Szkoła Podstawowa nr 3 w Milanówku

05-822 Milanówek

ul. Żabie Oczko 1

Tel: (22) 758-34-60

Edukacja wczesnoszkolna

 

WYMAGANIA EDUKACYJNE 

KLASY I – III

 

 1. WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA UCZNIÓW KLAS I

 

Treści nauczania i umiejętności – wymagania szczegółowe na koniec klasy I szkoły podstawowej zgodne z nową podstawą programową.

 

Edukacja polonistyczna.

Wspomaganie rozwoju umysłowego w zakresie wypowiadania się. Dbałość o kulturę języka. Początkowa nauka czytania i pisania. Kształtowanie umiejętności wypowiadania się w małych formach teatralnych.

Uczeń kończący klasę I:

1) w zakresie umiejętności społecznych warunkujących porozumiewanie się i kulturę języka:

a. obdarza uwagą dzieci i dorosłych, słucha ich wypowiedzi i chce zrozumieć, co przekazują; komunikuje w jasny sposób swoje spostrzeżenia, potrzeby, odczucia,

b. w kulturalny sposób zwraca się do rozmówcy, mówi na temat, zadaje pytania i odpowiada na pytania innych osób, dostosowuje ton głosu do sytuacji, np. nie mówi zbyt głośno,

c. uczestniczy w rozmowie na tematy związane z życiem rodzinnym i szkolnym, także inspirowane literaturą;

 

2) w zakresie umiejętności czytania i pisania:

a. rozumie sens kodowania oraz dekodowania informacji; odczytuje uproszczone rysunki, piktogramy, znaki informacyjne i napisy,

b. zna wszystkie litery alfabetu, czyta i rozumie proste, krótkie teksty,

c. pisze proste, krótkie zdania: przepisuje, pisze z pamięci; dba o estetykę i poprawność graficzną pisma (przestrzega zasad kaligrafii),

d. posługuje się ze zrozumieniem określeniami: wyraz, głoska, litera, sylaba, zdanie,

e. interesuje się książką i czytaniem; słucha w skupieniu czytanych utworów (np. bas ni, opowiadań, wierszy), w miarę swoich możliwości czyta lektury wskazane przez nauczyciela,

3) w zakresie umiejętności wypowiadania się w małych formach teatralnych:

a. uczestniczy w zabawie teatralnej, ilustruje mimiką, gestem, ruchem zachowania bohatera literackiego lub wymyślonego,

b. rozumie umowne znaczenie rekwizytu i umie posłużyć się nim w odgrywanej scence,

c. odtwarza z pamięci teksty dla dzieci, np. wiersze, piosenki, fragmenty prozy.

Edukacja muzyczna.

Wychowanie do odbioru i tworzenia muzyki: śpiewanie i muzykowanie, słuchanie i rozumienie.

Uczeń kończący klasę I:

1. powtarza prostą melodię; śpiewa piosenki z dziecięcego repertuaru, wykonuje śpiewanki i rymowanki;

2. odtwarza proste rytmy głosem i na instrumentach perkusyjnych; wyraża nastrój i charakter muzyki pląsając i tańcząc (reaguje na zmianę tempa i dynamiki);

3. kulturalnie zachowuje się na koncercie oraz w trakcie śpiewania hymnu narodowego.

 

Edukacja plastyczna

Poznawanie architektury, malarstwa i rzeźby. Wyrażanie własnych myśli i uczuć w różnorodnych formach plastycznych. Przygotowanie do korzystania z medialnych środków przekazu.

Uczeń kończący klasę I:

1. wypowiada się w wybranych technikach plastycznych na płaszczyźnie i w przestrzeni; posługuje się takimi środkami wyrazu plastycznego jak kształt, barwa, faktura;

2. ilustruje sceny i sytuacje (realne i fantastyczne) inspirowane wyobraźnią, baśnią, opowiadaniem, muzyką; korzysta z narzędzi multimedialnych;

3. wykonuje proste rekwizyty (np. lalkę, pacynkę) i wykorzystuje je w małych formach teatralnych; tworzy przedmioty charakterystyczne dla sztuki ludowej regionu, w którym mieszka;

4. rozpoznaje wybrane dziedziny sztuki: architekturę (także architekturę zieleni), malarstwo, rzeźbę, grafikę; wypowiada się na ich temat.

 

Edukacja społeczna.

Wychowanie do zgodnego współdziałania z rówieśnikami i dorosłymi.

Uczeń kończący klasę I:

1. potrafi odróżnić, co jest dobre, a co złe w kontaktach z rówieśnikami i dorosłymi; wie, że warto być odważnym, mądrym i pomagać potrzebującym; wie, że nie należy kłamać lub zatajać prawdy;

2. współpracuje z innymi w zabawie, w nauce szkolnej i w sytuacjach życiowych; przestrzega reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej oraz w świecie dorosłych, grzecznie zwraca się do innych w szkole, w domu i na ulicy;

3. wie, co wynika z przynależności do swojej rodziny, jakie są relacje między najbliższymi, wywiązuje się z powinności wobec nich;

4. ma rozeznanie, że pieniądze otrzymuje się za pracę; dostosowuje swe oczekiwania do realiów ekonomicznych rodziny;

5. zna zagrożenia ze strony ludzi; wie, do kogo i w jaki sposób należy się zwrócić o pomoc;

6. wie, gdzie można bezpiecznie organizować zabawy, a gdzie nie można i dlaczego;

7. potrafi wymienić status administracyjny swojej miejscowości (wieś, miasto); wie, czym zajmuje się np. policjant, strażak, lekarz, weterynarz; wie, jak można się do nich zwrócić o pomoc;

8. wie, jakiej jest narodowości, że mieszka w Polsce, a Polska znajduje się w Europie; zna symbole narodowe (flaga, godło, hymn narodowy), rozpoznaje flagę i hymn Unii Europejskiej.

 

Edukacja przyrodnicza

Wychowanie do rozumienia i poszanowania przyrody ożywionej i nieożywionej.

Uczeń kończący klasę I:

1) w zakresie rozumienia i poszanowania świata roślin i zwierząt:

a. rozpoznaje rośliny i zwierzęta żyjące w takich środowiskach przyrodniczych, jak park, las, pole uprawne, sad i ogród (działka),

b. zna sposoby przystosowania się zwierząt do poszczególnych pór roku: odloty i przyloty ptaków, zapadanie w sen zimowy,

c. wymienia warunki konieczne do rozwoju roślin i zwierząt w gospodarstwie domowym, w szkolnych uprawach i hodowlach itp.; prowadzi proste hodowle i uprawy (w szczególności w kąciku przyrody),

d. wie, jaki pożytek przynoszą zwierzęta środowisku: niszczenie szkodników przez ptaki, zapylanie kwiatów przez owady, spulchnianie gleby przez dżdżownice,

e. zna zagrożenia dla środowiska przyrodniczego ze strony człowieka: wypalanie łąk i ściernisk, zatruwanie powietrza i wód, pożary lasów, wyrzucanie odpadów i spalanie śmieci itp.; chroni przyrodę: nie śmieci, szanuje rośliny, zachowuje ciszę w parku i w lesie, pomaga zwierzętom przetrwać zimę i upalne lato,

f. zna zagrożenia ze strony zwierząt (niebezpieczne i chore zwierzęta) i roślin (np. trujące owoce, liście, grzyby) i wie jak zachować się w sytuacji zagrożenia,

g. wie, że należy oszczędzać wodę; wie, jakie znaczenie ma woda w życiu człowieka, roślin i zwierząt,

h. wie, że należy segregować śmieci; rozumie sens stosowania opakowań ekologicznych;

2) w zakresie rozumienia warunków atmosferycznych:

a. obserwuje pogodę i prowadzi obrazkowy kalendarz pogody,

b. wymienia kolejno wszystkie pory roku,

c. nazywa zjawiska atmosferyczne charakterystyczne dla poszczególnych pór roku, podejmuje rozsądne decyzje i nie naraża się na niebezpieczeństwo wynikające z pogody,

d. zna zagrożenia ze strony zjawisk przyrodniczych, takich jak: burza, huragan, powódź, pożar i wie jak zachować się w sytuacji zagrożenia.

 

Edukacja matematyczna

Wspomaganie rozwoju umysłowego oraz kształtowanie wiadomości i umiejętności matematycznych dzieci.

Uczeń kończący klasę I:

1) w zakresie czynności umysłowych ważnych dla uczenia się matematyki:

a. ustala równoliczność mimo obserwowanych zmian w układzie elementów w porównywanych zbiorach,

b. układa obiekty (np. patyczki) w serie rosnące i malejące, numeruje je; wybiera obiekt w takiej serii, określa następne i poprzednie,

c. klasyfikuje obiekty: tworzy kolekcje, np. zwierzęta, zabawki, rzeczy do ubrania,

d. wyprowadza kierunki od siebie i innych osób; określa położenie obiektów względem obranego obiektu; orientuje się na kartce papieru, aby odnajdować informacje (np. w lewym górnym rogu) i rysować strzałki we właściwym kierunku,

e. dostrzega symetrię (np. w rysunku motyla); zauważa, że jedna figura jest powiększeniem lub pomniejszeniem drugiej; kontynuuje regularny wzór (np. szlaczek);

2) w zakresie liczenia i sprawności rachunkowych:

a. sprawnie liczy obiekty (dostrzega regularności dziesiątkowego systemu liczenia), wymienia kolejne liczebniki od wybranej liczby, także wspak (zakres do 20); zapisuje liczby cyframi (zakres do 20),

b. wyznacza sumy (dodaje) i różnice (odejmuje) manipulując obiektami lub rachując na zbiorach zastępczych, np. na palcach; sprawnie dodaje i odejmuje w zakresie do 10 oraz 20 bez przekroczenia progu dziesiątkowego, poprawnie zapisuje te działania,

c. radzi sobie w sytuacjach życiowych, których pomyślne zakończenie wymaga dodawania lub odejmowania,

d. zapisuje rozwiązanie zadania z treścią przedstawionego słownie w konkretnej sytuacji, stosując zapis cyfrowy i znaki działań;

3) w zakresie pojęć geometrycznych:

a. rozpoznaje i poprawnie nazywa podstawowe figury geometryczne: koło, trójkąt, prostokąt, kwadrat;

b. rysuje samodzielnie poznane figury geometryczne.

4) w zakresie pomiaru:

a. długości: mierzy długość, posługując się np. linijką; porównuje długości obiektów,

b. ciężaru: potrafi ważyć przedmioty; różnicuje przedmioty cięższe, lżejsze; wie, że towar w sklepie jest pakowany według wagi,

c. płynów: odmierza płyny kubkiem i miarką litrową,

d. czasu: nazywa dni w tygodniu i miesiące w roku; orientuje się, do czego służy kalendarz i potrafi z niego korzystać; rozpoznaje czas na zegarze w takim zakresie, który pozwala mu orientować się w ramach czasowych szkolnych zajęć i domowych obowiązków;

5) w zakresie obliczeń pieniężnych:

a. zna będące w obiegu monety i banknot o wartości 10 zł; zna wartość nabywczą monet i radzi sobie w sytuacji kupna i sprzedaży,

b. zna pojęcie długu i konieczność spłacenia go.

 

 

Zajęcia komputerowe

Uczeń kończący klasę I:

1. posługuje się komputerem w podstawowym zakresie: uruchamia program, korzystając z myszy i klawiatury;

2. wie, jak trzeba korzystać z komputera, żeby nie narażać własnego zdrowia;

3. stosuje się do ograniczeń dotyczących korzystania z komputera.

 

Zajęcia techniczne

Wychowanie do techniki (poznawanie urządzeń, obsługiwanie i szanowanie ich) i działalność konstrukcyjna dzieci.

Uczeń kończący klasę I:

1) w zakresie wychowania technicznego:

a. wie, jak ludzie wykorzystywali dawniej i dziś siły przyrody (wiatr, wodę);

b. zna ogólne zasady działania urządzeń domowych (np. latarki, odkurzacza, zegara), posługuje się nimi, nie psując ich,

c. buduje z różnorodnych przedmiotów dostępnych w otoczeniu , np. wagę, tor przeszkód; w miarę możliwości konstruuje urządzenia techniczne z gotowych zestawów do montażu, np. dźwigi, samochody, samoloty, statki, domy;

2) w zakresie dbałości o bezpieczeństwo własne i innych:

a. utrzymuje porządek wokół siebie (na swoim stoliku, w sali zabaw, szatni), sprząta po sobie i pomaga innym w utrzymywaniu porządku,

b. zna zagrożenia wynikające z niewłaściwego używania narzędzi i urządzeń technicznych,

c. wie, jak należy bezpiecznie poruszać się na drogach (w tym na rowerze) i korzystać ze środków komunikacji; wie, jak trzeba zachować się w sytuacji wypadku, np. umie powiadomić dorosłych, zna telefony alarmowe.

 

Wychowanie zdrowotne

Kształtowanie sprawności fizycznej dzieci i edukacja zdrowotna.

Uczeń kończący klasę I:

1. uczestniczy w zajęciach rozwijających sprawność fizyczną, zgodnie z regułami;

2. dba o to, aby prawidłowo siedzieć w ławce, przy stole itp.;

3. wie, że choroby są zagrożeniem dla zdrowia i że można im zapobiegać poprzez

szczepienia ochronne, właściwe odżywianie, aktywność fizyczną, przestrzeganie higieny; właściwie zachowuje się w sytuacji choroby;

4. wie, że nie może samodzielnie zażywać lekarstw i stosować środków chemicznych

(np. środków czystości, środków ochrony roślin);

5. wie, że dzieci niepełnosprawne znajdują się w trudnej sytuacji i pomaga im.

 

 

 1. WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA UCZNIÓW KLAS II

 2. 1.     Edukacja polonistyczna
 • układa kilkuzdaniowe wypowiedzi;
 • trafnie i poprawnie formułuje pytania i odpowiedzi, zdania rozkazujące

i wykrzyknikowe;

 • rozumie słuchany i krótki, prosty czytany tekst;
 • pisze zachowując cechy dystynktywne poznanych liter ,
 • przepisując podane wyrazy i zdania popełnia nieliczne błędy;
 • popełnia nieliczne błędy podczas pisania  z pamięci i ze słuchu ;
 • rozpoznaje rzeczowniki, czasowniki i przymiotniki;
  • pisze zdania opisujące przedmioty, krótkie listy, życzenia, adresuje list;
  • czyta poprawnie, płynnie i zwykle ze zrozumieniem krótkie teksty podręcznikowe po uprzednim przygotowaniu;
  • poprawnie odczytuje większość piktogramów oraz znaków informacyjnych;
  • odtwarza z pamięci teksty wierszy popełniając przy tym nieliczne błędy;

 

 1. 2.     Edukacja przyrodnicza
 • zna pory dnia i roku, nazwy miesięcy i nazwy dni tygodnia;
 •  ma podstawowe wiadomości na temat wybranych roślin oraz zwierząt; przeprowadza proste doświadczenia, obserwacje, pomiary i wyciąga trafne wnioski;
  • zna i stosuje zasady poruszania się po drodze;
  • prowadzi obserwację pogody i zapisuje jej elementy w formie obrazkowej;
  • orientuje się w skutkach niewłaściwych działań człowieka, podaje przykłady zagrożeń przyrodniczych;

 

 1. 3.     Edukacja matematyczna
 • słownie i cyfrowo zapisuje liczby w zakresie 100;
 • porównuje i porządkuje liczby dwu i trzycyfrowe;
 • poprawnie dodaje i odejmuje w pamięci w zakresie 20 z przekroczeniem progu dziesiątkowego;
 • biegle dodaje i odejmuje na konkretach w zakresie 100;
 • mnoży i dzieli liczby w zakresie 30;
 • rozwiązuje proste zadania tekstowe;
 • potrafi dokonać prostych obliczeń kalendarzowych, pieniężnych, wagowych, długości, czasu, zegarowych;
  • kreśli odcinki, linie proste, prostopadłe, równoległe, prostokąty, kwadraty, trójkąty.

                 

 

                       

 1. 4.     Edukacja społeczno-etyczna
 • potrafi odróżnić, co jest dobre, a co złe w kontaktach z rówieśnikami i dorosłymi, wie,
  że warto być odważnym, mądrym i pomagać potrzebującym; wie, że nie należy kłamać lub zatajać prawdy;
 • stara się współpracować z innymi w zabawie, nauce szkolnej i w sytuacjach życiowych; dokłada starań w przestrzeganiu reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej oraz w świecie dorosłych; używa zwrotów grzecznościowych ;
 • ma rozeznanie, że pieniądze otrzymuje się za pracę; dostosowuje swe oczekiwania do realiów ekonomicznych rodziny;
 • wie, że ludzie żyją w różnych warunkach i dlatego nie należy się chwalić bogactwem ani nie należy dokuczać dzieciom, które wychowują się w trudniejszych warunkach;
 • zna zagrożenia ze strony ludzi; wie, do kogo i w jaki sposób należy się zwrócić                     o pomoc;
 • wie, gdzie można bezpiecznie organizować zabawy, a gdzie nie i dlaczego;
 • umie opowiedzieć na czym polega praca ludzi w różnych zawodach;
 • wie, w jakiej mieszka miejscowości, jakiej jest narodowości, że mieszka w Polsce,  a Polska znajduje się w Europie, zna symbole narodowe;
 • wie, że nie wolno zabierać cudzej własności bez pozwolenia, pamięta o oddawaniu pożyczonych rzeczy i nie niszczy ich;
 • niesie pomoc potrzebującym, także w sytuacjach codziennych.

 

 1. 5.     Edukacja plastyczna
 • właściwie dobiera techniki plastyczne i materiały;
 • rozpoznaje podstawowe dziedziny sztuki.

 

 1. 6.     Edukacja muzyczna
 • potrafi akompaniować do piosenek i zabaw za pomocą efektów akustycznych
  i instrumentów perkusyjnych;
 • śpiewa wybrane piosenki wspólnie z zespołem klasowym;
 • improwizuje melodie do krótkich tekstów;
 • swobodnie interpretuje ruchem tematy rytmiczne.

 

     7.  Zajęcia techniczne

a)  w zakresie wychowania technicznego:

 • wie, jak ludzie wykorzystywali dawniej i dziś siły przyrody (wiatr, wodę);
 • zna  ogólne  zasady  działania urządzeń domowych;
 • pracuje zgodnie z instrukcją po wcześniejszym objaśnieniu jej przez nauczyciela;

b) w zakresie dbałości o bezpieczeństwo własne i innych:

 • utrzymuje porządek wokół siebie, sprząta po sobie i pomaga innym;
 • zna zagrożenia wynikające  z niewłaściwego używania narzędzi i urządzeń technicznych;
 • wie, jak należy bezpiecznie poruszać się na drogach i korzystać ze środków komunikacji;
 1. 8.     Zajęcia komputerowe
 • właściwie ustala kolejność czynności;
 • wybiera najwłaściwszy sposób realizacji zadania;
 • z nieznaczną pomocą nauczyciela umie dobrać odpowiednie narzędzia i programy komputerowe.

 

 1. III.           WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA UCZNIÓW KLAS III

 

Edukacja polonistyczna

 Uczeń:

1) korzysta z informacji:

a) uważnie słucha wypowiedzi i korzysta z przekazywanych informacji,

b) rozumie sens kodowania oraz dekodowania informacji; odczytuje uproszczone rysunki, piktogramy, znaki informacyjne, zna wszystkie litery alfabetu; czyta
i rozumie teksty przeznaczone dla dzieci i wyciąga z nich wnioski,

c) wyszukuje w tekście potrzebne informacje i w miarę możliwości korzysta ze słowników i encyklopedii przeznaczonych dla dzieci,

d) zna formy użytkowe: życzenia, zaproszenie, zawiadomienie, list, notatka do kroniki; potrafi z nich korzystać;

 2) analizuje i interpretuje teksty kultury:

a) przejawia wrażliwość estetyczną, rozszerza zasób słownictwa poprzez kontakt
z dziełami literackimi,

b) w tekście literackim zaznacza wybrane fragmenty, określa czas i miejsce akcji, wskazuje głównych bohaterów,

c) czyta teksty i recytuje wiersze, z uwzględnieniem interpunkcji i intonacji,

d) ma potrzebę kontaktu z literaturą i sztuką dla dzieci, czyta wybrane przez siebie
i wskazane przez nauczyciela książki, wypowiada się na ich temat;

3) tworzy wypowiedzi:

a) w formie ustnej i pisemnej: kilkuzdaniową wypowiedź, krótkie opowiadanie, krótki opis, list prywatny, życzenia, zaproszenie,

b) dobiera właściwe formy komunikowania się w różnych sytuacjach społecznych,

c) uczestniczy w rozmowach, także inspirowanych literaturą: zadaje pytania, udziela odpowiedzi, prezentuje własne zdanie i formułuje wnioski; poszerza zakres słownictwa i struktur składniowych,

d) dba o kulturę wypowiadania się; poprawnie artykułuje głoski, akcentuje wyrazy, stosuje pauzy i właściwą intonację w zdaniu oznajmującym, pytającym
i rozkazującym; stosuje formuły grzecznościowe,

e) rozumie pojęcia: wyraz, głoska, litera, sylaba, zdanie; dostrzega różnicę między literą i głoską; dzieli wyrazy na sylaby; oddziela wyrazy w zdaniu, zdania w tekście,

f) pisze czytelnie i estetycznie (przestrzega zasad kaligrafii), dba o poprawność gramatyczną, ortograficzną oraz interpunkcyjną,

g) przepisuje teksty, pisze z pamięci i ze słuchu;

4) wypowiada się w małych formach teatralnych:

a) uczestniczy w zabawie teatralnej, ilustruje mimiką, gestem, ruchem zachowania bohatera literackiego lub wymyślonego,

b) rozumie umowne znaczenie rekwizytu i umie posłużyć się nim w odgrywanej scence.

 

  Edukacja muzyczna

  Uczeń:

1) w zakresie odbioru muzyki:

a) zna i stosuje następujące rodzaje aktywności muzycznej:

– śpiewa proste melodie, piosenki z repertuaru dziecięcego; wykonuje śpiewanki
i rymowanki; śpiewa w zespole piosenki ze słuchu (nie mniej niż 10 utworów w roku szkolnym); śpiewa z pamięci hymn narodowy,

– odtwarza proste rytmy głosem,

– odtwarza i gra na instrumentach perkusyjnych proste rytmy i wzory rytmiczne,

– odtwarza i gra na instrumentach melodycznych proste melodie i akompaniamenty,

– realizuje sylabami rytmicznymi, gestem oraz ruchem proste rytmy i wzory rytmiczne; reaguje ruchem na puls rytmiczny i jego zmiany, zmiany tempa, metrum
i dynamiki (maszeruje, biega, podskakuje); realizuje proste schematy rytmiczne (tataizacją, ruchem całego ciała),

– wyraża ruchem nastrój i charakter muzyki; tańczy podstawowe kroki i figury krakowiaka, polki oraz innego, prostego tańca ludowego,

b) rozróżnia podstawowe elementy muzyki (melodia, rytm, wysokość dźwięku, akompaniament, tempo, dynamika) i znaki notacji muzycznej (wyraża ruchowo czas trwania wartości rytmicznych, nut i pauz),

c) świadomie i aktywnie słucha muzyki (wyraża swe doznania werbalnie
i niewerbalnie) oraz określa jej cechy: rozróżnia i wyraża środkami pozamuzycznymi charakter emocjonalny muzyki, rozpoznaje utwory wykonane: solo i zespołowo, na chór i orkiestrę; orientuje się w rodzajach głosów ludzkich (sopran, bas) oraz
w instrumentach muzycznych (fortepian, gitara, skrzypce, trąbka, flet, perkusja); rozpoznaje podstawowe formy muzyczne – AB, ABA (wskazuje ruchem lub gestem ich kolejne części);

2) w zakresie tworzenia muzyki:

a) wie, że muzykę można zapisać i odczytać,

b) tworzy proste ilustracje dźwiękowe do tekstów i obrazów oraz improwizacje ruchowe do muzyki,

c) improwizuje głosem i na instrumentach według ustalonych zasad,

d) wykonuje proste utwory, interpretuje je zgodnie z ich rodzajem i funkcją.

 

 Edukacja plastyczna

 Uczeń:

1) w zakresie percepcji sztuki:

a) określa swoją przynależność kulturową poprzez kontakt z wybranymi dziełami sztuki, zabytkami i z tradycją w środowisku rodzinnym, szkolnym i lokalnym; uczestniczy w życiu kulturalnym tych środowisk, wie o istnieniu placówek kultury działających na ich rzecz,

b) korzysta z przekazów medialnych; stosuje ich wytwory w swojej działalności twórczej (zgodnie z elementarną wiedzą o prawach autora);

2) w zakresie ekspresji przez sztukę:

a) ilustruje sceny i sytuacje (realne i fantastyczne) inspirowane wyobraźnią, baśnią, opowiadaniem, muzyką, korzysta z narzędzi multimedialnych,

b) podejmuje działalność twórczą, posługując się takimi środkami wyrazu plastycznego jak: kształt, barwa, faktura w kompozycji na płaszczyźnie i w przestrzeni (stosując określone materiały, narzędzia i techniki plastyczne),

c) realizuje proste projekty w zakresie form użytkowych, w tym służące kształtowaniu własnego wizerunku i otoczenia oraz upowszechnianiu kultury w środowisku szkolnym (stosując określone narzędzia i wytwory przekazów medialnych);

 3) w zakresie recepcji sztuki:

a) rozróżnia takie dziedziny działalności twórczej człowieka jak: architektura, sztuki plastyczne oraz inne określone dyscypliny sztuki (fotografika, film) i przekazy medialne (telewizja, Internet), a także rzemiosło artystyczne i sztukę ludową,

b) rozpoznaje wybrane dzieła architektury i sztuk plastycznych należące do polskiego
i europejskiego dziedzictwa kultury; opisuje ich cechy charakterystyczne (posługując się elementarnymi terminami właściwymi dla tych dziedzin działalności twórczej).

  

 Edukacja społeczna

  Uczeń:

1) odróżnia, co jest dobre, a co złe w kontaktach z rówieśnikami i dorosłymi;

2) odróżnia dobro od zła, stara się być sprawiedliwym i prawdomównym; nie krzywdzi innych, pomaga słabszym i potrzebującym;

3) zna podstawowe relacje między najbliższymi; podejmuje obowiązki domowe i rzetelnie je wypełnia; identyfikuje się ze swoją rodziną i jej tradycjami; ma rozeznanie, że pieniądze otrzymuje się za pracę; rozumie, co to jest sytuacja ekonomiczna rodziny, i wie, że trzeba do niej dostosować swe oczekiwania;

4) współpracuje z innymi w zabawie, w nauce szkolnej i w sytuacjach życiowych; przestrzega reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej oraz świecie dorosłych; wie, jak należy zachowywać się w stosunku do dorosłych i rówieśników (formy grzecznościowe); rozumie potrzebę utrzymywania dobrych relacji z sąsiadami w miejscu zamieszkania; jest chętny do pomocy, respektuje prawo innych do pracy i wypoczynku;

5) jest tolerancyjny wobec osób innej narodowości, tradycji kulturowej itp.; wie, że wszyscy ludzie mają równe prawa;

6) zna prawa ucznia i jego obowiązki (w tym zasady bycia dobrym kolegą), respektuje je; uczestniczy w szkolnych wydarzeniach;

7) zna najbliższą okolicę, jej ważniejsze obiekty, tradycje; potrafi wymienić status administracyjny swojej miejscowości (wieś, miasto); wie, w jakim regionie mieszka; uczestniczy w wydarzeniach organizowanych przez lokalną społeczność;

8) wie, jakiej jest narodowości; wie, że mieszka w Polsce, a Polska znajduje się w Europie; zna symbole narodowe (barwy, godło, hymn narodowy) i najważniejsze wydarzenia historyczne; orientuje się w tym, że są ludzie szczególnie zasłużeni dla miejscowości,
w której mieszka, dla Polski i świata; rozpoznaje flagę i hymn Unii Europejskiej;

9) wie, jak ważna jest praca w życiu człowieka; wie, jaki zawód wykonują jego najbliżsi
i znajomi; wie, czym zajmuje się np. kolejarz, aptekarz, policjant, weterynarz;

10) wie, gdzie można bezpiecznie organizować zabawy, a gdzie nie można i dlaczego;

11) zna zagrożenia ze strony ludzi; potrafi powiadomić dorosłych o wypadku, zagrożeniu, niebezpieczeństwie; zna numery telefonów: pogotowia ratunkowego, straży pożarnej, policji oraz ogólnopolski numer alarmowy 112.

 

 

 

Edukacja przyrodnicza

  Uczeń:

1) obserwuje i prowadzi proste doświadczenia przyrodnicze, analizuje je i wiąże przyczynę ze skutkiem;

2) opisuje życie w wybranych ekosystemach: w lesie, ogrodzie, parku, na łące i w zbiornikach wodnych; wie, jakie warunki są konieczne do rozwoju roślin i zwierząt w gospodarstwie domowym, w szkolnych uprawach i hodowlach itp.; wie, jaki pożytek przynoszą zwierzęta środowisku, i podaje proste przykłady;

3) nazywa charakterystyczne elementy typowych krajobrazów Polski: nadmorskiego, nizinnego, górskiego;

4) nazywa oraz wyróżnia zwierzęta i rośliny typowe dla wybranych regionów Polski; rozpoznaje i nazywa niektóre zwierzęta egzotyczne;

5) wyjaśnia zależność zjawisk przyrody od pór roku; wie, jak zachować się odpowiednio do warunków atmosferycznych;

6) podejmuje działania na rzecz ochrony przyrody w swoim środowisku; wie, że należy segregować śmieci, rozumie sens stosowania opakowań ekologicznych; wie, że należy oszczędzać wodę; wie, jakie zniszczenia w przyrodzie powoduje człowiek (wypalanie łąk, zaśmiecanie lasów, nadmierny hałas, kłusownictwo); chroni przyrodę: nie śmieci, szanuje rośliny, zachowuje ciszę, pomaga zwierzętom;

7) zna wpływ przyrody nieożywionej na życie ludzi, zwierząt i roślin: a) wpływ światła słonecznego na cykliczność życia na Ziemi,

b) znaczenie powietrza i wody dla życia człowieka, roślin i zwierząt,

c) znaczenie wybranych skał i minerałów dla człowieka (np. węgla i gliny);

8) nazywa podstawowe części ciała i organy wewnętrzne zwierząt i ludzi (np. serce, płuca, żołądek);

9) zna podstawowe zasady racjonalnego odżywiania się; rozumie konieczność kontrolowania stanu zdrowia i stosuje się do zaleceń lekarza i lekarza dentysty;

10) dba o zdrowie i bezpieczeństwo swoje i innych (w miarę swoich możliwości); orientuje się w zagrożeniach ze strony roślin i zwierząt, a także w zagrożeniach typu burza, huragan, śnieżyca, lawina, powódź itp.; wie, jak trzeba zachować się w takich sytuacjach.

  Edukacja matematyczna

 Uczeń:

1) klasyfikuje obiekty i tworzy proste serie; dostrzega i kontynuuje regularności;

2) liczy (w przód i w tył) od danej liczby po 1, dziesiątkami od danej liczby w zakresie 100 i setkami od danej liczby w zakresie 1000;

3) zapisuje cyframi i odczytuje liczby w zakresie 1000; rozumie dziesiątkowy system pozycyjny;

4) ustala równoliczność porównywanych zestawów elementów mimo obserwowanych zmian w ich układzie; porównuje dowolne dwie liczby w zakresie 1000 (słownie i z użyciem znaków <, >, =);

5) dodaje i odejmuje liczby w zakresie 100 (bez algorytmów działań pisemnych); sprawdza wyniki odejmowania za pomocą dodawania;

6) mnoży i dzieli liczby w zakresie tabliczki mnożenia (bez algorytmów działań pisemnych); podaje z pamięci iloczyny; sprawdza wyniki dzielenia za pomocą mnożenia;

7) rozwiązuje łatwe równania jednodziałaniowe z niewiadomą w postaci okienka (bez przenoszenia na drugą stronę);

8) rozwiązuje proste zadania tekstowe (w tym zadania na porównywanie różnicowe, ale bez porównywania ilorazowego);

9) wykonuje łatwe obliczenia pieniężne (cena, ilość, wartość) i radzi sobie w sytuacjach codziennych wymagających takich umiejętności; zna będące w obiegu monety i banknoty; zna wartość nabywczą pieniędzy; rozumie, czym jest dług;

10) mierzy i zapisuje wynik pomiaru długości, szerokości i wysokości przedmiotów oraz odległości; posługuje się jednostkami: milimetr, centymetr, metr; wykonuje łatwe obliczenia dotyczące tych miar (bez wyrażeń dwumianowanych i zamiany jednostek w obliczeniach formalnych); używa pojęcia kilometr w sytuacjach życiowych, np. jechaliśmy autobusem 27 kilometrów (bez zamiany na metry);

11) waży przedmioty, różnicuje przedmioty cięższe, lżejsze; używa określeń: kilogram, pół kilograma, dekagram, gram; wykonuje łatwe obliczenia, używając tych miar (bez wyrażeń dwumianowanych i zamiany jednostek w obliczeniach formalnych);

12) odmierza płyny różnymi miarkami; używa określeń: litr, pół litra, ćwierć litra;

13) odczytuje temperaturę (bez konieczności posługiwania się liczbami ujemnymi, np.
5 stopni mrozu, 3 stopnie poniżej zera);

14) odczytuje i zapisuje liczby w systemie rzymskim od I do XII;

15) podaje i zapisuje daty; zna kolejność dni tygodnia i miesięcy; porządkuje chronologicznie daty; wykonuje obliczenia kalendarzowe w sytuacjach życiowych; odczytuje wskazania zegarów w systemach: 12- i 24-godzinnym, wyświetlających cyfry i ze wskazówkami; posługuje się pojęciami: godzina, pół godziny, kwadrans, minuta; wykonuje proste obliczenia zegarowe;

16) rozpoznaje i nazywa koła, prostokąty (w tym kwadraty) i trójkąty (również położone w różny sposób oraz w sytuacji, gdy figury zachodzą na siebie); rysuje odcinki o podanej długości; oblicza obwody trójkątów i prostokątów (bez wyrażeń dwumianowanych i zamiany jednostek w obliczeniach formalnych);

17) wyprowadza kierunki od siebie i innych osób; określa położenie obiektów względem obranego obiektu, używając określeń: góra, dół, przód, tył, w prawo, w lewo oraz ich kombinacji;

18) dostrzega symetrię (np. w rysunku motyla); rysuje drugą połowę symetrycznej figury;

19) zauważa, że jedna figura jest powiększeniem lub pomniejszeniem drugiej; rysuje figury w powiększeniu i w pomniejszeniu.

  Zajęcia komputerowe

  Uczeń:

1) posługuje się komputerem w podstawowym zakresie;

2) posługuje się wybranymi programami i grami edukacyjnymi, rozwijając swoje zainteresowania; korzysta z opcji w programach;

3) wyszukuje informacje i korzysta z nich:

a) przegląda wybrane przez nauczyciela strony internetowe (np. stronę swojej szkoły),

b) dostrzega elementy aktywne na stronie internetowej, nawiguje po stronach
w określonym zakresie,

c) odtwarza animacje i prezentacje multimedialne;

4) tworzy teksty i rysunki:

a) wpisuje za pomocą klawiatury litery, cyfry i inne znaki, wyrazy i zdania,

b) wykonuje rysunki za pomocą wybranego edytora grafiki, np. z gotowych figur;

5) zna zagrożenia wynikające z korzystania z komputera, Internetu i multimediów:

a) wie, że praca przy komputerze męczy wzrok, nadweręża kręgosłup, ogranicza kontakty społeczne; wie, jak trzeba korzystać z komputera, żeby nie narażać własnego zdrowia,

b) ma świadomość niebezpieczeństw wynikających z anonimowości kontaktów
i podawania swojego adresu,

c) stosuje się do ograniczeń dotyczących korzystania z komputera, Internetu
i multimediów.

   Zajęcia techniczne

 Uczeń:

1) zna środowisko techniczne na tyle, że:

a) orientuje się w sposobach wytwarzania przedmiotów codziennego użytku („jak to zrobiono?”): meble, samochody, sprzęt gospodarstwa domowego,

b) rozpoznaje rodzaje maszyn i urządzeń: transportowych (samochody, statki, samoloty), wytwórczych (narzędzia, przyrządy), informatycznych (komputer, laptop, telefon komórkowy); orientuje się w rodzajach budowli (budynki mieszkalne, biurowe, przemysłowe, mosty, tunele, wieże) i urządzeń elektrycznych (latarka, prądnica rowerowa),

c) określa wartość urządzeń technicznych z punktu widzenia cech użytkowych (łatwa lub trudna obsługa), ekonomicznych (tanie lub drogie w zakupie i użytkowaniu), estetycznych (np. ładne lub brzydkie);

2) realizuje „drogę” powstawania przedmiotów od pomysłu do wytworu:

a) przedstawia pomysły rozwiązań technicznych: planuje kolejne czynności, dobiera odpowiednie materiały (papier, drewno, metal, tworzywo sztuczne, materiały włókiennicze) oraz narzędzia,

b) rozumie potrzebę organizowania działania technicznego: pracy indywidualnej
i zespołowej,

c) posiada umiejętności:

– odmierzania potrzebnej ilości materiału,

– cięcia papieru, tektury itp.,

– montażu modeli papierowych i z tworzyw sztucznych, korzystając z prostych instrukcji i schematów rysunkowych, np. buduje latawce, makiety domów, mostów, modele samochodów, samolotów i statków,

– w miarę możliwości, montażu obwodów elektrycznych, szeregowych
i równoległych z wykorzystaniem gotowych zestawów;

3) dba o bezpieczeństwo własne i innych:

a) utrzymuje ład i porządek wokół siebie, w miejscu pracy; sprząta po sobie i pomaga innym w utrzymaniu porządku,

b) właściwie używa narzędzi i urządzeń technicznych,

c) wie, jak należy bezpiecznie poruszać się po drogach (w tym na rowerze) i korzystać ze środków komunikacji; wie, jak trzeba zachować się w sytuacji wypadku.

 

 

 

 1. UWAGI DO WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH DLA UCZNIÓW KLAS I - III

 

OCENIANIE

 W klasie pierwszej ocena na półrocze i koniec roku szkolnego ma formę oceny opisowej.

 Na koniec I okresu rodzice otrzymują informację na temat postępów dziecka w formie wypełnionej przez nauczyciela karty obserwacji, opisującej najważniejsze umiejętności.

 Ocenianie bieżące przybiera formę komentarza wyrażonego słownie lub pisemnie.

 

 

 

 

 1.  WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW KLAS I – III

 

 1. 1.   Klasy I:

 

POZIOM

UCZEŃ

BARDZO

WYSOKI

- uważnie słucha wypowiedzi innych uczniów i nauczyciela,

- potrafi powtórzyć za nauczycielem, nagraniem,

- wypowiada się pełnymi słowami/zdaniami, udziela odpowiedzi na pytania,

- przepisuje bezbłędnie,

- rozpoznaje znaczenie słów, gdy je usłyszy i zobaczy,

- potrafi nazwać przedmioty, rzeczy, zwierzęta, których nazwy były wprowadzane i utrwalane na lekcjach.

 

WYSOKI

 

- słucha wypowiedzi innych uczniów i nauczyciela,

- wypowiada się pełnymi słowami/zwrotami,

- wypowiada się zdaniami według podanego wzoru/przykładu,

- udziela odpowiedzi na pytania wg wzoru lub przykładu,

- przepisuje poprawnie,

- rozpoznaje znaczenie słów, gdy je zobaczy i usłyszy,

- potrafi nazwać przedmioty, rzeczy, zwierzęta.

 

ŚREDNI

 

- słucha innych uczniów i nauczyciela, ale ma kłopoty ze zrozumieniem ich wypowiedzi,

- potrafi powtórzyć za nauczycielem,

- ma kłopoty z wypowiadaniem się pełnymi zwrotami lub zdaniami,

- przepisuje z nielicznymi błędami,

- czasem ma kłopoty z rozpoznawaniem słów, gdy je usłyszy lub zobaczy.

 

NISKI

WYSTARCZAJĄCY

- niezbyt uważnie słucha wypowiedzi innych uczniów i nauczyciela,

- często nie rozumie poleceń nauczyciela,

- potrafi powtórzyć za nauczycielem/nagraniem z błędami,

- nie potrafi powiedzieć zwrotów lub całych zdań,

- przepisuje z licznymi błędami,

- często ma kłopoty z rozpoznaniem słów, gdy je usłyszy lub zobaczy.

 

NIEWYSTARCZA-

JĄCY

- sporadycznie słucha wypowiedzi innych uczniów i nauczyciela,

- nie rozumie poleceń nauczyciela,

- niechętnie powtarza za nauczycielem/nagraniem, robi błędy,

- nie potrafi powiedzieć słów, zwrotów, zdań,

- nie potrafi pisać poprawnie,

- ma kłopoty z rozpoznawaniem słów, gdy je usłyszy lub zobaczy.

 

 

 1. 2.   Klasy II:

 

POZIOM

UCZEŃ

BARDZO

WYSOKI

- uważnie słucha wypowiedzi innych uczniów i nauczyciela,

- rozumie polecenia nauczyciela,

- potrafi powtórzyć za nauczycielem, nagraniem,

- wypowiada się pełnymi słowami/zdaniami, udziela odpowiedzi na pytania,

- przepisuje bezbłędnie,

- rozpoznaje znaczenie słów, gdy je usłyszy i zobaczy,

- potrafi nazwać przedmioty, rzeczy, zwierzęta, których nazwy były wprowadzane i utrwalane na lekcjach,

- płynnie czyta bez pomocy nauczyciela.

 

WYSOKI

- słucha wypowiedzi innych uczniów i nauczyciela,

- rozumie polecenia nauczyciela,

- wypowiada się pełnymi słowami/zwrotami,

- wypowiada się zdaniami według ćwiczonego wzoru lub przykładu,

- udziela odpowiedzi na pytania wg wzoru lub przykładu,

- przepisuje poprawnie,

- rozpoznaje znaczenie słów, gdy je zobaczy i usłyszy,

- potrafi nazwać przedmioty, rzeczy, zwierzęta,

- czyta samodzielnie, ale robi nieliczne błędy.

 

ŚREDNI

       

- słucha innych uczniów i nauczyciela, ale ma kłopoty ze zrozumieniem nauczyciela,

- potrafi powtórzyć za nauczycielem,

- ma kłopoty z wypowiadaniem się pełnymi zwrotami lub zdaniami,

- przepisuje z nielicznymi błędami,

- czasem ma kłopoty z rozpoznawaniem słów, gdy je usłyszy lub zobaczy,

- czyta, ale często popełnia błędy.

 

NISKI

WYSTARCZAJĄCY

       

- niezbyt uważnie słucha wypowiedzi innych uczniów i nauczyciela,

- często nie rozumie poleceń nauczyciela,

- potrafi powtórzyć za nauczycielem/nagraniem z błędami,

- nie potrafi powiedzieć zwrotów lub całych zdań,

- przepisuje z licznymi błędami,

- często ma kłopoty z rozpoznaniem słów, gdy je usłyszy lub zobaczy,

- czyta powtarzając po nauczycielu.

 

NIEWYSTARCZA-

JĄCY

       

- sporadycznie słucha wypowiedzi innych uczniów i nauczyciela,

- nie rozumie poleceń nauczyciela,

- niechętnie powtarza za nauczycielem/nagraniem, robi błędy,

- nie potrafi powiedzieć słów, zwrotów, zdań,

- nie potrafi pisać poprawnie,

- ma kłopoty z rozpoznawaniem słów, gdy je usłyszy lub zobaczy,

- nie potrafi śledzić tekstu czytanego przez nauczyciela.

 

 

 1. 3.   Klasy III:

 

POZIOM

UCZEŃ

BARDZO WYSOKI

       

- uważnie słucha wypowiedzi innych uczniów i nauczyciela,

- rozumie polecenia nauczyciela,

- potrafi powtórzyć za nauczycielem, nagraniem,

- wypowiada się pełnymi słowami/zdaniami, udziela odpowiedzi na pytania,

- posługuje się słownictwem poznanym na lekcji,

- samodzielnie zadaje pytania,

- czyta całymi zdaniami,

- potrafi napisać zdania,

- rozpoznaje znaczenie słów, gdy je usłyszy i zobaczy,

- przypomina sobie dawno poznane słowa.

 

WYSOKI

       

- słucha wypowiedzi innych uczniów i nauczyciela,

- rozumie polecenia nauczyciela,

- wypowiada się zdaniami,

- posługuje się słownictwem poznanym na lekcjach,

- udziela odpowiedzi na pytania,

- czyta zdaniami ze zrozumieniem,

- przepisuje poprawnie,

- potrafi napisać zdania wg wzoru,

- rozpoznaje znaczenie słów, gdy je zobaczy i usłyszy.

 

ŚREDNI

       

- słucha innych uczniów i nauczyciela, ale czasem ma kłopoty ze zrozumieniem ich wypowiedzi,

- potrafi powtórzyć za nauczycielem,

- odpowiada na pytania przy pomocy nauczyciela,

- zadaje pytania przy pomocy nauczyciela,

- czyta pojedynczymi wyrazami, zwrotami,

- przepisuje dość poprawnie,

- stara się rozpoznać znaczenie wyrazów, gdy je usłyszy lub zobaczy.

 

NISKI

WYSTARCZAJĄCY

       

- niezbyt uważnie słucha wypowiedzi innych uczniów i nauczyciela,

- powtarza za wzorem, ale robi błędy,

- nie zawsze rozumie polecenia nauczyciela,

- odpowiada na pytania, ale robi błędy,

- ma kłopoty ze zrozumieniem polecenia,

- czyta głośno z błędami,

- przepisuje z licznymi błędami,

 

NIEWYSTARCZA-

JĄCY

- sporadycznie słucha wypowiedzi innych uczniów i nauczyciela,

- nie potrafi korzystać z wzorów zdań i wypowiedzi,

- często nie rozumie poleceń nauczyciela,

- nie potrafi odpowiedzieć na pytania,

- nie potrafi pisać poprawnie,

- czyta głośno jedynie powtarzając za nauczycielem.

 

 

 1. 4.   Uwagi do wymagań edukacyjnych z języka angielskiego dla uczniów klas I – III:

 

Ocena bieżąca:

   Uczniowie nagradzani są słowem, gestem, uśmiechem za aktywność i pracę na lekcji.

   Oceny  są zróżnicowane w zależności od włożonego wysiłku i efektów pracy.

   Oceniany jest wysiłek ucznia i postępy w nauce na podstawie systematycznej obserwacji i notowania jego osiągnięć z zakresu umiejętności słuchania, mówienia, czytania, pisania i opanowania słownictwa.

   Uczniowie mogą również otrzymać dodatkowe oceny za różnorodne formy prezentacji swoich umiejętności np. zaśpiewanie piosenki, recytację rymowanki, prawidłowe reakcje na polecenia, aktywność na lekcji.

  

Ocena półroczna i roczna:

   Ocena półroczna i roczna ma charakter opisowy.