Szkoła Podstawowa nr 3 w Milanówku

05-822 Milanówek

ul. Żabie Oczko 1

Tel: (22) 758-34-60

Chemia

 

Wymagania edukacyjne z chemii na poszczególne oceny

 1. Ocenianiu podlegać będą:

a)       Praca w grupie: pracujemy w grupach 3, 4, 5, 6 osobowych. Za każdą prace w grupie uczniowie mogą otrzymać max. 3 plusy.

 Każde 6 plusów to 5, 5 plusów- 4, 4 plusy- 3, 3 plusy -2, 2plusy-1. O ilości przyznanych plusów decyduje nauczyciel. W czasie oceniania pracy grupy brane będzie pod uwagę:

 • Zaangażowanie wszystkich uczestników
 • Umiejętność współpracy
 • Umiejętność wyszukiwania  poprawnych wiadomości
 • Kreatywność

b)       WYPOWIEDZI USTNE – Przy odpowiedzi ustnej obowiązuje znajomość materiału z trzech ostatnich lekcji.  Uczeń zobowiązany jest być przygotowanym do odpowiedzi ustnej na każdej lekcji- dopuszcza się 2 nieprzygotowania;  

 

c)         PRACE KLASOWE – po zakończeniu całego działu, zapowiadane będą na tydzień wcześniej. Nie ma możliwości przełożenia wcześniej zaplanowanego terminu zajęć.  Sprawdziany można poprawić w ciągu 2 tygodni od wystawienia oceny i poinformowania o niej ucznia. Do dziennika zajęć wpisuje się oceny otrzymane lub poprawione po tygodniu. Nieobecność na sprawdzianie wymaga obowiązkowo zaliczenia go w innym terminie po ustaleniu z nauczycielem;

 

d)        KARTKÓWKI – obejmować będą materiał z trzech ostatnich lekcji i większości powinny być zapowiadane i nie uwzględniają nieprzygotowania;

 

e)       PRACE DOMOWE – zależne od pracy uczniów na lekcjach;

 

f)        AKTYWNOŚĆ NA LEKCJI – uczeń może otrzymać ocenę bardzo dobrą jak zgromadzi pięć plusów. Gdy uzyska ich mniej na koniec semestru mogą zostać zamienione na oceny niższe;

 

g)       ZESZYT PRZEDMIOTOWY- obowiązkowy. Uczeń może zapomnieć 3 razy zeszytu. Po 3 razach zostaje wywołany do odpowiedzi ustnej;

 

h)       ZESZYT ĆWICZEŃ – na każde lekcje. Praca w grupach, praca domowa;

 

i)         PRACE DODATKOWE – schematy, plansze, wykresy, referaty i inne prace w skali ocen: celująca – bardzo dobra – dobra, lub w postaci plusów przeliczanych analogicznie jak za aktywność na lekcji;

 

j)          SPRAWDZIANY SEMESTRALNE

Przy ocenianiu punktowym prac pisemnych i innych wybranych przez nauczyciela stosuje się następującą skalę procentową na poszczególne oceny:

               

 • 0 –  32 %   stopień niedostateczny
 • 33 –  49 % stopień dopuszczający
 • 50 –  68 % stopień dostateczny
 • 69 –  85 % stopień dobry
 • 86 – 96 %  stopień bardzo dobry
 • 97 – 100% stopień celujący

 

 1. Ocena semestralna nie jest średnią arytmetyczną ocen.
 2. Uzyskanie oceny niedostateczna na I semestr wymaga jej poprawienia w II semestrze.

Nieobecność na zajęciach powyżej 50% powoduje NKL.

 

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:

• stosuje wiadomości w sytuacjach nietypowych (problemowych),

• formułuje problemy oraz dokonuje analizy i syntezy nowych zjawisk,

• proponuje nietypowe, innowacyjne rozwiązania,

• osiąga sukcesy w konkursach chemicznych na szczeblu szkolnym i wyższym.

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:

• opanował w pełnym zakresie wiadomości i umiejętności określone w programie,

• stosuje zdobytą wiedzę do rozwiązywania problemów i zadań w nowych sytuacjach,

• wykazuje dużą samodzielność i potrafi bez pomocy nauczyciela korzystać z różnych źródeł wiedzy, np. układu okresowego pierwiastków chemicznych, wykresów, tablic chemicznych, encyklopedii, Internetu,

• projektuje i bezpiecznie wykonuje doświadczenia chemiczne,

• biegle zapisuje i uzgadnia równania reakcji chemicznych oraz samodzielnie rozwiązuje,

zadania obliczeniowe o dużym stopniu trudności.

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

• opanował w dużym zakresie wiadomości i umiejętności określone w programie,

• poprawnie stosuje wiadomości i umiejętności do samodzielnego rozwiązywania typowych zadań i problemów,

• korzysta z układu okresowego pierwiastków chemicznych, wykresów, tablic chemicznych i innych źródeł wiedzy chemicznej,

• bezpiecznie wykonuje doświadczenia chemiczne,

• zapisuje i uzgadnia równania reakcji chemicznych,

• samodzielnie rozwiązuje zadania obliczeniowe o średnim stopniu trudności.

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:

• opanował w zakresie podstawowym wiadomości i umiejętności, które są konieczne do dalszego kształcenia,

• poprawnie stosuje wiadomości i umiejętności do rozwiązywania typowych zadań i problemów, korzystając w razie potrzeby z pomocy nauczyciela,

• z pomocą nauczyciela korzysta ze źródeł wiedzy, takich jak: układ okresowy pierwiastków chemicznych, wykresy, tablice chemiczne,

• bezpiecznie wykonuje proste doświadczenia chemiczne,

• zapisuje i uzgadnia równania prostych reakcji chemicznych oraz rozwiązuje zadania obliczeniowe o niewielkim stopniu trudności.

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:

• ma pewne braki w wiadomościach i umiejętnościach określonych w programie, ale nie przekreślają one możliwości dalszego kształcenia,

• z pomocą nauczyciela rozwiązuje typowe zadania teoretyczne i praktyczne o niewielkim stopniu trudności,

• z pomocą nauczyciela bezpiecznie wykonuje proste doświadczenia chemiczne

• zapisuje proste wzory i równania reakcji chemicznych.

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:

• nie opanował wiadomości i umiejętności, które są konieczne do dalszego kształcenia,

• nie potrafi rozwiązać zadań teoretycznych lub praktycznych o elementarnym stopniu trudności, nawet z pomocą nauczyciela,

• nie zna podstawowych praw, pojęć i wzorów chemicznych.