Szkoła Podstawowa nr 3 w Milanówku

05-822 Milanówek

ul. Żabie Oczko 1

Tel: (22) 758-34-60

Informatyka

 

1. Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:

 • Posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania;
 • Prowadzi samodzielną i twórczą działalność rozwijającą własne uzdolnienia;
 • Biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych, proponuje rozwiązania nietypowe.
 • Osiągnął sukcesy w konkursach i olimpiadach informatycznych

 2. Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:

 • Opanował pełen zakres wiedzy i umiejętności określonych programem nauczania;
 • Sprawnie komunikuje się z komputerem za pomocą systemu operacyjnego i w pełni wykorzystuje jego możliwości;
 • Swobodnie posługuje się oprogramowaniem użytkowym, umiejętnie dobiera je do wykonywanych zadań;
 •  Dobrze zna pojęcia informatyczne, występujące w programie nauczania i swobodnie je stosuje;
 • Posiadaną wiedzę informatyczną stosuje w zadaniach praktycznych i teoretycznych

 3.Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

 • Posiadła niepełny zakres wiedzy i umiejętności określonych programem nauczania w danej klasie;
 • Poprawnie stosuje nabyte wiadomości;
 • Poprawnie posługuje się oprogramowaniem użytkowym;
 • Umiejętnie korzysta z pomocy wszelakich środków masowego przekazu
 • Zakres jego wiadomości przekracza wymagania zawarte w podstawie programowej.
 • Sprawnie komunikuje się z systemem operacyjnym

 4. Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:

 • Opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania na poziomie nie przekraczającym wymagań zawartych w podstawach programowych;
 • Rozwiązuje typowe zadania teoretyczne i praktyczne o średnim stopniu trudności i przy pomocy nauczyciela;
 • Stosuje zdobytą wiedzę do celów poznawczych i teoretycznych pod kierunkiem nauczycieli;
 • Umie komunikować się z komputerem za pomocą systemu operacyjnego;
 • Potrafi uruchomić omawiane oprogramowanie użytkowe;
 • Popełnia liczne błędy merytoryczne

 5. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:

 • Posiada braki w opanowaniu podstawy programowej, ale braki te nie przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy z informatyki;
 • Rozumie pytania i polecenia;
 • Zna pojęcia informatyczne występujące w materiale nauczania;
 • Wie, czym zajmuje się informatyka i jakie programy użytkowe są omawiane;
 • Poprawnie uruchamia komputer i omawiane programy użytkowe;
 • Potrafi zastosować omawiane wiadomości do wykonania bardzo prostych czynności;
 • Popełnia liczne błędy merytoryczne

6. Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:

 • Nie opanował wiadomości i umiejętności określonych w podstawie programowej, a braki te uniemożliwiają mu dalsze zdobywanie wiedzy w zakresie tego przedmiotu;
 • Nie zna pojęć informatycznych występujących w programie nauczania;
 • Nie potrafi zastosować nabytych wiadomości do zadań praktycznych;
 • Nie rozumie poleceń i pytań;
 • Nie wie, czym zajmuję się informatyka i nie wie, jakie są jej metody;
 • Nie potrafi uruchomić omawianego programu użytkowego;
 • Nie potrafi komunikować się z systemem operacyjnym;
 • W wypowiedziach popełnia liczne błędy merytoryczne;