Szkoła Podstawowa nr 3 w Milanówku

05-822 Milanówek

ul. Żabie Oczko 1

Tel: (22) 758-34-60

Język niemiecki

 

Kryteria ocen z języka niemieckiego według sprawności językowych w Szkole Podstawowej nr 3 im. F. Chopina w Milanówku

 

1)      SŁUCHANIE

a)      Ocena celująca (6) – uczeń rozumie sens różnorodnych tekstów i rozmów oraz potrafi wydobyć wszystkie informacje.

b)      Ocena bardzo dobra (5) – uczeń potrafi zrozumieć ogólny sens różnorodnych tekstów i rozmów oraz wydobyć kluczowe informacje.

c)      Ocena dobra (4) – uczeń potrafi zazwyczaj zrozumieć ogólny sens różnorodnych tekstów i rozmów oraz wydobyć większość potrzebnych informacji.

d)      Ocena dostateczna (3) – uczeń potrafi zazwyczaj zrozumieć ogólny sens prostych tekstów i rozmów oraz wydobyć większość potrzebnych informacji.

e)      Ocena dopuszczająca (2) – uczeń potrafi od czasu do czasu zrozumieć ogólny sens prostych tekstów i rozmów oraz wydobyć niedużą ilość potrzebnych informacji.

f)       Ocena niedostateczna (1) – uczeń nie potrafi wydobyć żadnych potrzebnych informacji, nie rozumie prostych tekstów.

 

2)      MÓWIENIE

a)      Ocena celująca (6) – uczeń potrafi bezbłędnie przekazać wiadomość przy użyciu bogatego słownictwa, mówi spójnie, bez wahania, umie w naturalny sposób włączyć się do rozmowy i wyrazić swoje zdanie.

b)      Ocena bardzo dobra (5) - – uczeń potrafi prawie bezbłędnie przekazać wiadomość przy użyciu bogatego słownictwa, mówi spójnie, bez wahania, umie w naturalny sposób włączyć się do rozmowy i wyrazić swoje zdanie.

c)      Ocena dobra (4) – uczeń potrafi skutecznie przekazać wiadomość przy użyciu dość bogatego słownictwa, mówi dość spójnie z pewnym wahaniem, zwykle umie w naturalny sposób włączyć się do rozmowy i wyrazić swoje zdanie.

d)      Ocena dostateczna (3) - – uczeń potrafi dość skutecznie przekazać wiadomość, jednak słownictwo ma dość ograniczone, mówi niezbyt spójnie z pewnym wahaniem, czasami umie włączyć się do rozmowy i wyrazić swoje zdanie.

e)      Ocena dopuszczająca (2) – uczeń czasami potrafi przekazać wiadomość, jednak słownictwo ma ograniczone, mówi z dużym wahaniem, rzadko umie włączyć się do rozmowy i wyrazić swoje zdanie.

f)       Ocena niedostateczna (1) – uczeń nie potrafi przekazać wiadomości, nie umie ani włączyć się do rozmowy ani wyrazić swojego zdania.

 

3)      PISANIE

a)      Ocena celująca (6) – uczeń potrafi napisać zadania zawierające złożone struktury i słownictwo, pisze bez błędów teksty o odpowiedniej długości.

b)      Ocena bardzo dobra (5) – uczeń potrafi napisać zadania zawierające pełne zdania, proste struktury i słownictwo, pisze teksty o odpowiedniej długości.

c)      Ocena dobra (4) – uczeń na ogół potrafi napisać zadanie zawierające pełne zdania, proste struktury i  słownictwo, pisze teksty nieco dłuższe lub krótsze od wymaganej długości.

d)      Ocena dostateczna (3) – uczeń próbuje napisać zadania zawierające pełne zdania, proste struktury i słownictwo, zdarza mu się pisać teksty niezgodne z wymaganą długością.

e)      Ocena dopuszczająca (2) – uczeń ma trudności z napisaniem zadania zawierającego pełne zdania, proste struktury, zdarza  mu się pisać teksty niezgodne z wymaganą długością.

f)       Ocena niedostateczna (1) – uczeń nie potrafi napisać zadania zawierającego proste zdania, struktury, pisze niezgodnie z wymaganą długością.

 

4)      GRAMATYKA I SŁOWNICTWO

a)      Ocena celująca (6) – uczeń potrafi poprawnie operować strukturami prostymi i złożonymi, używa poprawnego słownictwa o charakterze bardzo złożonym, abstrakcyjnym.

b)      Ocena bardzo dobra (5) – uczeń potrafi operować prostymi strukturami prostymi i złożonymi, używa poprawnego słownictwa o charakterze bardzo złożonym, abstrakcyjnym.

c)      Ocena dobra (4) –uczeń potrafi poprawnie operować większością prostych struktur, na ogół używa szerokiego zakresu słownictwa oraz niedużej ilości elementów słownictwa o charakterze bardziej złożonym.

d)      Ocena dostateczna (3) – uczeń potrafi poprawnie operować niektórymi prostymi strukturami, używa poprawnie ograniczonego zakresu słownictwa o charakterze bardziej złożonym.

e)      Ocena dopuszczająca (2) – uczeń potrafi poprawnie operować niedużą ilością prostych struktur, dysponuje niewielkim zakresem słownictwa, czasami niepoprawnie używa codziennego słownictwa.

f)       Ocena niedostateczna (1) – uczeń nie potrafi poprawnie operować prostymi strukturami, dysponuje niewielkim zakresem słownictwa, niepoprawnie używa codziennego słownictwa.

 

 

Ocenianie i zasady obowiązujące na lekcjach języka niemieckiego

 

 1. Oceny z języka niemieckiego są jawne i wystawiane zgodnie z kryteriami przedmiotowego systemu nauczania.
 2. Prace pisemne: sprawdziany, klasówki, kartkówki oceniane są według punktacji:

0-32 % niedostateczny

33-49 % dopuszczający

50 – 69% dostateczny

70 – 84 % dobry

85-95 % bardzo dobry

96 – 100% celujący

 

 1. Uczeń oceniany jest za: odpowiedzi ustne, kartkówki, sprawdziany, prace domowe, aktywność, prace dodatkowe, zeszyty, zeszyty ćwiczeń.
 2. Uczeń przychodzi na lekcje przygotowany: posiada podręcznik, zeszyt, zeszyt ćwiczeń, pracę domową, notatki, karty pracy itp.
 3. Uczeń zgłasza nieprzygotowanie na początku lekcji po sprawdzeniu listy obecności -nie zwalnia to jednak ucznia z pracy na lekcji.
 4. Za brak pracy domowej uczeń otrzymuje minus lub ocenę niedostateczną.
 5. Za aktywność na lekcji uczeń może otrzymać plusa ( trzy plusy = 5).
 6. Otrzymanie trzeciego minusa jest równoznaczne ocenie niedostatecznej.
 7. Sprawdziany pisemne są zapowiadane tydzień wcześniej i wpisane do dziennika. Uczeń ma możliwość poprawy sprawdzianu w przeciągu 14 dni od daty oddania.
 8. Kartkówki to sprawdzenie wiadomości z 3 ostatnich lekcji. Nie muszą być zapowiedziane. Nie ulegają poprawie.
 9. Uczeń może zgłosić 2 nieprzygotowania w semestrze (3np=1).
 10. Uczeń jest oceniany za systematyczną pracę w ciągu całego roku.
 11. Jednodniowa nieobecność nie zwalnia od przygotowania na następną lekcję.
 12. Przy nieobecności dłuższej niż jeden dzień uczeń ma tydzień na nadrobienie zaległości.
 13. Uczeń nieobecny na sprawdzianie ma obowiązek napisania go w terminie 1 tygodnia.
 14. W przypadku dłuższej nieobecności termin nadrobienia zaległości może zostać wydłużony.