Szkoła Podstawowa nr 3 w Milanówku

05-822 Milanówek

ul. Żabie Oczko 1

Tel: (22) 758-34-60

Deklaracja dostępności

Szkoła Podstawowa nr 3 w Milanówku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://zsg3milanowek.szkolnastrona.pl/.

Data publikacji strony internetowej: 2011-03-10.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-11-09.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych

Niezgodności:

  • Nie wszystkie zamieszczone treści i dokumenty spełniają wymogi dostępności cyfrowej;
  • Zamieszczone zdjęcia i grafiki nie posiadają tekstu alternatywnego.

Wyłączenia:

  • Niektóre treści (np. filmy, dokumenty), które nie zostały wytworzone przez szkołę;
  • Niektóre dokumenty, których dostosowanie do wymagań dostępności cyfrowej wymaga modyfikacji, do których szkoła nie jest uprawniona.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-11-09.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Anna Górska, e-mail: sekretariat@sp3.milanowek.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 22 758 34 60. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury odwoławczej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewnia dostępności cyfrowej strony internetowej, elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej.

Dostępność architektoniczna

  1. Do budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Milanówku prowadzi wejście główne, znajdujące się przy ul. Żabie Oczko – czynne w godzinach pracy szkoły, oraz drugie wejście (przez halę sportową) od strony parkingu. 
  2. Dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich dostępne są dwa wejścia – od strony ul. Żabie Oczko oraz przez halę sportową.  Szkoła nie posiada windy, natomiast wszystkie pomieszczenia administracyjne, pokój nauczycielski, sala gimnastyczna, biblioteka, stołówka, gabinet pielęgniarki oraz toalety zlokalizowane są na parterze. W przypadku niemożności dotarcia osoby niepełnosprawnej do pomieszczenia znajdującego się na piętrze (pedagog, psycholog, pielęgniarka, nauczyciel), istnieje możliwość zejścia pracownika merytorycznego na parter i obsługi danej osoby w dogodny dla niej sposób, po uprzednim zgłoszeniu takiej potrzeby pracownikowi obsługi, pełniącemu dyżur na parterze lub w sekretariacie szkoły.
  3. Szkoła posiada parking przeznaczony dla pracowników, na którym wyznaczono miejsce dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
  4. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.