Szkoła Podstawowa nr 3 w Milanówku

05-822 Milanówek

ul. Żabie Oczko 1

Tel: (22) 758-34-60

Program wychowawczo - profilaktyczny

 

 

PROGRAM WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNY

 

 

SZKOŁA PODSTAWOWA  nr  3

 

 w Milanówku

 

 

 

Rok Szkolny 2019-2020

 

SPIS TREŚCI

 1. Podstawa prawna
 2. Wstęp
 3. System wartości uznawany w szkole 
 4. Sylwetka absolwenta szkoły
 5. Cele i zadania wychowawczo-profilaktyczne
 6. Uczestnicy programu wychowawczo-profilaktycznego
 7. Uroczystości o charakterze wychowawczym
 8. Plan działań wychowawczo-profilaktycznych na rok szkolny 2019/2020

1.  Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2019/2020

2. Szczegółowy harmonogram działań wychowawczo -profilaktycznych na rok szkolny 2019/2020

 1. Ewaluacja Programu wychowawczo-profilaktycznego

1. Charakterystyka środowiska wychowawczo-profilaktycznego

 1. Diagnoza szkolna

 

I. PODSTAWA PRAWNA:

 

 • Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. z 1997 r. nr 78, poz. 483 ze zm.).
 • Konwencja o Prawach Dziecka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych z 20 listopada 1989 r. (Dz.U. z 1991 r. nr 120, poz. 526 ze zm.)
 • Ustawa z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 967 ze zm.).
 • Ustawa z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.).
 • Ustawa z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 487  ze zm.).
 • Ustawa z 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 1030 ze zm.).
 • Ustawa z 9 listopada 1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1446).

 

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 22 stycznia 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii (Dz.U. z 2018 r. poz. 214).

 

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy progra­mowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawno­ścią intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz.U. z 2017 r., poz. 356 z późn. zm.).

 

 • Priorytety Ministra Edukacji Narodowej na rok szkolny 2019/2020.

 

 • Statut Szkoły Podstawowej nr 3 w Milanówku.

 

 

II. WSTĘP

 

Wychowanie rozumiane jest jako wspieranie uczniów w rozwoju ku pełnej dojrzałości w sferze fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, duchowej i społecznej. Proces wychowania jest wzmacniany przez działania z zakresu profilaktyki problemów dzieci i młodzieży. Profilaktyka to proces wspomagania człowieka w radzeniu sobie z trudnościami zagrażającymi prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu, a także ograniczenie i likwidowanie czynników blokujących i zaburzających zdrowe życie.

 

Program wychowawczo-profilaktyczny realizowany w Szkole Podstawowej nr 3 im. Fryderyka Chopina w Milanówku opiera się na hierarchii wartości przyjętej przez radę pedagogiczną, radę rodziców i samorząd uczniowski, wynikających z przyjętej w szkole koncepcji pracy oraz przeprowadzonych w szkole diagnoz.

 

Istotą działań wychowawczych i profilaktycznych szkoły jest współpraca całej społeczności szkolnej oparta na złożeniu, że wychowanie jest zadaniem realizowanym w rodzinie i w szkole, która w swojej działalności musi uwzględniać zarówno wolę rodziców, jak i priorytety edukacyjne państwa. Pierwszymi wychowawcami swoich dzieci są rodzice. Nauczyciele wspomagają ich wszechstronny i harmonijny rozwój, a uczeń akceptuje siebie i jest otwarty na potrzeby drugiego człowieka, żyje nie tylko z drugim, ale i dla drugich.

 

Realizacja programu wychowawczo-profilaktycznego jest kontrolowana przez bieżące monitorowanie, a uzyskane informacje wykorzystywane do modyfikacji samego programu (jeżeli wystąpi taka potrzeba). Ewaluacja realizowanych działań wychowawczo-profilaktycznych  służyć będzie do opracowania wniosków, które będą podstawą do ustalenia szczegółowego plany działań wychowawczo-profilaktycznych na dany rok szkolny.

 

Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły dostosowany jest do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb naszego środowiska lokalnego i jest oparty na diagnozie szkolnej,  która obejmuje:

1)        Diagnozę wychowanka  - jego potrzeb rozwojowych  i psychicznych

2)        Badanie funkcjonowania społecznego klasy

3)        Badanie potrzeb i możliwości uczniów ze względu na przewidywane perspektywy życiowe

 

III. SYSTEM WARTOŚCI UZNAWANY W SZKOLE

 

Wartości   i   ideały   są   siłą   każdego   człowieka,   umożliwiają  jego  rozwój,  pomagają   określić  cele  i   wybór  drogi  życiowej. Wychowanie   w  szkole opiera   się   na  trwałych,   uniwersalnych   wartościach,   które   nadają  kierunek   poczynaniom   wychowawczym.  Szanujemy różnorodność światopoglądową naszych uczniów, ich uczucia religijne. Chcemy kształtować ucznia tolerancyjnego, wrażliwego, dbającego o wartości moralne. Chcemy być szkołą wymagającą i jednocześnie życzliwą, tolerancyjną, ale nie tolerującą przejawów zachowań sprzecznych z zasadami dobrego wychowania.

Za najważniejsze  uznajemy   następujące   wartości :  dobro,  prawda,  piękno,  sprawiedliwość,  wolność,  patriotyzm,  tradycje,  kultura,  rodzina,  zdrowie,  środowisko  przyrodnicze,  nauka,  praca,  zabawa,   radość,   przyjaźń,  tolerancja,  otwartość,  wrażliwość,  uczciwość,  odpowiedzialność,  aktywność,  samodzielność,  kultura   osobista.  Podstawową   wartością  jest   człowiek,   jego   dobro,   indywidualność  i  godność. 

 

IV. SYLWETKA ABSOLWENTA SZKOŁY

 

Priorytetem Szkoły Podstawowej nr 3 im. Fryderyka Chopina jest przygotowanie uczniów do efektywnego funkcjonowania w życiu społecznym oraz podejmowania samodzielnych decyzji        w poczuciu odpowiedzialności za własny rozwój.

 

Absolwent naszej szkoły:

 • jest dobrze przygotowany do kształcenia na kolejnym poziomie edukacji,
 • jest świadomy własnej tożsamości narodowej i regionalnej,
 • rozwija swoje zainteresowania i uzdolnienia,
 • jest samodzielny i odpowiedzialny,
 • szanuje prawa innych, jest tolerancyjny i aktywny społecznie,
 • jest wrażliwy i otwarty na innych ludzi,
 • wyróżnia się wysoką kulturą osobistą,
 • docenia i promuje zdrowy i aktywny tryb życia,
 • dba o własny rozwój duchowy, jest wrażliwy na piękno, szanuje dorobek ludzkości w dziedzinie kultury i sztuki
 • troszczy się o środowisko naturalne.
 • sprawnie korzysta z różnych źródeł informacji.

 

Działania zawarte w programie wychowawczo -profilaktycznym zmierzają do ukształtowania takiego modelu absolwenta, który niezależnie od indywidualnych cech osobowości, predyspozycji   i talentów będzie wyposażony w zespół cech uniwersalnych, warunkujących właściwe funkcjonowanie we współczesnym świecie.

 

 

V. CELE I ZADANIA WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNE SZKOŁY

 

Szkoła prowadzi systematyczną działalność wychowawczą, edukacyjną, informacyjną i profilaktyczną wśród uczniów, ich rodziców oraz nauczycieli, wychowawców i innych pracowników szkoły w celu przeciwdziałania narkomanii.

 

Działalność ta obejmuje zadania uprzedzające oparte na naukowych  podstawach  lub o potwierdzonej skuteczności mające na celu przeciwdziałanie pojawianiu się zachowań ryzykownych związanych z używaniem środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych przez uczniów,  charakteryzujących się nieprzestrzeganiem przyjętych dla danego wieku zwyczajowych  norm i wymagań, niosących ryzyko negatywnych konsekwencji dla zdrowia fizycznego i psychicznego ucznia lub wychowanka oraz jego otoczenia społecznego.

 

Podstawowym celem realizacji programu wychowawczo-profilaktycznego jest wspieranie dzieci i młodzieży w rozwoju oraz zapobieganie zachowaniom  problemowym.

 

Cele ogólne

Działalność wychowawcza w szkole polega na prowadzeniu działań z zakresu promocji zdrowia oraz wspomaganiu ucznia w jego rozwoju ukierunkowanym na osiągnięcie pełnej dojrzałości w sferze:

 • fizycznej – ukierunkowanej na zdobycie przez ucznia wiedzy i umiejętności pozwalających na prowadzenie zdrowego stylu życia i podejmowania zachowań prozdrowotnych,
 • psychicznej – ukierunkowanej na zbudowanie równowagi i harmonii psychicznej, osiągnięcie właściwego stosunku do świata, poczucia siły, chęci do życia i witalności, ukształtowanie postaw sprzyjających rozwijaniu własnego potencjału kształtowanie środowiska sprzyjającego rozwojowi uczniów, zdrowiu i dobrej kondycji psychicznej,
 • społecznej – ukierunkowanej na kształtowanie postawy otwartości w życiu społecznym, opartej na umiejętności samodzielnej analizy wzorów i norm społecznych oraz dokonywania wyborów, a także doskonaleniu umiejętności wypełniania ról społecznych,
 • aksjologicznej – ukierunkowanej na zdobycie konstruktywnego i stabilnego systemu wartości,   w tym docenienie znaczenia zdrowia oraz poczucia sensu istnienia.

Cele szczegółowe działalności wychowawczej:

 • współdziałanie całej społeczności szkoły na rzecz kształtowania u uczniów wiedzy, umiejętności i postaw określonych w sylwetce absolwenta,
 • kształtowanie hierarchii systemu wartości, w którym zdrowie i odpowiedzialność za własny rozwój należą do jednych z najważniejszych wartości w życiu, a decyzje w tym zakresie podejmowane są w poczuciu odpowiedzialności za siebie i innych,
 • współpracę z rodzicami lub opiekunami uczniów w celu budowania spójnego systemu wartości oraz kształtowania postaw prozdrowotnych i promowania zdrowego stylu życia oraz zachowań proekologicznych,
 • wzmacnianie wśród uczniów więzi ze szkołą oraz społecznością lokalną,
 • kształtowanie przyjaznego klimatu w szkole, budowanie prawidłowych relacji rówieśniczych oraz relacji uczniów i nauczycieli,  a także nauczycieli i rodziców lub opiekunów, w tym wzmacnianie więzi z rówieśnikami oraz nauczycielami i wychowawcami,
 • doskonalenie umiejętności nauczycieli i wychowawców w zakresie budowania podmiotowych relacji z uczniami oraz ich rodzicami lub opiekunami oraz warsztatowej pracy z grupą uczniów,
 • wzmacnianie kompetencji wychowawczych nauczycieli i wychowawców oraz rodziców lub opiekunów,
 • kształtowanie u uczniów postaw prospołecznych, w tym poprzez możliwość udziału  w działaniach z zakresu wolontariatu, sprzyjających aktywnemu uczestnictwu uczniów  w życiu społecznym oraz zaangażowaniu w działalność organizacji pozarządowych, w tym organizacji  harcerskich, a także osób prawnych prowadzących statutową działalność, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły,
 • przygotowanie uczniów do aktywnego uczestnictwa w kulturze, sztuce narodowej i światowej,
 • wspieranie edukacji rówieśniczej i programów rówieśniczych mających na celu modelowanie postaw prozdrowotnych i prospołecznych.

Działalność edukacyjna w szkole polega na stałym poszerzaniu i ugruntowywaniu wiedzy i umiejętności u uczniów, ich rodziców lub opiekunów, nauczycieli i wychowawców z zakresu promocji zdrowia i zdrowego stylu życia.

Cele szczegółowe działalności edukacyjnej:

 • poszerzenie wiedzy rodziców lub opiekunów, nauczycieli i wychowawców na temat prawidłowości rozwoju i zaburzeń zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, rozpoznawania wczesnych objawów używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych, a także suplementów diet i leków w celach innych niż medyczne oraz postępowania w tego typu przypadkach,
 • rozwijanie i wzmacnianie umiejętności psychologicznych i społecznych uczniów,
 • kształtowanie u uczniów umiejętności życiowych, w szczególności samokontroli, radzenia sobie ze stresem, rozpoznawania i wyrażania własnych emocji,
 • kształtowanie krytycznego myślenia i wspomaganie uczniów i wychowanków w konstruktywnym podejmowaniu decyzji w sytuacjach trudnych, zagrażających prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu,
 • prowadzenie wewnątrzszkolnego doskonalenia kompetencji nauczycieli i wychowawców w zakresie rozpoznawania wczesnych objawów używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych, oraz podejmowania szkolnej interwencji profilaktycznej,
 • doskonalenie kompetencji nauczycieli i wychowawców w zakresie profilaktyki używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych, norm rozwojowych i zaburzeń zdrowia psychicznego wieku rozwojowego.

Działalność informacyjna w szkole polega na dostarczaniu rzetelnych i aktualnych informacji, dostosowanych do wieku oraz możliwości psychofizycznych odbiorców, na temat zagrożeń i rozwiązywania problemów związanych z używaniem środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych skierowanych do uczniów oraz ich rodziców lub opiekunów, a także nauczycieli i wychowawców oraz innych pracowników szkoły.

Cele szczegółowe działalności informacyjnej:

 • dostarczenie aktualnych informacji nauczycielom, wychowawcom i rodzicom lub opiekunom na temat skutecznych sposobów prowadzenia działań wychowawczych i profilaktycznych związanych z przeciwdziałaniem używaniu środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych   i innych zagrożeń cywilizacyjnych,
 • udostępnienie informacji o ofercie pomocy specjalistycznej dla uczniów, ich rodziców lub opiekunów w przypadku używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych,
 • przekazanie informacji uczniom, ich rodzicom lub opiekunom oraz nauczycielom i wychowawcom  na temat konsekwencji prawnych związanych z naruszeniem przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii,
 • informowanie uczniów oraz ich rodziców lub opiekunów o obowiązujących procedurach postępowania nauczycieli i wychowawców oraz o metodach współpracy szkół i placówek  z Policją w sytuacjach zagrożenia narkomanią.

Działalność profilaktyczna w szkole polega na realizowaniu działań z zakresu:

 • profilaktyki uniwersalnej

wspieranie wszystkich uczniów w prawidłowym rozwoju i zdrowym stylu życia oraz podejmowanie działań, których celem jest ograniczanie zachowań ryzykownych niezależnie od poziomu ryzyka używania przez nich środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych,

 • profilaktyki selektywnej

wspieranie uczniów, którzy ze względu na swoją sytuację rodzinną, środowiskową lub uwarunkowania biologiczne są w wyższym stopniu narażeni na ryzyko zachowań ryzykownych,

 • profilaktyki wskazującej

wspieranie uczniów, u których rozpoznano wczesne objawy używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych lub występowania innych zachowań ryzykownych, które nie zostały zdiagnozowane jako zaburzenia lub choroby wymagające leczenia.

Cele szczegółowe działalności profilaktycznej:

 • realizowanie wśród uczniów oraz ich rodziców lub opiekunów programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego dostosowanych do potrzeb indywidualnych i grupowych oraz realizowanie celów profilaktycznych, rekomendowanych w ramach systemu rekomendacji, o którym mowa w Krajowym Programie Przeciwdziałania Narkomanii,
 • przygotowanie oferty zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia, jako alternatywnej pozytywnej formy działalności zaspakajającej ważne potrzeby, w szczególności potrzebę podniesienia samooceny, sukcesu, przynależności i satysfakcji życiowej,
 • kształtowanie i wzmacnianie norm przeciwnych używaniu środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych przez uczniów,  a także norm przeciwnych podejmowaniu innych zachowań ryzykownych,
 • doskonalenie zawodowe nauczycieli i wychowawców w zakresie realizacji szkolnej interwencji profilaktycznej w przypadku podejmowania przez uczniów zachowań ryzykownych,
 • włączanie, w razie potrzeby, w indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny, o którym mowa w art. 71b ust. 1b ustawy o systemie oświaty, działań z zakresu przeciwdziałania używaniu środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych.

 

Zadania i formy realizacji celów wychowawczo-profilaktycznych:

a) Informacyjno-edukacyjne:

skierowane do rodziców

 • organizowanie imprez, akcji oraz  realizacja programów traktujących o uzależnieniach  i innych zagrożeniach cywilizacyjnych,
 • edukacja prawna,
 • udostępnianie materiałów  profilaktyczno -edukacyjnych dla rodziców na temat zagrożeń i problemów dzieci i młodzieży,
 • organizowanie spotkań informacyjno – edukacyjnych dla rodziców mające na celu zapoznanie ich  z problemami dzieci i młodzieży,
 • rozpoznawanie oczekiwań rodziców wobec szkoły,
 • zapoznanie rodziców z obowiązującymi regulaminami i prawami: Statut Szkoły, Program wychowawczo-profilaktyczny,

skierowane do uczniów

 • realizacja treści profilaktycznych podczas zajęć edukacyjnych,
 • organizowanie szkolnych akcji promujących zdrowy styl życia,
 • organizowanie imprez, akcji oraz realizacja programów traktujących o uzależnieniach i innych zagrożeniach cywilizacyjnych,
 • propagowanie poprzez działalność artystyczną uczniów pozytywnych postaw, zachowań,
 • integracja zespołów klasowych,
 • zajęcia wychowawczo-profilaktyczne: dostarczanie informacji na temat skutków zachowań ryzykownych i uczenie dokonywania racjonalnych wyborów,
 • zajęcia wychowawczo-profilaktyczne: rozwijanie ważnych umiejętności psychologicznych i społecznych, w tym umiejętności: budowania kontaktów z innymi ludźmi, radzenia sobie ze stresem, rozwiązywania konfliktów, opierania się presji grupy, 
 • edukacja prawna,
 • uświadamianie uczniów o konieczności dzielenia się swoimi problemami i traumatycznymi przeżyciami z wybraną i zaufaną przez nich osobą,
 • promowanie sukcesów uczniów,
 • zajęcia integracyjne,

skierowane do nauczycieli

 • edukacja prawna,
 • badanie losów absolwentów,
 • stałe doskonalenie umiejętności wychowawczych:

-          szkoleniowe posiedzenia Rady Pedagogicznej,

-          szkolenia zewnętrzne dla Rady Pedagogicznej,

-          udział nauczycieli w doskonaleniu zawodowym,

-          korzystanie z księgozbioru i zbiorów multimedialnych biblioteki szkolnej,

b)   działania alternatywne:

skierowane do uczniów

 • organizowanie zajęć pozalekcyjnych, w tym kółek zainteresowań,
 • wdrażanie uczniów do aktywnego spędzania czasu wolnego poprzez ich udział w różnych zajęciach pozalekcyjnych oferowanych przez szkołę,
 • organizacja zajęć z pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów,
 • udział w konkursach szkolnych i międzyszkolnych,
 • udział w zawodach sportowych i artystycznych,
 • praca w organizacjach działających na terenie szkoły, w środowisku lokalnym – samorząd uczniowski, harcerstwo,
 • organizowanie wyjść i wycieczek szkolnych,
 • udział uczniów w imprezach kulturalnych,
 • udział uczniów w imprezach szkolnych i pozaszkolnych,
 • organizowanie zajęć dla uczniów w świetlicy opiekuńczo-wychowawczej,

skierowane do rodziców

 • angażowanie rodziców w pracę szkoły poprzez udział w uroczystościach i imprezach szkolnych

c)   interwencje:

skierowane do uczniów

 • identyfikacja niepokojących zachowań i objawów,
 • stosowanie procedur interwencyjnych w przypadku naruszenia przez uczniów zasad regulaminu szkolnego,
 • diagnoza środowiska uczniowskiego,
 • pomoc w nauce,
 • pomoc psychologiczno- pedagogiczna,
 • organizowanie pomocy materialnej,

skierowane do rodziców

 • konsultacje nauczycieli, wychowawców,  pedagoga i psychologa szkolnego dla rodziców,
 • pedagogizacja rodziców,
 • organizowanie rodzinie pomocy materialnej,

skierowane do nauczycieli

 • współpraca z instytucjami:

-       Komenda Miejska Policji w Milanówku,

-       Sąd Rejonowy w Grodzisku Mazowieckim – Wydział Rodzinny i Nieletnich,

-       Ośrodek Pomocy Społecznej w Milanówku,

-       Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Grodzisku Mazowieckim,

-       Poradnie Specjalistyczne, w tym leczenia uzależnień,

-        Stowarzyszenia i Fundacje działające na rzecz pomocy dziecka i rodziny.

 

VI. UCZESTNICY PROGRAMU WYCHOWAWCZO

        - PROFILAKTYCZNEGO  SZKOŁY

 

Współodpowiedzialni za wszechstronny rozwój osobowości ucznia są wszyscy uczestnicy programu

Dyrektor szkoły:

 • stwarza warunki dla realizacji procesu wychowawczego w szkole,
 • sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne, dba o prawidłowy poziom pracy wychowawczej  i opiekuńczej szkoły,
 • inspiruje nauczycieli do poprawy istniejących lub wdrożenia nowych rozwiązań w procesie kształcenia, przy zastosowaniu innowacyjnych działań programowych, organizacyjnych lub metodycznych, których celem jest rozwijanie kompetencji uczniów,
 • stwarza warunki do działania w szkole lub placówce: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły,
 • współpracuje z zespołem wychowawców, pedagogiem, psychologiem szkolnym, oraz Samorządem Uczniowskim, wspomaga nauczycieli w realizacji zadań,
 • czuwa nad realizowaniem przez uczniów obowiązku szkolnego,
 • nadzoruje zgodność działania szkoły ze statutem, w tym dba o przestrzeganie zasad oceniania, praw uczniów, kompetencji organów szkoły,
 • nadzoruje realizację szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego.

Rodzice:

 • mają prawo do wychowania zgodnie z własnymi przekonaniami religijnymi i moralnymi, jeśli nie są one w sprzeczności z prawami dziecka,
 • znają i akceptują program wychowawczy proponowany przez szkołę,
 • wspierają dziecko we wszystkich jego poczynaniach i zapewniają mu poczucie bezpieczeństwa,
 • wspierają wychowawców i nauczycieli w podejmowanych przez nich  działaniach,
 • służą wiedzą, doświadczeniem i pomocą,
 • aktywnie uczestniczą w życiu szkoły,
 • dbają o właściwą formę spędzania czasu wolnego przez dzieci.

 

Wychowawcy klas:

 • dbają o poczucie bezpieczeństwa i akceptacji ucznia w klasie,
 • wspierają rozwój i usamodzielnianie się uczniów,
 • prowadzą dokumentację nauczania,
 • opracowują i realizują program wychowawczo-profilaktyczny klasy,
 • koordynują pracę wychowawczo-profilaktyczną w zespole klasowym,
 • dokonują rozpoznania sytuacji rodzinnej i osobistej ucznia,
 • podejmują działania w przypadkach  przemocy wobec niego, zaniedbań  opiekuńczych,

ujawnionych nałogów,

 • wnioskują o objęcie pomocą psychologiczno-pedagogiczną uczniów o specjalnych

potrzebach edukacyjnych,

 • informują rodziców o proponowanych formach pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
 • integrują i kierują zespołem  klasowym,
 • wykorzystują potencjał grupy do wspierania jej członków, oceniają zachowania uczniów,
 • wdrażają do samooceny postępów w zachowaniu, nadzorują realizację obowiązku szkolnego,
 • promują osiągnięcia klasy i pojedynczych uczniów,
 • inspirują pracę zespołową w klasie, przydzielają zespołom zadania na rzecz klasy, szkoły i środowiska oraz wspólnie oceniają stopień ich realizacji,
 • współdziałają z nauczycielami uczącymi w klasie,
 • współpracują z rodzicami; włączają rodziców w sprawy programowe i  organizacyjne

klasy,

 • współpracują z dyrekcją szkoły, pedagogiem, psychologiem i pielęgniarką,
 • współdziałają z instytucjami pracującymi na rzecz dziecka: policją, poradnią

psychologiczno-pedagogiczną, sądami rodzinnymi, opieką społeczną.

 

Nauczyciele:

 • oddziałują wychowawczo na uczniów niezależnie od przypisanych im funkcji dydaktycznych,
 • odpowiadają za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w szkole, podczas wyjść i wyjazdów szkolnych,
 • udzielają pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych w oparciu o rozpoznane potrzeby uczniów, informują o potrzebach związanych z problemami w nauce oraz  o przejawianych zdolnościach,
 • wspierają swoją postawą i działaniami pedagogicznymi rozwój psychofizyczny

       uczniów, ich zdolności i zainteresowania,

 • inspirują uczniów do twórczych poszukiwań, aktywności i samodzielności,
 • kształcą i wychowują dzieci w duchu patriotyzmu,
 • reagują na przejawy nietolerancji, dyskryminacji i innych negatywnych zachowań,
 • dążą w swojej pracy do integracji zespołu klasowego, angażując w życie klasy wszystkich uczniów;
 • wspólnie z pedagogiem i psychologiem zabiegają o różne formy pomocy wychowawczej  i materialnej dla uczniów, dostosowują wymagania edukacyjne do specyficznych potrzeb ucznia,
 • współtworzą atmosferę życzliwości i zrozumienia, budzą szacunek swoją wiedzą, kompetencją i postawą,
 • proponują uczniom pozytywne formy wypoczynku dostępne w szkole i poza nią,
 • realizują w toku pracy wychowawczej treści i cele programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły.

 

Uczniowie, Samorząd Uczniowski:

 • przestrzegają Szkolnego Kodeksu Postępowania Ucznia,
 • współorganizują imprezy i akcje szkolne,
 • znają i przestrzegają norm zachowania obowiązujących członków społeczności szkolnej,
 • akceptują innych uczniów i szanują ich prawa, wydają opinie w przypadku przyznawanych kar zgodnie ze Statutem Szkoły,
 • współtworzą społeczność szkolną i wykorzystują swe prawo do samorządności,
 • kierują swym rozwojem i stają się coraz bardziej samodzielni,
 • prowadzą zdrowy tryb życia i dbają o swoje środowisko,
 • mają szacunek do kultury, języka i tradycji narodowej,
 • uczestniczą w opiniowaniu dokumentów szkolnych (Statut Szkoły, Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny).

 

Szkolni specjaliści

 • udzielają pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb,
 • prowadzą badania i działania diagnostyczne uczniów, w tym diagnozują indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron uczniów; diagnozują sytuacje wychowawcze w szkole w celu rozwiązywania problemów  wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów,
 • podejmują działania z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci,
 • minimalizują skutki zaburzeń rozwojowych, zapobiegają zaburzeniom zachowania oraz inicjują różne formy pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów,
 • inicjują i prowadzą działania mediacyjne i interwencyjne w sytuacjach kryzysowych,
 • pomagają rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów,
 • wspierają nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 

Podstawowe zasady realizacji szkolnego Programu wychowawczo-profilaktycznego obejmują:

 • powszechną znajomość założeń programu – przez uczniów, rodziców i wszystkich pracowników szkoły,
 • zaangażowanie wszystkich podmiotów szkolnej społeczności i współpracę w realizacji zadań określonych w programie,
 • respektowanie praw wszystkich członków szkolnej społeczności oraz kompetencji organów szkoły (dyrektor, rada rodziców, samorząd uczniowski),
 • współdziałanie ze środowiskiem zewnętrznym szkoły (np. udział organizacji i stowarzyszeń wspierających działalność wychowawczą i profilaktyczną szkoły),
 • współodpowiedzialność za efekty realizacji programu,
 • Program  wychowawczo-profilaktyczny przeznaczony  jest  do  realizacji  przez wychowawców  klas  podczas  godzin z wychowawcą, we współpracy z nauczycielami wszystkich przedmiotów, pedagogiem, psychologiem, logopedą, pielęgniarką szkolną i pozostałymi pracownikami szkoły, w zależności od stanu zasobów, potrzeb oraz przy współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym.

 

VII. Uroczystości  o  charakterze  wychowawczym, rytuał  szkolny

 

         Uroczystości   i    imprezy   organizowane   w  szkole   są   częścią  procesu  edukacyjnego  związaną  z  realizacją  określonych   treści  programowych   i   zadań  wychowawczych. Ze   względu   na  swój   charakter   mają    wpływ  na   ogólną   atmosferę   szkoły,   stwarzają  szczególny – podniosły,  serdeczny,  przyjazny  i  odświętny  nastrój.   Urozmaicają  i uatrakcyjniają   życie  szkoły. Wprowadzają   uczniów  w   rytuał  szkolny,   przygotowują  do  kultywowania   ważnych   tradycji,  obrzędów   i  zwyczajów.    Ponadto   dają   uczniom   możliwości   rozwijania   i  prezentowania  swoich   zainteresowań  i  uzdolnień   artystycznych   oraz   okazję   do  kulturalnej   rozrywki  i  zabawy.   

         Ważnym   aspektem   wychowawczym  organizowania   uroczystości   szkolnych  jest  integracja   uczniów  i   rozwijanie   w  nich   pewnych   umiejętności   planowania   zadań,   współpracy  w  grupie,   odpowiedzialności   i   satysfakcji  za  wykonane  zadania   oraz  kształtowanie   poczucia   przynależności    do   wspólnoty  szkolnej.   

  W   naszej   szkole   organizowane   są: 

 1. Uroczystości  o  charakterze  szkolnym:

-       rozpoczęcie   roku  szkolnego – wrzesień, 

-       przyjęcie   uczniów  w  poczet   społeczności   szkolnej:  ślubowanie  uczniów  klas  pierwszych   szkoły   podstawowej  – październik, 

-       pożegnanie  absolwentów – czerwiec, 

-       zakończenie   roku  szkolnego – czerwiec,

       2.  Uroczystości  o  charakterze   patriotycznym   i  religijnym: 

-          Dzień   Edukacji  Narodowej – 14.X,

-          Święto  Narodowe Odzyskania  Niepodległości – 11.XI,

-          Święto Szkoły – Dzień Patrona Szkoły Fryderyka Chopina,

-          Dzień  uchwalenia  Konstytucji  3 Maja – 3.V,

-          uroczystości  związane  z  obchodami:  Święta  Zmarłych,  Bożego   Narodzenia,  Wielkanocy.

3.   Imprezy  związane  ze  zwyczajami:

-          powitanie  wiosny – 21.III,

-          Andrzejki – 30.XI,

-          Mikołajki – 6.XII.

4.  Imprezy   rodzinne  i  towarzyskie :

-          Dzień  Chłopaka – 30.IX,

-          Dzień  Kobiet – 8.III,

-          Dzień  Babci  i  Dziadka – 21, 22.I,

-          Dzień  Matki  – 26.V,

-          Dzień Ojca – 23.VI,

-          Dzień  Dziecka – 1.VI.

5. Imprezy  rozrywkowe: dyskoteki  klasowe  i  szkolne,  zabawy  noworoczne i  karnawałowe.

6.  Imprezy   o   charakterze   kulturalnym  organizowane  w  szkole  i  poza  nią: seanse  filmowe,  spektakle  teatralne,  konkursy  i  olimpiady.

 

VIII. PLAN DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNYCH NA ROK SZKOLNY 2019/2020

 

 1. 1.  KIERUNKI REALIZACJI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA nA rok szkolny 2019/2020

 

 1. Profilaktyka uzależnień w szkołach i placówkach oświatowych.
 2. Wychowanie do wartości przez kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych.
 3. Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego w szkołach podstawowych   i ponadpodstawowych.
 4. Rozwijanie kompetencji matematycznych uczniów.
 5. Rozwijanie kreatywności, przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych uczniów, w tym bezpieczne i celowe wykorzystywanie technologii informacyjno - komunikacyjnych w realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego.

 

IX. EWALUACJA PROGRAMU WYCHOWAWCZO

        - PROFILAKTYCZNEGO

1. Krótka charakterystyka środowiska wychowawczo-profilaktycznego

Uczniowie

Obecnie do Szkoły Podstawowej nr 3 w Milanówku uczęszcza łącznie 393 uczniów .Zbiorowość uczniowska nie jest jednolita. Uczniowie pochodzą z rodzin o zróżnicowanym statusie społecznym i różnych stylach wychowania, posiadających  różne warunki materialne, lokalowe i społeczne. Są wśród nich uczniowie pochodzący z rodzin zaniedbanych, niewydolnych wychowawczo. Środowisko to jest rozpoznawane przez pedagoga, psychologa i wychowawców klas we współpracy z organizacjami wspierającymi działania szkoły – Ośrodek Opieki Społecznej, Sąd Rodzinny i Nieletnich. Szkoła pełni w środowisku istotną rolę, jest nie tylko miejscem nauki, ale również organizatorem  lub współorganizatorem  licznych akcji, przedsięwzięć i imprez o charakterze wychowawczym, opiekuńczym, a także sportowym i kulturalnym.

Kadra pedagogiczna

Kadra pedagogiczna liczy 48 nauczycieli, z których 21 to nauczyciele dyplomowani, 16 - mianowani, 8 - kontraktowi i 3 - stażyści. Nauczyciele zapewniają wysoki poziom pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz realizowanych zadań organizacyjnych. Rozwój zawodowy nauczycieli jest związany z jakościowym rozwojem szkoły oraz indywidualnymi potrzebami. Nauczyciele uczestniczą w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego i zdobywają kolejne stopnie awansu.

Baza szkolna

Bazę lokalową szkoły  stanowi samodzielny budynek, w skład którego wchodzą:

 • 20 sal lekcyjnych,  w tym pracownie: chemiczna, fizyczna, biologiczna, polonistyczna, historyczna,
 • 1 pracownia komputerowa z dostępem do Internetu (23 stanowiska),
 • biblioteka szkolna z czytelnią,
 • kuchnia ze stołówką,
 • sala gimnastyczna (18 m x 9 m),
 • hala  sportowa (36m x19m) z zapleczem sanitarnym,
 • 1 świetlica opiekuńczo-wychowawcza,
 • pokój nauczycielski,
 • sekretariat i dwa gabinety: dyrektora i wicedyrektora szkoły,
 • gabinet pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
 • gabinet pielęgniarki szkolnej

 

2. Diagnoza szkolna

Celem diagnozy prowadzonej w szkole jest uzyskanie możliwie pełnej informacj o funkcjonowaniu uczniów  w rozmaitych obszarach oraz identyfikacja czynników ryzyka i czynników chroniących występujących w środowisku szkolnych.

 

Program wychowawczo-profilaktyczny został opracowany na podstawie diagnozy potrzeb i problemów występujących w środowisku szkolnym, z uwzględnieniem:

 • wyników  ewaluacji wewnątrzszkolnej (pomoc psychologiczno – pedagogiczna, wyniki egzaminu gimnazjalnego i ósmoklasisty),
 • wyników nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora,
 • ewaluacji programu wychowawczo-profilaktycznego realizowanego w roku szkolnym 2018/2019,
 • wniosków wychowawców klas dotyczących analizy sytuacji wychowawczej w klasach, potrzeb edukacyjnych, wychowawczych i rozwojowych uczniów,
 • wniosków i analiz z pracy zespołów przedmiotowych,
 • analizy dokumentacji uczniów, opinii wystawionych przez poradnie psychologiczno – pedagogiczne, analizy potrzeb uczniów ze specyficznymi trudnościami w nauce, potrzeb uczniów z niepełnosprawnościami,
 • obserwacji uczniów na zajęciach dydaktycznych, wycieczkach, uroczystościach szkolnych, na korytarzach w czasie przerw, w drodze do  i ze szkoły,
 • dokumentacji psychologa i pedagoga szkolnego,
 • wyników klasyfikacji, analizy frekwencji, realizacji obowiązku szkolnego,
 • rozmów z nauczycielami, uczniami, rodzicami, asystentami rodzinnymi, kuratorami sadowymi, pracownikami opieki społecznej,
 • wyników ankiety przeprowadzonej wśród uczniów klas VII SP i II i III Gim. na temat substancji psychoaktywnych.

 

3. Wyniki diagnozy szkolnej – wnioski i rekomendacje wynikające z analizy sytuacji dydaktyczno-wychowawczej w szkole – załącznik.