Szkoła Podstawowa nr 3 w Milanówku

05-822 Milanówek

ul. Żabie Oczko 1

Tel: (22) 758-34-60

Język angielski

 

Ocenianie i zasady obowiązujące na lekcjach angielskiego

 

 1. Oceny z języka angielskiego są jawne i wystawiane zgodnie z kryteriami przedmiotowego systemu nauczania.
 2. Prace pisemne: sprawdziany, klasówki, kartkówki oceniane są według punktacji:

0-32 % niedostateczny

33-49 % dopuszczający

50 – 69% dostateczny

70 – 84 % dobry

85-95 % bardzo dobry

96 – 100% celujący

 

 1. Uczeń oceniany jest za: odpowiedzi ustne, kartkówki, sprawdziany, prace domowe, aktywność, prace dodatkowe, zeszyty, zeszyty ćwiczeń.
 2. Uczeń przychodzi na lekcje przygotowany: posiada podręcznik, zeszyt, zeszyt ćwiczeń, pracę domową, notatki, karty pracy itp.
 3. Uczeń zgłasza nieprzygotowanie na początku lekcji po sprawdzeniu listy obecności -nie zwalnia to jednak ucznia z pracy na lekcji.
 4. Za brak pracy domowej uczeń otrzymuje minus lub ocenę niedostateczną.
 5. Za aktywność na lekcji uczeń może otrzymać plusa ( trzy plusy = 5).
 6. Otrzymanie trzeciego minusa jest równoznaczne ocenie niedostatecznej.
 7. Sprawdziany pisemne są zapowiadane tydzień wcześniej i wpisane do dziennika. Uczeń ma możliwość poprawy sprawdzianu w przeciągu 14 dni od daty oddania.
 8. Kartkówki to sprawdzenie wiadomości z 3 ostatnich lekcji. Nie muszą być zapowiedziane. Nie ulegają poprawie.
 9. Uczeń może zgłosić 2 nieprzygotowania w semestrze (3np=1).
 10. Uczeń jest oceniany za systematyczną pracę w ciągu całego roku.
 11. Jednodniowa nieobecność nie zwalnia od przygotowania na następną lekcję.
 12. Przy nieobecności dłuższej niż jeden dzień uczeń ma tydzień na nadrobienie zaległości.
 13. Uczeń nieobecny na sprawdzianie ma obowiązek napisania go w terminie 1 tygodnia.
 14. W przypadku dłuższej nieobecności termin nadrobienia zaległości może zostać wydłużony.