Szkoła Podstawowa nr 3 w Milanówku

05-822 Milanówek

ul. Żabie Oczko 1

Tel: (22) 758-34-60

Fizyka

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z FIZYKI KLASA 7 i 8

 

Cele kształcenia (wymagania ogólne) w szkole podstawowej:

1. Wykorzystanie pojęć i wielkości fizycznych do opisu zjawisk oraz wskazanie ich przykładów w otaczającej rzeczywistości.

2. Rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem praw i zależności fizycznych.

3. Planowanie i przeprowadzanie obserwacji lub doświadczeń oraz wnioskowanie na podstawie ich wyników.

4. Posługiwanie się informacjami pochodzącymi z analizy materiałów źródłowych, w tym tekstów popularnonaukowych.

 

1. Celem oceniania jest zbadanie poziomu wiedzy i umiejętności ucznia, określenie jego mocnych stron oraz wskazywanie ewentualnych braków w dotychczasowej nauce.

2. Ocenie podlegają:

1) sprawdziany (testy)

2) kartkówki (częstotliwość w miarę potrzeb)

3) odpowiedzi ustne

4) prace domowe

5) aktywność, zaangażowanie, udział w konkursach

6) prace długoterminowe (np. realizacja projektów edukacyjnych)

4. Uczeń ma obowiązek prowadzić zeszyt przedmiotowy.

  1. Uczeń ma możliwość zgłoszenia nieprzygotowania 3 razy w ciągu półrocza. Jest to odnotowane w dzienniku. Nieprzygotowanie powinno być zgłaszane na początku lekcji, najpóźniej podczas sprawdzania listy obecności i może obejmować: brak pracy domowej, brak zeszytu lub brak gotowości do odpowiedzi. Nie dotyczy to zapowiedzianych sprawdzianów pisemnych i zapowiedzianych kartkówek. Po wykorzystaniu limitu uczeń otrzymuje za każde nieprzygotowanie ocenę niedostateczną.

 

6. Nauczyciel ma prawo sprawdzać bieżącą wiedzę uczniów za pomocą krótkich kartkówek (pisemnych form sprawdzania wiedzy nie dłuższych niż 15 minut trwania lekcji) podczas każdej lekcji. Kartkówki nie muszą być zapowiadane.

7. W miarę potrzeb uczniowie piszą całogodzinne bądź krótsze testy i sprawdziany pisemne, które muszą być zapowiadane przynajmniej z tygodniowym wyprzedzeniem.

8. Uczeń ma prawo do poprawy oceny ze sprawdzianu w ciągu dwóch tygodni od momentu jej otrzymania.

9. Na podstawie opinii z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej lub innej uprawnionej instytucji, wymagania na poszczególne oceny mogą zostać obniżone dla niektórych uczniów

10. Uczeń zobowiązany jest uzupełnić braki w zapisie i wiadomościach oraz odrobić pracę domową, jeśli był nieobecny w szkole, bez względu na przyczynę nieobecności.

11. Uczeń nieklasyfikowany z powodu nieusprawiedliwionych nieobecności lub uczeń, który otrzymał niedostateczną ocenę semestralną ma obowiązek zaliczyć semestr we wskazanym terminie.

12. Uczeń, który nie przestrzega zasad bezpieczeństwa na lekcji może otrzymać cząstkową ocenę niedostateczną.

13. Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny:

 

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:

 potrafi stosować wiadomości w sytuacjach nietypowych (problemowych),

 umie formułować problemy i dokonuje analizy lub syntezy nowych zjawisk,

 umie rozwiązywać problemy w sposób nietypowy,

 rozwiązuje samodzielnie trudne zadania rachunkowe i problemowe,

 osiąga sukcesy w konkursach szkolnych i pozaszkolnych.

 

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:

 w pełnym zakresie opanował wiadomości i umiejętności programowe,

 zdobytą wiedzę potrafi zastosować w nowych sytuacjach,

 jest samodzielny – korzysta z różnych źródeł wiedzy,

 potrafi zaplanować i przeprowadzić doświadczenia fizyczne,

 rozwiązuje samodzielnie zadania rachunkowe i problemowe.

 

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

 opanował w dużym zakresie wiadomości i umiejętności określone programem nauczania,

 poprawnie stosuje wiadomości do rozwiązywania typowych zadań lub problemów,

 potrafi wykonać zaplanowane doświadczenie z fizyki, rozwiązać proste zadanie lub problem.

 

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:

 opanował w podstawowym zakresie wiadomości i umiejętności określone programem nauczania,

 potrafi zastosować wiadomości do rozwiązywania zadań z pomocą nauczyciela,

 potrafi wykonać proste doświadczenie fizyczne z pomocą nauczyciela,

 zna podstawowe wzory i jednostki wielkości fizycznych.

 

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:

 ma niewielkie braki w wiadomościach i umiejętnościach określonych programem nauczania, ale braki te nie przekreślają możliwości dalszego kształcenia,

 zna podstawowe prawa i wielkości fizyczne,

 potrafi z pomocą nauczyciela wykonać proste doświadczenie fizyczne.

 

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:

 nie opanował wiadomości i umiejętności, które są konieczne do dalszego kształcenia,

 nie potrafi rozwiązać zadań teoretycznych lub praktycznych o elementarnym stopniu trudności, nawet z pomocą nauczyciela,

 nie zna podstawowych praw, pojęć i wielkości fizycznych.

 

Zasady oceniania prac pisemnych z fizyki zgodny ze Statutem Szkoły

 

  1. Przy ocenianiu punktowym prac pisemnych i innych wybranych przez nauczyciela stosuje się następującą skalę procentową na poszczególne oceny:

1)    0 –  32 %   stopień niedostateczny

2)    33 –  49 % stopień dopuszczający

3)    50 –  68 % stopień dostateczny

4)    69 –  85 % stopień dobry

5)    86 – 96 %  stopień bardzo dobry

6)    97 – 100% stopień celujący