Szkoła Podstawowa nr 3 w Milanówku

05-822 Milanówek

ul. Żabie Oczko 1

Tel: (22) 758-34-60

Muzyka

 

  

 PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA 

Z MUZYKI  

DLA KLAS IV – VII 

NA ROK SZKOLNY 2019/20

 

 

  Wymagania edukacyjne opracowane zostały w oparciu o:

 • program nauczania ogólnego muzyki w klasach 4–7 szkoły podstawowej  KLUCZ DO MUZYKI 
 • Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania

 

1)                  Każdy uczeń jest oceniany indywidualnie na zajęciach z muzyki. Bierze się przede wszystkim pod uwagę postawę, zaangażowanie i wysiłek ucznia. Ocena nie będzie obniżana z powodu niewielkich postępów dziecka w nauce, jeśli źródłem niepowodzeń jest brak uzdolnień muzycznych.

2)                  Ocenie podlegają opanowanie wiedzy teoretycznej (jednakowe kryteria dla całej klasy) oraz umiejętności praktyczne (w kontekście predyspozycji muzycznych ucznia).

3)                  Każdy uczeń powinien otrzymać w ciągu półrocza minimum trzy oceny. 

4)                  Nauczyciel ma prawo dokonać krótkiego sprawdzianu pisemnego (w formie kartkówki). 

5)                  Kartkówka/odpowiedź ustna może obejmować trzy ostatnie lekcje, lub lekcję dodatkową z audycji muzycznej.

6)                  W przypadku wyżej wymienionej formy sprawdzianu, nauczyciel nie ma obowiązku informowania uczniów o zaplanowanym sprawdzianie.

7)                  Uczniowie nieobecni na sprawdzianach mają obowiązek napisania tego sprawdzianu w terminie uzgodnionym z nauczycielem.

8)                  Uczniowie mają prawo do dodatkowej oceny za wykonanie pracy nadobowiązkowej lub występy artystyczne.

9)                  Uczniowie mają obowiązek posiadania zeszytu, książek, które podlegać będą ocenie cząstkowej.

10)              Uczeń ma obowiązek posiadania instrumentu muzycznego (fletu podłużnego) na każdą lekcję muzyki. Tylko w klasie ósmej.

11)              Uczeń może być nagradzany plusami za poprawną odpowiedź, lub karany minusami za odpowiedź błędną. Za każde pięć plusów uczeń otrzymuje ocenę

bardzo dobrą (5), a za każde pięć minusów ocenę niedostateczną (1).

12)              Uczeń za nieposiadanie zeszytu, książki, fletu na lekcji muzyki, będzie karany minusami, które łączą się z powyższym punktem.

 

Uczeń ma prawo:

-         być nieprzygotowany do lekcji jeden raz w półroczu - każde kolejne nieprzygotowanie  to ocena niedostateczna. 

-         podjąć jednorazową próbę poprawy pisemnej oceny niedostatecznej, jeżeli uzupełni braki, które tę ocenę spowodowały.

-         poprawić niedostateczną ocenę z gry na instrumencie, śpiewu, tańca lub innej aktywności muzycznej, na najbliższej lekcji.

 

      Formy sprawdzania umiejętności uczniów:

-kartkówki lub odpowiedzi ustne;

-zadania domowe i systematyczne prowadzenie zeszytu przedmiotowego;

-         twórczość (m.in. śpiew, gra na instrumentach muzycznych, tworzenie własnych kompozycji muzycznych);

-         aktywność (m. in. praca na lekcji, dodatkowe zadania, udział w konkursach muzycznych,  uczestnictwo w życiu muzycznym szkoły i regionu, uczestnictwo w kole muzycznym). 

 

 

      ELEMENTY OCENIANIA:

 

 • śpiew;
 • gra (na instrumencie melodycznym, na flecie, dzwonkach oraz na instrumentach perkusyjnych niemelodycznych), 
 • wypowiedzi ucznia na temat utworów muzycznych, 
 • działania twórcze, 
 • znajomość terminów i wiedza muzyczna, 
 • aktywność na lekcjach,  zeszyt przedmiotowy.

 

 

 VI. KRYTERIUM OCENIANIA

 

Celujący               

Ocenę celującą może otrzymać uczeń, który:

 • prawidłowo i  całkowicie samodzielnie śpiewa piosenki z podręcznika oraz z repertuaru dodatkowego;
 • prawidłowo gra na różnych instrumentach melodycznych melodie z podręcznika oraz z repertuaru dodatkowego;
 • samodzielnie odczytuje i wykonuje dowolny utwór;
 • potrafi rozpoznać budowę utworu muzycznego;
 • posiada wiedzę i umiejętności przekraczające poziom wymagań na ocenę bardzo dobrą;
 • bierze czynny udział w pracach szkolnego koła muzycznego;
 • jest bardzo aktywny muzycznie;
 • wykonuje różne zadania twórcze, np. układa melodię do wiersza, akompaniament perkusyjny do piosenki.

 

 

 

Bardzo dobry 

                                Ocenę bardzo dobrą może uzyskać uczeń, który:

 • Opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określonych w programie nauczania dla danej klasy
 • prawidłowo i samodzielnie śpiewa większość piosenek przewidzianych w programie nauczania, 
 • prawidłowo i samodzielnie gra na instrumentach melodycznych większość melodii przewidzianych

w programie nauczania, 

 • umie bezbłędnie wykonywać rytmy – gestodźwiękami i na instrumentach perkusyjnych, 
 • potrafi rytmizować teksty, 
 • rozumie zapis nutowy i potrafi się nim posługiwać, 
 • zna podstawowe terminy muzyczne z programu danej klasy, 
 • podaje nazwiska wybitnych kompozytorów z programu danej klasy.

 

Dobry                    

Ocenę dobrą może otrzymać uczeń, który:

 • poprawnie i z niewielką pomocą nauczyciela śpiewa pie- śni i piosenki jednogłosowe,  
 • poprawnie i z niewielką pomocą nauczyciela gra kilka melodii oraz akompaniamentów do piosenek na

używanym na lekcjach instrumencie melodycznym,  

 • wykonuje         proste rytmy –          gestodźwiękami         i na instrumentach perkusyjnych niemelodycznych,  
 • rytmizuje łatwe teksty,  
 • zna podstawowe terminy muzyczne z programu danej klasy i wie, co one oznaczają,  
 • prowadzi          systematycznie           i starannie       zeszyt przedmiotowy.

 

Dostateczny           

Ocenę dostateczną może otrzymać uczeń, który:

 • niezbyt poprawnie i z dużą pomocą nauczyciela śpiewa niektóre piosenki przewidziane w programie nauczania,  
 • niezbyt poprawnie i z dużą pomocą nauczyciela gra na używanym na lekcjach instrumencie melodycznym

niektóre melodie przewidziane w programie nauczania,  

 • wykonuje najprostsze ćwiczenia rytmiczne – gestodź- więkami i na instrumentach perkusyjnych niemelodycznych,  
 • zna tylko niektóre terminy i pojęcia muzyczne,  
 • prowadzi zeszyt niesystematycznie i niestarannie.

  

Dopuszczający   

   Ocenę dopuszczającą może otrzymać uczeń, który:

 • niedbale, nie starając się poprawić błędów, śpiewa kilka najprostszych piosenek przewidzianych w programie nauczania,  
 • niedbale, nie starając się poprawić błędów, gra na instrumencie melodycznym gamę i kilka najprostszych utworów przewidzianych w programie nauczania,  
 • niechętnie podejmuje działania muzyczne,  Ø myli terminy i pojęcia muzyczne,  Ø dysponuje tylko fragmentaryczną wiedzą,  
 • najprostsze polecenia – ćwiczenia rytmiczne – wykonuje z pomocą nauczyciela.  

 

Niedostateczny      

 

Ocenę niedostateczną uczeń otrzymuje tylko w sytuacjach wyjątkowych, np. gdy, mimo usilnych starań nauczyciela, wykazuje negatywny stosunek do przedmiotu oraz ma bardzo duże braki w  zakresie podstawowych wymagań edukacyjnych dotyczących wiadomości i umiejętności przewidzianych dla danej klasy. Mimo pomocy nauczyciela nie potrafi i nie chce wykonać najprostszych poleceń wynikających z programu danej klasy. Nie prowadzi również zeszytu przedmiotowego.