Szkoła Podstawowa nr 3 w Milanówku

05-822 Milanówek

ul. Żabie Oczko 1

Tel: (22) 758-34-60

Wychowanie fizyczne

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE

WYMAGANIA EDUKACYJNE, KRYTERIA OCEN

KLASY IV-VIII

 

 

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który wykazuje się szczególnym zaangażowaniem w pracy, twórczą postawą. Opanował pełen zakres wiadomości i umiejętności określonych podstawą programową w danej klasie Prowadzi sportowy i higieniczny tryb życia, chętnie uczestniczy w zajęciach sportowo-rekreacyjnych. Pracuje systematycznie, samodzielnie rozwija własne uzdolnienia. Bierze udział i osiąga sukcesy w konkursach, zawodach i olimpiadach, na szczeblu powiatowym, wojewódzkim i ogólnopolskim ,reprezentując szkołę.

 

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który całkowicie opanował zadania z poziomu rozszerzonego dla danej klasy. Bardzo starannie i sumiennie w wykonuje zadania, wykazuje duże zaangażowanie na lekcji oraz jest dobrze przygotowany do zajęć. Prowadzi sportowy i higieniczny tryb życia, systematycznie doskonali sprawność motoryczną i osiąga duże postępy w osobistym usprawnieniu. Sprawnie posługuje się zdobytymi umiejętnościami i wiadomościami. Czynnie uczestniczy w zajęciach  o charakterze sportowo-rekreacyjnym.

 

 Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który bez zarzutu wywiązuje się z obowiązków, w poszczególnych klasach osiąga postęp w opanowaniu umiejętności i wiadomości na poziomie podstawowym, przy pomocy nauczyciela realizuje zadania poziomu rozszerzonego. Wysokie są staranność i sumienność w wykonywaniu zadań i zaangażowanie w przebieg lekcji oraz stopień przygotowania się do zajęć. Uczeń prowadzi higieniczny tryb życia, uczestniczy w zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych o charakterze sportowo-rekreacyjnym.

 

 Oceny dostateczną  otrzymuje uczeń adekwatnie do włożonego ,dostatecznego wysiłku w wywiązywanie się z obowiązków, małego stopnia postępu w opanowaniu umiejętności i wiadomości na poziomie podstawowym w poszczególnych klasach, małego poziomu staranności i sumienności w wykonywaniu zadań, dostatecznego zaangażowania w przebieg lekcji oraz niewielkiego stopnia przygotowania się do zajęć.

 

Oceny dopuszczającą  otrzymuje uczeń który ma  braki wiedzy i umiejętności. Z trudem wykonuje zadania do zrealizowania na lekcjach. Pracuje niesystematycznie, często jest nieprzygotowany do lekcji. Nie jest zaangażowany w przebieg lekcji. Wkłada niewiele wysiłku w wywiązywanie się z obowiązków.

 

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który wykazuje szczególnie lekceważący stosunek do obowiązków wynikających ze specyfiki przedmiotu, nie bierze czynnego udziału w lekcji, swoim zachowaniem dezorganizuje pracę, stwarzając niebezpieczeństwo dla siebie i innych, notorycznie jest nieprzygotowany do zajęć, prowadzi niehigieniczny i niesportowy tryb życia. Ma duże braki w zakresie podstawowych umiejętności i wiadomości. Nie jest w stanie wykonać zadań o niewielkim stopniu trudności. Nie uczestniczy aktywnie w lekcjach.

 

Za jednorazowe, zgłoszone przed lekcją-nieprzygotowanie się do zajęć, brak aktywności, zaangażowania w przebieg zajęć uczeń otrzymuje „-"

Za dodatkowe przygotowanie się do zajęć, aktywność i zaangażowanie w przebieg zajęć uczeń otrzymuje ,,+”

 

SPOSÓB INFORMOWANIA O OCENACH

O uzyskaniu poszczególnych ocen uczniowie i rodzice dowiadują się bezpośrednio po otrzymaniu  oceny, informowani są na bieżąco, ustnie lub przez wpis do dzienniczka ucznia. O proponowanej ocenie śródrocznej i końcoworocznej rodzice i uczniowie zostaną poinformowani w formie przewidzianej w Statucie Szkoły.

O uzyskanej przez ucznia ocenie niedostatecznej śródrocznej i końcoworocznej rodzice zostaną powiadomieni pisemnie.

 

 

ZASADY OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
W KLASACH IV-VIII SP

 

(zgodnie ze Statutem Szkoły)

 

 

SKALA OCEN /oceny bieżące, śródroczne i końcoworoczne/

 

1 - niedostateczny

2 - dopuszczający

3 - dostateczny

4 - dobry

5 - bardzo dobry

6 - celujący

dodatkowe oznaczenia: + , -

 

PRZEDMIOT OCENY

 

 

Podstawą oceny jest wysiłek włożony przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki zajęć, także systematyczność udziału ucznia w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej.

 Pod uwagę brane są indywidualne możliwości ucznia-indywidualizacja pracy z uczniem odpowiednio do jego potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych.

Oceny są: jawne, rzetelne, sprawiedliwe, trafne, zindywidualizowane,

porównywalne, racjonalne.

 

Będą oceniane:

 

1.Sumienne i staranne wywiązywanie się z obowiązków wynikających z przedmiotu.

2. Zaangażowanie w przebieg lekcji i przygotowanie się do zajęć.

3. Stosunek do partnera i przeciwnika.

4. Stosunek do własnego ciała.

5. Aktywność fizyczna.

6. Postęp w opanowaniu umiejętności i wiadomości przewidzianych dla poszczególnych klas zgodnie z indywidualnymi możliwościami i predyspozycjami.

7. Osiągnięte wyniki w sportach wymiernych, dokładność wykonania zadań i poziom zdobytej wiedzy.

 

 

Oceny śródroczne (końcoworoczne) :

wystawia się biorąc pod uwagę oceny uzyskane przez ucznia w całym półroczu (roku szkolnym).

Uczeń może być zwolniony z wychowania fizycznego przez dyrektora szkoły na podstawie zwolnienia lekarskiego i podania rodziców/prawnych opiekunów.

Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.

Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego, na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń wydanej przez lekarza ,na czas określony w tej opinii.

Uczeń może być zwolniony z aktywności ruchowej na zajęciach przez nauczyciela w przypadku: krótkoterminowego zwolnienia lekarskiego, chwilowej niedyspozycji, złego samopoczucia, zwolnienia od pielęgniarki szkolnej, pisemnego zwolnienia rodziców.

 


Wychowanie fizyczne klasy I – III

wymagania edukacyjne

 

Podane umiejętności dotyczą uczniów o prawidłowym rozwoju fizycznym. Umiejętności dzieci niepełnosprawnych ustala się stosownie do ich możliwości.

 

Po zakończeniu klasy I:

1. W zakresie umiejętności i sprawności uczeń:

-chwyta piłkę, rzuca nią do celu i na odległość, toczy ją i kozłuje;

      -pokonuje przeszkody naturalne i sztuczne;

-wykonuje ćwiczenia równoważne.

 2. W zakresie wiedzy uczeń:

-wie, że choroby są zagrożeniem dla zdrowia i że można im zapobiegać poprzez szczepienie ochronne, właściwe odżywianie się, aktywność fizyczną, dbanie o higienę;

- wie, że nie może samodzielnie zażywać lekarstw i stosować środków chemicznych (np. środków czystości, środków ochrony roślin).

3. W zakresie wartości, postaw, przekonań uczeń:

-uczestniczy w zajęciach rozwijających sprawność fizyczną, zgodnie z regułami; dba o to, aby prawidłowo siedzieć w ławce, przy stole itp.;

-zachowuje się właściwie w sytuacji choroby;

- wie, że dzieci niepełnosprawne znajdują się w trudnej sytuacji i im pomaga.

 

Po zakończeniu klasy II:

1.W zakresie umiejętności i sprawności uczeń:

-realizuje marszobieg trwający co najmniej 10 min;

- umie wykonać z pomocą nauczyciela próbę siły mięśni brzucha oraz próbę gibkości dolnego odcinka kręgosłupa;

- przyjmuje pozycje wyjściowe oraz ustawienia do ćwiczeń;

-skacze przez skakankę, wykonuje przeskoki jednonóż i obunóż nad niskimi przeszkodami sposobem naturalnym;

-wykonuje ćwiczenia równoważne bez przyboru na przyrządzie;

- posługuje się piłką: rzuca, chwyta, kozłuje;

 - jeździ na wrotkach.

2. W zakresie wiedzy uczeń: wie, jakie znaczenie dla zdrowia ma aktywny wypoczynek;

            -wie, jak należy się zachować w sytuacji choroby;

- wie, jakie mogą być konsekwencje niekontrolowanego zażywania lekarstw i stosowania środków chemicznych;

 - wie, do kogo się zwrócić o pomoc w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia.

3. W zakresie wartości, postaw, przekonań uczeń:

-przestrzega zasad poruszania się po drogach;

- bierze udział w zabawach, minigrach i grach terenowych, zawodach sportowych, respektując ich reguły i podporządkowując się decyzjom sędziego;

- stara się dbać o higienę osobistą i czystość odzieży;

-koryguje swoją postawę, np. siedząc w ławce, przy stole;

-potrafi pomóc niepełnosprawnym kolegom w podstawowych, codziennych czynnościach;

-przestrzega zasad bezpiecznego zachowania się w trakcie zajęć ruchowych.

 

Po zakończeniu klasy III:

1.W zakresie umiejętności i sprawności uczeń:

-realizuje marszobieg trwający co najmniej 15 min;

-umie wykonać próbę siły mięśni brzucha oraz próbę gibkości dolnego odcinka kręgosłupa;

- przyjmuje pozycje wyjściowe i ustawienia do ćwiczeń oraz wykonuje przewrót w przód;

-skacze przez skakankę, wykonuje przeskoki jednonóż i obunóż nad niskimi przeszkodami;

-wykonuje ćwiczenia równoważne z przyborem, bez przyboru i na przyrządzie;

- posługuje się piłką: rzuca, chwyta, kozłuje, odbija i ją pro-wadzi;

- jeździ na wrotkach.

2. W zakresie wiedzy uczeń:

- wie, jakie znaczenie dla zdrowia ma właściwe odżywianie się oraz aktywność fizyczna;

-wie, że nie może samodzielnie zażywać lekarstw i stosować środków chemicznych niezgodnie z przeznaczeniem;

- wie, jak należy się zachować w sytuacjach zwycięstwa.

3. W zakresie wartości, postaw, przekonań uczeń:

-przestrzega zasad poruszania się po drogach;

-bierze udział w zabawach, minigrach i grach terenowych, zawodach sportowych, respektując ich reguły i podporządkowując się decyzjom sędziego;

-radzi sobie z porażkami w miarę swoich możliwości;

-  dba o higienę osobistą i czystość odzieży;

-  dba o prawidłową postawę, np. siedząc w ławce, przy stole,

-  przestrzega zasad bezpiecznego zachowania się podczas zajęć ruchowych; posługuje się przyborami sportowymi zgodnie z ich przeznaczeniem;

- potrafi wybrać bezpieczne miejsce do zabaw i gier ruchowych; wie, do kogo się zwrócić o pomoc w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia.