Szkoła Podstawowa nr 3 w Milanówku

05-822 Milanówek

ul. Żabie Oczko 1

Tel: (22) 758-34-60

Plastyka

Przedmiotowe Zasady Oceniania i Kryteria Ocen

 

1. Ocenie podlegają następujące formy aktywności ucznia:

  • Prace plastyczne ( kryteria: treść zgodna z tematem pracy, kompozycja, dobór techniki i palety barw, inwencja twórcza i oryginalność zastosowanych środków plastycznych, estetyka i staranność wykonania)
  • Aktywność i zaangażowanie w pracę na lekcji
  • Przygotowanie do lekcji
  • Ćwiczenia z zakresu realizowanego programu.
  • Kartkówka, jako forma odpowiedzi
  • Uzgodnione wcześniej samodzielne oraz zespołowe prace dodatkowe powiązane  z realizowanym programem nauczania - wykonywane w trakcie lekcji lub w warunkach pozalekcyjnych (np. prace konkursowe, wykonanie pomocy dydaktycznych, przygotowywanie na lekcję materiałów wizualnych na określony temat, elementów dekoracji na uroczystości szkolne)

Podczas oceniania na lekcjach plastyki należy wziąć pod uwagę:

●       Postawę, zachowanie, motywację ucznia do pracy, przygotowanie do zajęć.

Chęć do pracy, obowiązkowość powinna być doceniana jako istotny, podstawowy czynnik umożliwiający twór­ czość, poznawanie dzieł, udział w wystawach.

●     Zróżnicowane możliwości, zdolności plastycznewpływające na ogólny efekt plastyczny prac; Uczniowie mniej zdolni, a starający się o estetykę wykona­nia swoich prac plastycznych mogą również otrzymywać za nie wysokie oceny

 

  • Osobowość ucznia odwaga wypowiedzi artystycz­nej, cechy temperamentu wpływające na sposób realizacji  i formę wykonania zadań plastycznych;

Na ocenę sposobu wykonania prac plastycznych, zastoso­wania określonych        środków wyrazu artystycznego, sposób formułowania wypowiedzi nie mogą wpływać czynniki związane np. z nieśmiałością, wycofaniem dziecka.

 

  • Ograniczenia zdrowotne utrudniające wykonywa­nie niektórych zadań (np. alergia na materiały plastyczne, ograniczenia ruchowe, zdiagnozowany zespół ADHD). Ograniczenia zdrowotne wymagają od nauczyciela opra­cowania i oceniania odpowiednich, indywidualnie dobra­nych zadań uwzględniających rzeczywiste możliwości ucznia (np. dobór odpowiedniej techniki plastycznej, wy­konanie zadania możliwego do zrealizowania w krótszym czasie).

Ocenianie poziomu opanowania treści programowych

 

Ocena

Zakres opanowanych treści programowych

niedostateczna

poziom opanowanych treści, zakres aktywności twórczej nie umożliwia podjęcia nauki, przyswojenia kolejnych treści, nabycia umiejętności potrzebnych na następnym etapie edukacyjnym, nieuczestniczenie w kulturze

dopuszczająca

przyswojenie treści dotyczących plastyki, nabycie umiejętności umożliwiających realizację zadań życia codziennego dotyczących posługiwania się językiem plastyki w zakresie elementarnym, odnoszącym się do codziennych sytuacji życiowych, wykonywanie schematycznych, znacznie uproszczonych prac plastycznych związanych z życiem codziennym, niekształtowanie estetyki otoczenia, skąpe wypowiedzi o plastyce, bierne uczestnictwo w kulturze

dostateczna

 

przyswojenie podstawowych treści umożliwiających realizowanie bardzo prostych, schematycznych, stereotypowych kompozycji plastycznych, uproszczone wypowiedzi o funkcjach sztuki, dziedzinach plastyki, elementach struktury dzieł, środkach artystycznego wyrazu, stylach w sztuce, świadomość potrzeby estetyki otoczenia, bierny stosunek do kształtowania estetyki otoczenia, mało aktywne uczestnictwo w kulturze

dobra

 

przyswojenie treści umożliwiających tworzenie złożonych praktycznych i teoretycznych ćwiczeń plastycznych, duża aktywność twórcza, interpretowanie niektórych wskazanych treści zawartych w dziełach, wiedza o funkcjach sztuki, dziedzinach plastyki, elementach struktury dzieł, środkach artystycznego wyrazu, stylach w sztuce, przenoszenie wiedzy o plastyce na inne dziedziny życia, m.in. kształtowanie estetyki otoczenia, aktywne uczestnictwo

w kulturze

bardzo dobra

bardzo dobre przyswojenie treści teoretycznych i umiejętności praktycznych, łączenie ich w wykonywanych

 

różnorodnych, oryginalnych kompozycjach plastycznych, bardzo duża aktywność twórcza, dobre posługiwanie się

 

środkami wyrazu artystycznego w wykonywanych pracach, interpretowanie treści dzieł, wiedza o funkcjach sztuki,

 

dziedzinach plastyki, elementach struktury dzieł, środkach artystycznego wyrazu, stylach w sztuce, znajdowanie

 

licznych powiązań między plastyką a innymi dziedzinami życia, aktywne wpływanie na estetykę otoczenia,

 

rozszerzanie wiedzy poprzez korzystanie z różnych źródeł informacji, mediów, bardzo aktywne uczestnictwo

 

w kulturze

celująca

wiedza i umiejętności plastyczne przewyższające swoim zakresem wymagania programowe, postawa twórcza,

 

poszukująca, samodzielna, oryginalna twórczość plastyczna,

w której wykorzystywana jest wiedza o plastyce,

 

świadome posługiwanie się środkami artystycznego wyrazu

w podejmowanych pracach, udział w wybranych

 

konkursach i przeglądach plastycznych, wnikliwe interpretowanie różnorodnych treści zawartych w dziełach sztuki,

 

wiedza o funkcjach sztuki, dziedzinach plastyki, elementach struktury dzieł, środkach artystycznego wyrazu,

 

stylach w sztuce, zauważanie różnorodnych powiązań plastyki

z innymi dziedzinami życia, kształtowanie estetyki

 

otoczenia w różnorodnych formach, rozszerzanie wiedzy poprzez korzystanie z różnych źródeł informacji, mediów,

 

wykraczające poza program, bardzo aktywne uczestnictwo

w kulturze, żywe zainteresowanie zjawiskami w sztuce

 

i wydarzeniami artystycznymi