnych, organizowana jest zindywidualizowana ścieżka kształcenia.
 7. Zindywidualizowana ścieżka kształcenia obejmuje wszystkie zajęcia edukacyjne, które są realizowane:

1)     wspólnie z oddziałem szkolnym oraz

2)     indywidulanie z uczniem

 1. Objęcie ucznia zindywidualizowaną ścieżką kształcenia wymaga opinii publicznej poradni, z której wynika potrzeba objęcia ucznia pomocą w takiej formie.
 2. Do wniosku o wydanie opinii, o której mowa w ust. 20, dołącza się dokumentację określającą:

1)     trudności w funkcjonowaniu ucznia w szkole,

2)     wpływ przebiegu choroby na funkcjonowanie ucznia w szkole oraz ograniczenia w zakresie możliwości udziału ucznia w zajęciach edukacyjnych wspólnie z oddziałem szkolnym,

3)     opinię nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem o jego funkcjonowaniu w szkole.

 1. Przed wydaniem opinii publiczna poradnia we współpracy ze szkołą oraz rodzicami ucznia przeprowadza analizę funkcjonowania ucznia uwzględniającą efekty udzielanej dotychczas przez szkołę pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
 2. Uczeń objęty zindywidualizowaną ścieżką kształcenia realizuje w danym roku w danej szkole program nauczania z dostosowaniem metod i form ich realizacji do jego indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, w szczególności potrzeb wynikających ze stanu zdrowia.
 3. Na wniosek rodziców dyrektor szkoły ustala, z uwzględnieniem opinii, o której mowa w ust.20, tygodniowy wymiar godzin zajęć edukacyjnych realizowanych indywidualnie z uczniem, uwzględniając konieczność realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego.
 4. Nauczyciele prowadzący zajęcia z uczniem objętym zindywidualizowaną ścieżką kształcenia podejmują działania ukierunkowane na poprawę funkcjonowania ucznia w szkole.
  1. W szkole funkcjonuje Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego obejmujący ogół działań podejmowanych przez szkołę w celu prawidłowego przygotowania uczniów do wyboru dalszej drogi kształcenia. System określa cele, zadania oraz formy pracy zawodoznawczej w ramach rocznego planu działania. W przypadku braku doradcy zawodowego w szkole, dyrektor szkoły wyznacza nauczyciela, wychowawcę grupy wychowawczej lub specjalistę planującego i realizującego zadania z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego. Za realizację WSDZ odpowiada dyrektor szkoły, psycholog szkolny, pedagog, bibliotekarz, nauczyciele przedmiotowi, wychowawcy, nauczyciele specjaliści oraz inne osoby wspomagające działania doradcze.
  2. W ramach doradztwa zawodowego odbywa się:

1)   systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej,

2)   gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia,

3)   prowadzenie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu z uwzględnieniem rozpoznanych mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów,

4)   koordynowanie działalności informacyjno – doradczej prowadzonej przez szkołę i placówkę,

5)   współpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań w zakresie doradztwa edukacyjno – zawodowego,

6)     wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

 

 

Rozdział 3.

 

ORGANA SZKOŁY I ICH KOMPETENCJE 

§ 8.

 

 1. Organami szkoły są:

1)   dyrektor szkoły,

2)   rada pedagogiczna,

3)   rada rodziców,

4)   samorządu uczniowski.

 1. Rada pedagogiczna, rada rodziców i samorząd uczniowski uchwalają regulaminy swojej działalności, które nie mogą być sprzeczne z obowiązującymi przepisami prawa i niniejszym statutem.
 2. W szkole tworzy się stanowiska wicedyrektora.
 3. Funkcję wicedyrektora powierza i z tego stanowiska odwołuje dyrektor po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego oraz rady pedagogicznej.
 4. Dyrektor określa wicedyrektorowi zakres obowiązków i kompetencji.
 5. Dyrektor za zgodą organu prowadzącego może tworzyć inne, dodatkowe stanowiska kierownicze. Określa też zakres obowiązków osób pełniących funkcje kierownicze.
 6. W szkole stwarza odpowiednie warunki zgodnego współdziałania poszczególnych organów, a w szczególności:

1)   zapewnia każdemu z nich możliwości swobodnego działania i podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji określonych ustawą i niniejszym statutem,

2)   współdziała z poszczególnymi organami umożliwiającymi rozwiązywanie sytuacji konfliktowych wewnątrz szkoły oraz pozwala na bieżącą wymianę informacji o podejmowanych i planowanych działaniach lub decyzjach.

 

§ 9.

 

Dyrektor Szkoły

 

 1. Stanowisko dyrektora szkoły powierza organ prowadzący.
 2. Dyrektor szkoły, którym jest nauczyciel mianowany lub dyplomowany,  powoływany i odwoływany jest w trybie określonym ustawą.
 3. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami. Zadania dyrektora określają odrębne przepisy.
 4. Do kompetencji dyrektora szkoły należy w szczególności:

1)     planowanie, organizowanie, kierowanie i nadzorowanie pracy szkoły,

2)     kierowanie bieżącą działalnością dydaktyczno-wychowawczą szkoły oraz reprezentowanie jej na zewnątrz,

3)     organizowanie całości pracy dydaktycznej,

4)     sprawowanie nadzoru pedagogicznego,

5)     podejmowanie decyzji w sprawie przyjmowania uczniów,

6)     sprawowanie opieki nad uczniami oraz stwarzanie warunków harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,

7)     realizowanie uchwał rady pedagogicznej podjętych w ramach jej kompetencji,

8)     dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym szkoły i ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie, a także organizacja administracyjnej, finansowej i gospodarczej obsługi szkoły,

9)     zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli oraz innych pracowników,

10) dokonywanie oceny pracy nauczycieli,

11) nadawanie stopnia nauczyciela kontraktowego,

12) wydawania poleceń służbowych wszystkim pracownikom szkoły,

13) przyznawanie nagród i wymierzanie kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom szkoły,

14) występowanie z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli i pozostałych pracowników szkoły,

15) odpowiedzialność za realizację obowiązujących aktów prawnych oraz zadań  zleconych przez organ prowadzący i organ nadzorujący szkoły,

16) wypełnianie wszystkich zadań wynikających z obowiązków i uprawnień kierownika zakładu pracy,

17)  rozstrzyganie spraw spornych pomiędzy organami szkoły,

18) Wykonywanie zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę lub placówkę,

19) współdziałanie ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych,

20) stwarzanie warunków do działania w szkole: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły.

 

§ 10.

 

 1. Dyrektor szkoły jest odpowiedzialny w szczególności za:

1)     dydaktyczny i wychowawczy poziom szkoły,

2)     sprawowanie nadzoru wewnątrzszkolnego nad nauczycielami i pozostałymi pracownikami szkoły,

3)     sprawowanie nadzoru pedagogicznego i dokonywanie oceny pracy nauczyciela zgodnie z obowiązującymi przepisami,

4)     nadzorowanie prawidłowości prowadzenia dokumentacji szkolnej,

5)     kształtowanie twórczej atmosfery pracy w szkole, właściwych warunków pracy i stosunków między pracownikami,

6)     organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli, w tym tworzenie wieloletnich planów doskonalenia nauczycieli,

7)     organizowanie i wdrażanie wewnątrzszkolnego systemu zapewniania jakości,

8)     dopuszczanie do użytku szkolnego zestawu programów nauczania,

9)     realizowanie uchwał rady pedagogicznej oraz rady rodziców,  podjętych w ramach kompetencji,

10) opracowanie projektu planu finansowego szkoły,

11) tworzenie i zatwierdzanie rocznego planu finansowego środków specjalnych,

12) współpraca z radą pedagogiczną, rodzicami, samorządem uczniowskim oraz organizacjami i instytucjami środowiskowymi,

13) wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczegółowych,

14) nadzorowanie postanowień statutowych dotyczących rodzaju nagród i kar stosowanych wobec uczniów,

15) podejmowanie decyzji o zawieszeniu zajęć dydaktycznych z zachowaniem warunków określonych odrębnymi przepisami,

16) zakup podręczników, materiałów edukacyjnych, materiałów ćwiczeniowych i gospodarowanie tymi materiałami i podręcznikami,

17) realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego,

18) współpraca z pielęgniarką szkolną sprawującą profilaktyczną opiekę zdrowotną nad dziećmi i młodzieżą, w tym udostępnia imię, nazwisko i numer PESEL ucznia celem właściwej realizacji tej opieki,

19) organizację zajęć dodatkowych określonych w art. 109 Prawo oświatowe.

 1. W ramach posiadanych uprawnień dyrektor Zespołu Szkół może, zgodnie z ustalonym w statucie podziałem kompetencji, zlecić wykonywanie zadań nauczycielom zajmującym inne stanowiska kierownicze w szkole, chyba że w przepisach Karty Nauczyciela lub ustawy są one zastrzeżone do wyłącznej kompetencji dyrektora.

 

 

§ 11.

 

Wicedyrektor

 

 1. W szkole dopuszcza się możliwość utworzenia stanowiska wicedyrektora.
 2. Zakres kompetencji dla wicedyrektora:

1)   zastępuje dyrektora w przypadku jego nieobecności,

2)   przygotowuje projekty następujących dokumentów:

a)      tygodniowy rozkład zajęć szkolnych,

b)      kalendarz imprez szkolnych,

3)   przygotowuje projekty ocen pracy nauczycieli,

4)   wnioskuje do dyrektora w sprawach nagród i wyróżnień oraz kar dla tych nauczycieli, których bezpośrednio nadzoruje,

5)   kontroluje księgi ewidencji uczniów oraz spełnianie przez nich obowiązku szkolnego,

6)   opracowuje materiały analityczne dotyczące efektów kształcenia i wychowania,

7)   wykonuje inne czynności i zadania zlecone przez dyrektora zespołu szkół.

8)   Dyrektor sporządza zakres czynności, którego przyjęcie potwierdza zainteresowany.

 

 

§ 12.

 

Rada pedagogiczna

 

 1. Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej nr 3 im. Fryderyka Chopina w Milanówku jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji zadań dot. kształcenia, wychowania i opieki. Radę pedagogiczną stanowią wszyscy nauczyciele szkoły.
 2. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor szkoły.
 3. Rada pedagogiczna tworzy regulamin swojej działalności, który stanowi odrębny dokument.
 4. Rada pedagogiczna zajmuje stanowiska w formie uchwał, opinii i wniosków.
 5. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:

1)     zatwierdzanie planów pracy szkoły,

2)     podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,

3)     podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych,

4)     ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli,

5)     podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia z listy uczniów,

6)     ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora szkoły oraz Kuratora Oświaty w celu doskonalenia pracy szkoły.

 1. Rada pedagogiczna deleguje dwóch przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora (tryb wyboru w „Regulaminie rady pedagogicznej”).
 2. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:

1)     organizację pracy szkoły, w tym tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,

2)     powierzenie stanowiska wicedyrektora i innych stanowisk kierowniczych w szkole,

3)     wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom nagród, odznaczeń i innych wyróżnień oraz wnioski o przyznanie nagród dla dyrektora zgodnie z odrębnymi przepisami,

4)     propozycje dyrektora w sprawie przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,

5)     pracę dotychczasowego dyrektora,

6)     projekt planu finansowego szkoły,

7)     wprowadzenie zajęć dodatkowych określonych w art. 109 Ustawa Prawo oświatowe,

8)     wykaz programów nauczania doszkolnego zestawu programów nauczania,

9)     udzielenie zezwolenia na indywidualny tok nauczania,

10) przyznanie uczniom, zgodnie z odrębnymi przepisami, stypendium za wyniki w nauce i za osiągniecia sportowe,

 1. Rada pedagogiczna może wystąpić do organu prowadzącego z umotywowanym wnioskiem o odwołanie z funkcji dyrektora lub innej osoby ze stanowiska kierowniczego,

11) występowanie z umotywowanym wnioskiem do dyrektora o odwołanie z funkcji wicedyrektora,

12) harmonogram dni wolnych od zajęć dydaktycznych.

 1. Dyrektor może wystąpić do rady pedagogicznej z prośbą o wydanie opinii w innej sprawie.
 2. Rada pedagogiczna analizuje wnioski dyrektora wynikające z nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły nie rzadziej niż dwa razy do roku.
 3. Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane na podstawie prawa oświatowego.
 4. Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.
 5. Nauczyciele są zobowiązani do nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu rady pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczyciel i innych pracowników szkoły.
 6. Rada pedagogiczna wykonuje kompetencje przewidziane dla rady szkoły zgodnie z art. 82. Ust. 2 Ustawa Prawo oświatowe, o ile nie zostanie powołana rada szkoły.

 

§ 13.

 

Rada rodziców

 

 1. Rada rodziców stanowi reprezentację rodziców uczniów. Zasady jej wyboru określa ustawa o systemie oświaty.
 2. W skład rady rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu rad oddziałowych wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału. Wybory przeprowadza się w każdym roku we wrześniu.
 3. W  wyborach, o których mowa w pkt. 2,  jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic.
 4. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.
 5. Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który nie  może być sprzeczny ze statutem  szkoły i określa w szczególności:

1)                    wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady,

2)                    szczegółowy tryb przeprowadzenia  wyborów  do rad oddziałowych oraz przedstawicieli   tych rad do rady rodziców szkoły,

 1. Rada rodziców w realizacji zadań szkoły jest samorządnym przedstawicielem rodziców współdziałającym z dyrektorem szkoły, radą pedagogiczną, samorządem uczniowskim, władzami  oświatowymi i gminnymi oraz innymi organizacjami i instytucjami
 2. Rada rodziców wspiera działalność statutową szkoły oraz może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców i innych źródeł. Zasady wydatkowania  środków oraz sposób ich  rozliczenia określa regulamin.
 3. Do uprawnień i obowiązków rady rodziców należy w szczególności:

1)                    pomoc w doskonaleniu organizacji i warunków pracy szkoły,

2)                    współpraca ze środowiskiem lokalnym i zakładami pracy,

3)                    wyrażanie zgody na działanie organizacji i stowarzyszeń w szkole,

4)                    udzielenie pomocy samorządowi uczniowskiemu, organizacjom młodzieżowymi i społecznymi działającymi w szkole,

5)                    występowanie  do dyrektora  w sprawach organizacji zajęć     pozalekcyjnych  i przedmiotów nieobowiązkowych,

6)                    wyrażanie opinii w sprawie oceny nauczyciela ubiegającego się o wyższy stopień awansu    zawodowego,

7)                    występowanie do dyrektora  z wnioskiem w sprawie dokonania oceny pracy nauczyciela,

8)                    delegowanie swoich przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora         szkoły,

9)                    uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną  Programu Wychowawczo - Profilaktycznego,

10)                opiniowania programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania,

11)                opiniowania projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły,

12)                opiniowania zmian zapisów w statucie szkoły,

13)                występowanie rady oddziałowej rodziców do dyrektora szkoły z wnioskiem o niedzielenie oddziału klas I – III w trakcie roku szkolnego.

 

 

§ 14.

 

Samorząd uczniowski

 

 1. W szkole działa samorząd uczniowski, który tworzą wszyscy uczniowie szkoły i wybierają spośród kandydatów w tajnych wyborach przedstawicieli tworzących radę samorządu uczniowskiego.
 2. Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalony przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym zgodnie z art. 55 ust 3 o systemie oświaty.
 3. Regulamin samorządu nie może być sprzeczny ze statutem szkoły.
 4. Każdy zespół klasowy wybiera w równych, tajnych i powszechnych wyborach  trzyoosobowy samorząd klasowy.
 5. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.
 6. rada samorządu uczniowskiego reprezentuje interesy uczniów w zakresie:

1)     oceniania, klasyfikowania i promowania,

2)     form i metod sprawdzania wiedzy i umiejętności przy zachowaniu następujących zasad:

a)      trzy sprawdziany w ciągu tygodnia, przy czym nie więcej niż 1 dziennie,

b)       tygodniowe uprzedzenie o pracy klasowej.

 1. Przedstawia radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi szkoły wnioski i opinie w zakresie realizacji i praw uczniów, takich jak:

1)     prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i  stawianymi wymaganiami,

2)     prawo do organizacji życia szkolnego,

3)     prawo do redagowania i wydawania gazety szkolnej,

4)     prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,

5)     prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem,

6)     prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu i rzecznika praw    ucznia.

 1. Rada samorządu uczniowskiego opracowuje regulamin swojej działalności i przedstawia go do zatwierdzenia społeczności uczniowskiej.
 2. Samorząd uczniowski ma prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna,
 3. Samorząd wyłania ze swojego składu radę wolontariatu,
 4. Cele i założenia rady wolontariatu to w szczególności:

1)     Rozwijanie wśród młodzieży postaw otwartości i wrażliwości na potrzeby innych,

2)     Zapoznanie młodzieży z ideą wolontariatu,

3)     Przygotowanie do podejmowania pracy wolontariackiej,

4)     Umożliwianie młodym podejmowanie działań pomocowych na rzecz niepełnosprawnych, chorych, samotnych,

5)     Prowadzenie grup wsparcia dla wolontariuszy,

6)     Pomoc rówieśnikom szkolnym w trudnych sytuacjach,

7)     Wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży, w tym kulturalnych, sportowych itp.,

8)     Promowanie życia bez uzależnień,

9)     Wyszukiwanie autorytetów i pomoc w rozwijaniu zainteresowań młodzieży.

10) W skład rady wolontariatu wchodzi po jednym uczniu z poszczególnych oddziałów,

 1. Opiekunem rady wolontariatu jest nauczyciel, który wyraża chęć organizacji wolontariatu uczniów i zaangażowania się bezinteresownie w służbę potrzebującym.
 2. W działaniach wolontariatu mogą uczestniczyć wszyscy nauczyciele, uczniowie i rodzice.
 3. Rada wolontariatu wspólnie ze swoim opiekunem opracowuje roczny plan pracy i następnie organizuje przygotowanie swoich członków do konkretnych działań.
 4. Praca wolontariuszy jest na bieżąco monitorowana i omawiana na spotkaniach podsumowujących.

 

 

§ 15.

 

 1. Wszystkie organa szkoły współpracują w duchu porozumienia, tolerancji i wzajemnego szacunku, umożliwiając swobodne działanie i podejmowanie decyzji w granicach swoich kompetencji.
 2. Rada rodziców i samorząd uczniowski przedstawiają swoje wnioski i opinie dyrektorowi lub radzie pedagogicznej w formie pisemnej lub ustnej.
 3. Wnioski i opinie są rozpatrywane na najbliższych posiedzeniach zainteresowanych organów, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach wymagających podjęcia szybkiej decyzji w terminie 7 dni.
 4. Wszystkie organa szkoły zobowiązane są do wzajemnego informowania się o podjętych lub planowanych działaniach i decyzjach w terminie 14 dni od daty ich podjęcia.

 

Rozdział 4.

 

ORGANIZACJA SZKOŁY

§ 16.

 

 1. Szkoła działa na podstawie Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku /tekst jednolity Dz.U. nr 256 z 2004 roku ze zmianami / i rozporządzenia MEN z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2017 r. poz. 649)
 2. Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Miasta Milanówka a organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Mazowiecki Kurator Oświaty w Warszawie.
 3. Cykl kształcenia w szkole podstawowej trwa osiem lat.
 4. Organizację roku szkolnego, w tym ferii letnich i zimowych i terminy przerw świątecznych określa Minister Edukacji Narodowej w drodze rozporządzenia. Szkoła pracuje w oparciu o arkusz organizacyjny zatwierdzony przez organ prowadzący.

 

 

§ 17.

 

 1. Okresem przeznaczonym na realizację materiału programowego jednej klasy jest rok szkolny.
 2. Terminy rozpoczęcia i zakończenia zajęć dydaktyczno - wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określa Rozporządzenie MEN z dn. 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432 ze zmianami).
 3. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji szkoły opracowany przez dyrektora.
 4. Dyrektor szkoły przekazuje arkusz organizacji w terminie do dnia 21 kwietnia danego roku szkolnego do organu prowadzącego szkołę.
 5. Arkusz organizacji szkoły zatwierdza organ prowadzący do dnia 29 maja danego roku szkolnego po uzyskaniu opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny.
 6. Arkusz organizacji szkoły określa w szczególności:

1)     liczbę oddziałów poszczególnych klas,

2)      liczbę uczniów w poszczególnych oddziałach,

3)     określnie w poszczególnych oddziałach:

a)      tygodniowego wymiaru godzin obowiązkowych zajęć dydaktycznych, w tym godzin wynikających z podziału na grupy oraz godzin do dyspozycji dyrektora,

b)      tygodniowego wymiaru godzin zajęć: religii, etyki, wychowania do życia w rodzinie,

c)      tygodniowego wymiaru godzin zajęć rewalidacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych,

d)      wymiaru godzin z zakresu doradztwa zawodowego,

e)      wymiaru i przeznaczenia godzin, które organ prowadzący może dodatkowo przyznać w danym roku szkolnym,

f)        tygodniowego wymiaru i przeznaczenia godzin do dyspozycji dyrektora szkoły;

4)      liczbę pracowników ogółem, w tym zajmujących stanowiska kierownicze,

5)     liczbę nauczycieli ogółem, w tym zajmujących stanowiska kierownicze wraz z informacją o ich stopniu awansu zawodowego i kwalifikacjach oraz liczbę godzin zajęć prowadzonych przez poszczególnych nauczycieli,

6)     liczbę pracowników administracji i obsługi oraz etatów przeliczeniowych,

7)     ogólną liczbę godzin zajęć edukacyjnych lub godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę, w tym liczbę godzin zajęć realizowanych w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej,