Szkoła Podstawowa nr 3 w Milanówku

05-822 Milanówek

ul. Żabie Oczko 1

Tel: (22) 758-34-60

Technika

 

Wymagania edukacyjne

 

Stopień celujący otrzymuje uczeń,

- który samodzielnie i twórczo rozwija swoje zainteresowania i uzdolnienia,

- biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych.

- proponuje rozwiązania nietypowe.

- rozwiązuje zadania wykraczające poza program nauczania tej klasy.

- pracuje systematycznie, wykonuje wszystkie zadania samodzielnie, a także starannie i poprawnie pod względem merytorycznym.

- opanował wymaganą wiedzę i umiejętności, wykazuje się dużym zaangażowaniem na lekcji, a podczas wykonywania praktycznych zadań przestrzega zasad BHP,

- bezpiecznie posługuje się narzędziami i dba o właściwą organizację miejsca pracy.

- bierze udział w konkursach przedmiotowych.

 

 Stopień bardzo dobry przysługuje uczniowi, który:

 - pracuje systematycznie i z reguły samodzielnie

- wykonuje zadania poprawnie pod względem merytorycznym.

- opanował cały zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania przedmiotu w danej klasie.

- sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami.

- potrafi zastosować wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach,
 - wykonuje działania techniczne w odpowiednio zorganizowanym miejscu pracy i z zachowaniem podstawowych zasad bezpieczeństwa.

- efektywnie współdziała w grupie

 

Stopień dobry otrzymuje uczeń, który:

- podczas pracy na lekcjach korzysta z niewielkiej pomocy nauczyciela lub koleżanek i kolegów.

- wykonuje zadania o średnim stopniu trudności

- opanował  większość wiadomości określonych programem nauczania w danej klasie,

- w czasie wykonywania prac praktycznych właściwie dobiera narzędzia i utrzymuje porządek na swoim stanowisku pracy,

- dba o ukończenie zadań praktycznych na zaplanowanym etapie

- dba o terminowe oddawanie prac

 

Stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który:

- opanował w wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania w danej klasie w stopniu podstawowym.

- pracuje systematycznie, ale podczas realizowania działań technicznych w dużej mierze korzysta z pomocy innych osób.

- rozwiązuje zadania o średnim stopniu trudności.

 

Stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który:

- z trudem wykonuje działania zaplanowane do zrealizowania podczas lekcji

-  pracuje niesystematycznie,

- często jest nieprzygotowany do lekcji.

- rozwiązuje zadania o niewielkim stopniu trudności.

 

Stopień niedostateczny uzyskuje uczeń, który:

- nie zdobył wiadomości i umiejętności na poziomie podstawowym.

 - nie wykazuje zaangażowania na lekcji

 - jest nieprzygotowany do zajęć

- nie przestrzega zasad BHP obowiązujących podczas lekcji techniki

- ma dużo nieobecności