Szkoła Podstawowa nr 3 w Milanówku

05-822 Milanówek

ul. Żabie Oczko 1

Tel: (22) 758-34-60

Język polski

 

Warunki i kryteria ocenienie z języka polskiego w Szkole Podstawowej nr 3 w Milanówku

 

 I. W klasach IV – VIII szkoły podstawowej obowiązują następujące formy sprawdzania wiadomości i umiejętności:

 1. Pisemne
 2. prace klasowe (sprawdziany) – zapowiedziane z tygodniowym wyprzedzeniem. .
 3. testy np. diagnozujące. Czas trwania według instrukcji testowania.
 4. kartkówki - obejmują materiał z nie więcej niż trzech ostatnich tematów, mogą sprawdzać zadania domowe. Nie muszą być wcześniej zapowiedziane. Ich ilość nie jest ograniczona,
 5. dyktanda poprzedzone ćwiczeniami mającymi na celu powtórzenie zasad pisowni,
  1. wypracowania klasowe,
  2. prace domowe: ćwiczenia w zeszytach przedmiotowych i zeszytach ćwiczeń, notatki, dłuższe formy stylistyczne.
   1. Ustne
    1. odpowiedzi indywidualne,
    2. wypowiedzi w trakcie lekcji, udział w dyskusji (aktywność),
    3. referaty,
    4. prezentacje,
    5. analiza i interpretacja utworów literackich.

 

 1.     II. Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny:

1.1     ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:

 1. opanował pełen zakres wiadomości określonych podstawą programową w danej klasie,
 2. pracuje systematycznie, wykonuje wszystkie zadania samodzielnie, a także starannie i poprawnie pod względem merytorycznym
  1. samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia,
  2. na zajęciach wykazuje się postawą poszukującą, kreatywną,
  3. uzyskuje celujące i bardzo dobre oceny ze sprawdzianów, a podczas wykonywania praktycznych zadań bezpiecznie posługuje się narzędziami i dba o właściwą organizację miejsca pracy,
   1. proponuje rozwiązania nietypowe,
   2. osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych i innych, na szczeblu powiatowym, wojewódzkim lub krajowym, posiada inne porównywalne osiągnięcia;

1.2     ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:

 1. opanował pełen zakres wiedzy i umiejętności określony treściami podstawy programowej w danej klasie,
  1. sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami,
  2. rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne objęte programem nauczania,
  3. pracuje systematycznie i z reguły samodzielnie oraz wykonuje zadania poprawnie pod względem merytorycznym.
   1. uzyskuje co najmniej dobre oceny ze sprawdzianów i wykonuje działania techniczne w odpowiednio zorganizowanym miejscu pracy i z zachowaniem podstawowych zasad bezpieczeństwa,

1.3      ocenę dobrą uzyskuje uczeń, który:

 1. opanował wiadomości określone podstawą programową w danej klasie,
 2. podczas pracy na lekcjach korzysta z niewielkiej pomocy nauczyciela lub koleżanek i kolegów,
 3. poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje (wykonuje) samodzielnie typowe zadania teoretyczne lub praktyczne,
 4. podejmuje się wykonania zadań o charakterze dobrowolnym. Ze sprawdzianów otrzymuje co najmniej oceny dostateczne, a podczas wykonywania prac praktycznych właściwie dobiera narzędzia i utrzymuje porządek na swoim stanowisku,

1.4       ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:

 1. pracuje systematycznie, ale podczas realizowania działań technicznych w dużej mierze korzysta z pomocy innych osób,
 2. treści nauczania opanował na poziomie niższym niż dostateczny,
 3. jego wiedza jest fragmentaryczna i wyrywkowa, próbuje samodzielnie rozwiązywać zadania,
 4. rozwiązuje (wykonuje) typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim stopniu trudności.
 5. na stanowisku pracy nie zachowuje porządku,

1.5       ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:

 1. ma duże braki w wiedzy,
 2. z trudem wykonuje działania zaplanowane do zrealizowania podczas lekcji, ale podejmuje w tym kierunku starania,
 3. rozwiązuje (wykonuje) zadania teoretyczne o niewielkim stopniu trudności (potrzebne w życiu),
 4. osiąga cele przy wydatnej pomocy nauczyciela,
 5. ze sprawdzianów osiąga wyniki poniżej oceny dostatecznej,
 6. pracuje niesystematycznie, często jest nieprzygotowany do lekcji,

1.6       ocenę niedostateczną uzyskuje uczeń, który:

 1. ma bardzo duże braki w zakresie podstawowych wiadomości i umiejętności niezbędnych do dalszego kształcenia,
 2. nie jest w stanie rozwiązać (wykonać) zadań o niewielkim stopniu trudności,
 3. w trakcie pracy na lekcji nie uczestniczy w zajęciach,
 4. przeważnie jest nieprzygotowany do zajęć.

 

 1. Ocena odzwierciedla indywidualne podejście ucznia do lekcji, jego motywację i zaangażowanie w pracę. Podczas oceniania osiągnięć uczniów poza wiedzą i umiejętnościami bierze się pod uwagę:

a)    aktywność podczas lekcji,

b)   umiejętność pracy w grupie,

c)    obowiązkowość i systematyczność,

 1.  III. Kryteria ogólne do poszczególnych form oceniania:
 2. słownictwo – stosowanie języka przedmiotowego, odpowiednich pojęć,
 3. poprawność merytoryczna – ilość i zgodność z tematem, zawartość treści,
 4. struktura wypowiedzi – spójność, samodzielność, zgodność ze specyfiką przedmiotu.

 

 1.   IV. Przy ocenianiu punktowym prac pisemnych i innych wybranych przez nauczyciela stosuje się następującą skalę procentową na poszczególne oceny:

 0 –  32 %   stopień niedostateczny

 33 –  49 % stopień dopuszczający

 50 –  68 % stopień dostateczny

 69 –  85 % stopień dobry

 86 – 96 % stopień bardzo dobry

         97 – 100% stopień celujący