Szkoła Podstawowa nr 3 w Milanówku

05-822 Milanówek

ul. Żabie Oczko 1

Tel: (22) 758-34-60

Koncepcja pracy szkoły

 

 

Koncepcja pracy

Szkoły Podstawowej nr 3

im. Fryderyka Chopina w Milanówku na lata 2019 - 2022

 


                 

Milanówek , wrzesień 2019r.

 

 

SPIS TREŚCI

 

 

I.PODSTAWA PRAWNA

 

II.CHARAKTERYSTYKA SZKOŁY

 

1.Dane ogólne szkoły

2.Historia szkoły

3.Lokalizacja

4.Kadra szkoły

5.Baza szkoły

 

III. MISJA I WIZJA SZKOŁY

 

1.Priorytety

2.Główne cele

 

IV.MODEL ABSOLWENTA

 

V.PLAN DZIAŁAŃ SZKOŁY

 

1.Dydaktyka; wyniki egzaminów zewnętrznych

2.Działalność opiekuńczo-wychowawcza szkoły

3.Organizacja i zarządzanie szkołą

4.Budowanie pozytywnego klimatu w placówce; funkcjonowanie szkoły w środowisku lokalnym

 

VI.MONITORING REALIZACJI PLANU DZIAŁAŃ

 

I .PODSTAWA PRAWNA

 

1.Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe

 (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r., poz. 1148)

 

2.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 25 sierpnia 2017 r.

w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. 2017 poz.1658 ze zmian.)

 

II. CHARAKTERYSTYKA SZKOŁY

 

1.Dane ogólne szkoły

 

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Fryderyka Chopina  mieści się w Milanówku przy ulicy Żabie Oczko 1. Dyrektorem szkoły jest mgr Joanna Staszkiewicz. Organem prowadzącym jest Gmina Milanówek.

 

 

Ilość uczniów – 387 SP

 

Liczba nauczycieli – 48

Dyplomowanych – 22

Mianowanych - 15

Kontraktowych – 8

Stażystów - 3

 

2. Historia szkoły

 

Początki Szkoły Podstawowej nr 3 sięgają 1933 r., kiedy dzięki staraniu Towarzystwa Oświatowego przy Prywatnym Gimnazjum w Milanówku utworzona została prywatna sześcioklasowa Szkoła Powszechna. Początkowo mieściła się w małym budynku obok gimnazjum przy ul. Spacerowej 3. Później, około 1935 r., została przeniesiona do willi "Kresy" przy ulicy Słowackiego. Kierownikiem szkoły była pani Zofia Fiedorowicz, nauczycielka matematyki.  W czasie II Wojny światowej, mimo wielu przeciwności, szkoła istniała, ale większość zajęć odbywała się na tajnych kompletach w prywatnych mieszkaniach. Po odzyskaniu niepodległości mieściła się w budynku przy ul. Spacerowej 3.

1 września 1948 r. została upaństwowiona i oznaczona numerem 3. Rejon szkoły objął zachodnią część Milanówka. Ze względu na zwiększającą się liczbę dzieci Szkoła Podstawowa nr 3 otrzymała w 1951 r. dodatkowy lokal przy ul. Słowackiego 6. Kolejny dodatkowy lokal przydzielono w 1957r. przy ul. Wielki Kąt. Obejmując go, uzyskano upragnioną salę gimnastyczną, ponadto dwie dodatkowe salę lekcyjne, bibliotekę i gabinet lekarski. Kierownikiem był p.Stefan Lisiecki, a po jego śmierci, przez następne dziesięć lat p. Jan Ciaś. W roku 1962 rozpoczęła się budowa dużego budynku szkolnego przy ul. Żabie Oczko 1, który został przekazany do użytku w roku 1965. Dyrektorem szkoły już w nowym budynku był p. Jan Ciaś, a po jego odejściu na emeryturę, obowiązki te przejął p. Stanisław Soliwoda.

 Każdy mieszkaniec Milanówka wie, że urna z sercem wielkiego kompozytora Fryderyka Chopina wyniesiona ze spalonego w czasie Powstania Warszawskiego kościoła Św. Krzyża, trafiła do kościoła w Milanówku (9 września 1944 r.). Pamięć o tym wydarzeniu była i jest ciągle żywa. Przy plebanii kościoła Św. Jadwigi znajduję się popiersie Fryderyka Chopina. Na tej plebanii przechowywano urnę z sercem Fryderyka Chopina od  9 września 1944 r. do 17 października 1945 r. Żeby uczcić to wydarzenie i pielęgnować o nim pamięć, w czerwcu 1974 r. Szkole Podstawowej nr 3 nadano imię Fryderyka Chopina.

Szkoła Podstawowa funkcjonowała tu aż do reformy, a kolejnymi dyrektorami byli: p. R. Zaleski, p. H. Wywiałek, p. W. Czajkowski, p. J. Ciarka, p. K. Kotyńska i p. K. Filipiak.

 Na podstawie uchwały Rady Miasta Milanówka z dnia 09.03.1999 r. zostało powołane do działania Publiczne Gimnazjum przy ul. Żabie Oczko 1. Rozpoczęło swoja pracę 1 września 1999 r. Dyrektorem szkoły został pan Krzysztof Filipiak.

 Placówka posiada liczne pracownie zaopatrzone w pomoce naukowe,  w tym pracownie językowe, chemiczną, fizyczną, biologiczną, geograficzną, matematyczną i informatyczną. W roku 2002 otwarto przy naszym gimnazjum nowoczesną halę sportową. Następne zmiany, które nastąpiły to reaktywowanie  klas szkoły podstawowej. Na podstawie uchwały Rady Miasta Milanówka z dnia 28 maja 2002 roku utworzono Zespół Szkół Gminnych nr 3. Placówka przyjęła również imię Fryderyka Chopina.
W wyniku kolejnej reformy, na podstawie uchwały Rady Miasta Milanówka
 z dnia 31.08.2017 r. w sprawie  stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej szkoły podstawowej i zespołów szkół , dla których organem prowadzącym jest Gmina Milanówek , w ośmioletnie szkoły podstawowe, szkoła ponownie stała się Szkołą Podstawową nr 3 im. Fryderyka Chopina.

 

 

3.Lokalizacja

 

Szkoła znajduje się w spokojnej części miasta. Budynek jest usytuowany przy mało ruchliwej ulicy. Niedaleko znajduje się stacja kolejowa. Na terenie szkoły znajduje się  hala sportowa,  boisko ze sztuczną nawierzchnią i bieżnią tartanową, plac zabaw i Miasteczko Ruchu Rowerowego.

4.Kadra szkoły

 

Nauczyciele zapewniają wysoki poziom pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz wykonywanych zadań organizacyjnych. Rozwój zawodowy nauczycieli jest związany z jakościowym rozwojem szkoły oraz indywidualnymi potrzebami. Nauczyciele uczestniczą w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego i zdobywają kolejne stopnie awansu. Realizują różne projekty, programy edukacyjne oraz zdobywają wraz z uczniami kolejne sukcesy.

 

5.Baza szkoły

 

Budynek szkoły liczy 2 piętra. Jest regularnie modernizowany  i unowocześniany, odpowiadając nowym wyzwaniom edukacyjnym.

 

W szkole znajdują  się 20 sal, w tym:

 

 • pracownia chemiczno-fizyczna
 • pracownia polonistyczna
 • pracownia biologiczna
 • pracownia historyczna
 • pracownia informatyczna ze  stanowiskami komputerowymi;
 • gabinet pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
 • gabinet logopedyczny;
 • sala gimnastyczna (18m x 9m);
 • biblioteka szkolna z czytelnią;
 •  świetlica szkolna;
 • pracownie językowe;
 • stołówka szkolna;
 • kuchnia wyposażona zgodnie z polskimi normami i zaleceniami Sanepidu;
 • gabinet pielęgniarki szkolnej;
 • gabinet i magazyn nauczycieli w-f;
 •  przebieralnie na lekcje w-f;
 • toalety osobne dla chłopców i dziewczynek na każdym piętrze;
 • hala sportowa (36m x19m) z zapleczem sanitarnym;
 • pokój nauczycielski z aneksem kuchennym;
 • sekretariat i dwa gabinety;
 • szatnie.

 

W wyniku modernizacji i inwestycji poczynionych w ostatnich latach znacząco poprawiła się estetyka obiektu oraz wyposażenie w sprzęt komputerowy i pomoce dydaktyczne. Budynek, jak i jego otoczenie są stale nadzorowane za pomocą kamer monitoringu wizyjnego.

 

 

Plan modernizacji na lata 2019 - 2022

 • remont sali po przedszkolu;
 • malowanie sal lekcyjnych, korytarzy, sali gimnastycznej, szatni  i hali sportowej;
 • modernizacja zaplecza nauczycieli wychowania fizycznego;
 • modernizacja parkingu przy szkole  i wykonanie przejścia na boisko;
 • prace związane z uporządkowaniem terenu wokół szkoły;
 • remont kotłowni, wymiana pieców;
 • zakup sprzętu informatycznego i programów edukacyjnych.
 • zakup obieraczki do ziemniaków;
 • zakup szafek dla uczniów;
 • remont dachu szkoły- wymiana papy na dachu szkoły;
 • remont sekretariatu i dwóch gabinetów.
 •  

III. MISJA I WIZJA SZKOŁY

 

Misją naszej szkoły jest wszechstronny rozwój uczniów poprzez harmonijną realizację zadań w zakresie nauczania, kształcenia umiejętności oraz wychowania

 

 

Misją naszej szkoły jest także pragnienie, by Rodzice:

 

 • byli zadowoleni z wyników nauczania, realizacji zadań szkoły,
 • wspomagali kadrę pedagogiczną w pracy dydaktyczno-wychowawczej,
 • uczestniczyli w życiu szkoły, wspierali proces edukacji uczniów.

 

Nauczyciele

 

 • mieli pełną satysfakcję z wykonywanej pracy

 

Szkoła

 

 • cieszyła się uznaniem środowiska i była miejscem lubianym przez uczniów, rodziców i nauczycieli

 

 

WIZJA SZKOŁY

 

Szkoła Podstawowa nr 3 w Milanówku to: szkoła przyjazna uczniom, dająca poczucie bezpieczeństwa, stwarzająca optymalne warunki do rozwoju intelektualnego uczniów, gwarantująca dobre i skuteczne nauczanie. Szkoła, która kształtuje swoich wychowanków w oparciu o szacunek do drugiego człowieka, poszanowanie dziedzictwa historycznego i kulturowego tak, aby mogli oni sprostać wyzwaniom współczesnego świata, odnieść sukcesy osobiste i zawodowe, każdy na swoją miarę.

 

 

Cele szkoły

 

Ogólne cele i zadania szkoły zawarte są w Statucie Szkoły Podstawowej nr 3, znajdują też swoje odbicie w innych dokumentach, takich jak Program Profilaktyczno- Wychowawczy Szkoły, Roczny Plan Pracy Szkoły oraz Wewnątrzszkolny System Oceniania. Wytyczone kierunki działań, jak i zadania zaplanowane do realizacji wynikają po części z ogólnych założeń polityki oświatowej państwa i wymogów, jakie stawia się placówkom oświatowym, po części zaś są próbą poprawy funkcjonowania szkoły i zwiększenia atrakcyjności jej oferty edukacyjnej w obliczu stale zmniejszającej się liczby uczniów                                  i konkurencji w środowisku lokalnym.

 

 1. Priorytety:
 • Wszechstronny i harmonijny rozwój ucznia oraz wyposażenie go  w niezbędną wiedzę i umiejętności potrzebne do dalszego etapu kształcenia.
 • Stwarzanie uczniom warunków, umożliwiających rozwijanie osobistych zainteresowań oraz poszerzanie wiedzy.
 • Podejmowanie działań wychowawczych eliminujących zagrożenia  i wzmacniających właściwe zachowania uczniów.
 • Kreowanie w środowisku lokalnym pozytywnych emocji wobec placówki i zachodzących w niej procesów.
 • Systematyczne podnoszenie jakości pracy szkoły i zapewnienie wysokiego standardu usług edukacyjnych.

 

 1. Główne cele
 • Rozwijanie współpracy z rodzicami na różnych płaszczyznach działalności szkoły
 • Ugruntowanie pozytywnego obrazu szkoły w środowisku lokalnym
 • Zapewnienie wielokierunkowego i wszechstronnego rozwoju ucznia w przyjazny i bezpiecznym otoczeniu
 • Zwiększenie nacisku na zdobywanie przez uczniów kompetencji wymaganych w nowoczesnym społeczeństwie w zgodzie z nową podstawą programową
 • Doskonalenie jakości pracy szkoły dzięki ewaluacji wewnętrznej i analizie zewnętrznych testów kompetencji uczniów
 • Zapewnienie funkcjonowania szkoły w zgodzie z przepisami i oczekiwaniami pracowników i rodziców

 

IV. MODEL ABSOLWENTA

Ambicją nauczycieli Szkoły Podstawowej jest prowadzenie nowoczesnej szkoły, której zamierzeniem jest przystosowanie uczniów do życia we współczesnym świecie.

Nasz absolwent:

 • dba o rozwój intelektualno-emocjonalny i zdrowie,
 • cechuje się wysoką kulturą osobistą,
 • szanuje tradycje i kulturę własnego narodu oraz jego historię,
 • jest aktywny społecznie i tolerancyjny oraz potrafi współpracować w grupie,
 • jest wrażliwy na potrzeby i krzywdę innych oraz potrafi dotrzeć do swoich uczuć i radzić sobie z nimi,
 • jest odpowiedzialny za podejmowane decyzje,
 • potrafi zachować własną indywidualność,
 • posiada rzetelną wiedzę i umiejętność zdobywania, przetwarzania i wykorzystywania posiadanych wiadomości do rozwiązywania problemów,
 • umie korzystać z różnych źródeł informacji,
 • potrafi samodzielnie, kreatywnie i krytycznie myśleć,
 • rozwija zainteresowania , uzdolnienia i pasje,
 • prowadzi i promuje zdrowy tryb życia,
 • jest przygotowany do kształcenia na kolejnym poziomie edukacji.

V. PLAN DZIAŁAŃ SZKOŁY

 

1. Dydaktyka; wyniki egzaminów zewnętrznych

Zakładane cele w zakresie poprawy efektów kształcenia i wyników egzaminów zewnętrznych:

 • umożliwienie dostępu do różnorodnych zajęć dodatkowych;
 • wzmocnienie aktywności uczniów poprzez stosowanie metod aktywizujących    i rozwijanie zdolności innowacyjnych;
 • promowanie uczniów szczególnie uzdolnionych;
 • systematyczne badanie efektów kształcenia i osiągnięć edukacyjnych uczniów;
 • zapoznanie uczniów z zasadami egzaminów zewnętrznych;
 • analizowanie wyników egzaminów zewnętrznych;
 • wprowadzenie od 4 klasy języka niemieckiego oraz etyki w klasach 1-8

 

Wskaźniki sukcesu w planowanym obszarze:

•w zajęciach dodatkowych uczestniczy istotna część uczniów;

•uczniowie samodzielnie proponują i realizują projekty edukacyjne;

•szkoła organizuje zajęcia dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych;

•wyniki analizy testów próbnych wskazują przyrost wiedzy i umiejętności;

•szkoła zdiagnozowana na wysokim poziomie dydaktycznym zewnętrznymi narzędziami badawczymi;

•uczniowie biorą udział w konkursach przedmiotowych, zawodach sportowych
i  zajmują wysokie lokaty na wszystkich szczeblach.

 

Zadania do realizacji i działania podejmowane w placówce:

• monitorowanie realizacji podstawy programowej;

• analiza i weryfikacja szkolnych programów nauczania;

• dostosowanie treści programowych i sposobów ich realizacji do możliwości uczniów

• rozwinięcie inicjatyw w kierunku:

– zapewnienia atrakcyjnej oferty zajęć pozalekcyjnych;

– efektywnego poszukiwania nowatorskich form i metod pracy;

– indywidualizacji procesu nauczania i wymagań względem uczniów;

– ograniczenia zjawiska niepromowania uczniów w związku z problemami       w nauce;

– zachęcania do udziału w konkursach i zawodach oraz promocji osiągnięć uczniów;

• diagnozowanie kompetencji za pomocą testów przygotowanych przez różne

instytucje oświatowe:

– w klasach VIII: egzaminy próbne;

• wykorzystanie autorytetu nauczyciela sportowca do popularyzacji aktywnego spędzania wolnego czasu przez uczniów i rodziców. Oddziały sportowe.

 

 1. Działalność opiekuńczo-wychowawcza szkoły

Zakładane cele w zakresie realizacji zadań wychowawczo-opiekuńczych szkoły:

 • udzielanie wsparcia w rozwiązywaniu problemów uczniów;
 • propagowanie zdrowego stylu życia, kultury fizycznej i działań proekologicznych;
 • przygotowanie uczniów do świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia;
 • kształtowanie postaw prospołecznych i patriotycznych;
 • dostosowanie wzorców właściwego zachowania poprzez kontakt ze sztuką
 • eliminowanie przejawów agresji, przemocy i demoralizacji;
 • działania przeciw uzależnieniu od komputera i Internetu, uwrażliwienie rodziców na ten problem.

 

Wskaźniki sukcesu w planowanym obszarze:

 • uczniowie i rodzice korzystają ze wsparcia szkoły w rozwiązywaniu problemów;
 • w szkole powstają i są realizowane inicjatywy promujące zdrowy tryb życia; inicjatywy te wpływają na postawy uczniów;
 • uczniowie planują i wybierają kierunek dalszego kształcenia, uwzględniając swoje predyspozycje, ambicje i potrzeby rynku pracy;
 • uczniowie aktywnie uczestniczą w działaniach Samorządu Uczniowskiego, angażują się w różnorodne akcje społeczne;
 • uczniowie chętnie uczestniczą w wyjazdach do teatru, filharmonii i muzeów;
 • projekt „Cybernauci”
 • ogólnopolski program SKS;
 • uczniowie chętnie uczestniczą w zajęciach rekreacyjno- sportowych
  i treningach,
 • uczniowie i rodzice postrzegają szkołę i jej otoczenie jako miejsce bezpieczne i sprzyjające nauce;
 • zmniejsza się odsetek uczniów wagarujących;

 

 

Zadania do realizacji i działania podejmowane w placówce:

• ewaluacja Programu Profilaktyczno- Wychowawczego Szkoły;

• diagnoza sytuacji wychowawczej nowych uczniów;

• organizacja wycieczek, wyjazdów o charakterze rekreacyjno– edukacyjnym;

• angażowanie uczniów w akcje, projekty i konkursy o tematyce proekologicznej;

• prowadzenie zajęć z doradztwa  zawodowego;

• zwiększenie wpływu Samorządu Uczniowskiego na życie szkoły.

• udział w akcjach charytatywnych, wolontariacie i projektach edukacyjnych;

• zapewnienie uczniom ciekawej oferty kulturalnej;

• pedagogizacja rodziców w związku z problemami współczesnej młodzieży;

• ścisły monitoring wypełniania obowiązku szkolnego;

• wypracowanie w porozumieniu z rodzicami procedur reagowania w przypadkach notorycznego łamania przez uczniów ustaleń Statutu szkoły;

• stała współpraca z instytucjami wspomagającymi oddziaływania wychowawcze.

3.Organizacja i zarządzanie szkołą.

 

Zakładane cele w zakresie usprawnienia funkcjonowania szkoły:

 

-         aktualizowanie prawa wewnątrzszkolnego pod kątem zgodności z obowiązującym prawem

 

-         zapewnienie łatwego dostępu do dokumentów szkolnych

 

-         ujednolicenie dokumentacji wykorzystywanej przez nauczycieli

 

-         wspólne planowanie przez Radę Pedagogiczną działań podejmowanych w szkole

 

-         włączenie w prace nad tworzeniem dokumentacji szkolnej Rady Rodziców

 

-         usprawnienie komunikacji z rodzicami.

 

       Wskaźniki sukcesu w planowanym obszarze:

 

-         dokumentacja zgodna z obowiązującymi przepisami, aktualizowana na bieżąco

 

-         współpraca Rady Pedagogicznej z Radą Rodziców w procesie tworzenia dokumentacji szkoły

 

-         prowadzenie wewnętrznej ewaluacji z udziałem zespołów nauczycieli

 

-         prawo wewnętrzne jest znane przez uczniów, rodziców i nauczycieli,  a dostęp do niego jest łatwy, dzięki publikacji na stronie internetowej szkoły

 

-         funkcjonuje sprawny przepływ wiadomości na linii szkoła – Rodzic

 

-       w trakcie planowania działań placówki uwzględnia się propozycje Rodziców.

 

 

Zadania do realizacji i działania podejmowane w placówce:

 

-         monitorowanie zgodności prawa wewnątrzszkolnego z aktualnymi przepisami prawa oświatowego

 

-         monitorowanie spójności wszystkich dokumentów szkolnych

 

-         utworzenie elektronicznej bazy dokumentów wykorzystywanych przez nauczycieli

 

-         tworzenie zespołów zadaniowych aktualizujących dokumentację szkolną

 

-         publikacja dokumentacji szkolnej na stronie internetowej i zapewnienie dostępu do aktualnych informacji Rodzicom

 

-         włączanie rodziców do procesu decyzyjnego (zasięganie opinii w sprawach uczniów, szkoły, projektowanie działań z uwzględnieniem stanowiska  i oczekiwanej pomocy rodziców, wspólna ocena działań)

 

4.Budowanie pozytywnego klimatu w placówce i funkcjonowanie szkoły w środowisku lokalnym.

 

Zakładane cele w zakresie poprawy atmosfery panującej w szkole i tworzenia pozytywnego obrazu jej działań w środowisku lokalnym:

 

-         budowanie prawidłowych relacji między nauczycielami i uczniami

 

-         dbanie o dobrą współpracę wszystkich nauczycieli

 

-         rozwijanie współpracy z Rodzicami na różnych płaszczyznach działalności szkoły

 

-         ugruntowanie pozytywnego wizerunku szkoły w środowisku lokalnym.

 

       Wskaźniki sukcesu w planowanym obszarze:

 

-         współpraca między nauczycielami korzystnie wpływa na atmosferę panującą

w szkole i wzrost efektywności działań

 

-         udział uczniów w imprezach kulturalnych, akcjach charytatywnych, zawodach sportowych, konkursach i uroczystościach organizowanych na terenie miasta jest zauważany i doceniany

 

-         elementem tradycji szkoły stają się dni promocji związane z prezentacją osiągnięć uczniów (święto szkoły, konkursy międzyszkolne organizowane przez nasza szkołę, zawody łyżwiarskie i wrotkarskie i itp.)

 

-         rodzice włączają się czynnie w bieżącą działalność szkoły

 

-         efekty rekrutacji świadczą o zaufaniu do oferty proponowanej przez szkołę.

 

     Zadania do realizacji i działania podejmowane w placówce:

 

-         kontynuacja działań sprzyjających integracji Rady Pedagogicznej i innych pracowników szkoły

 

-         promowanie modelu pracy opartego o zespoły koleżeńskie

 

-         konsekwentne stosowanie wobec uczniów wymagań ustalonych w regulaminach i Statucie Szkoły

 

-         wpajanie uczniom zasad dobrego wychowania i kulturalnego zachowania w różnych sytuacjach poprzez osobisty przykład nauczycieli

 

-         polepszanie relacji między nauczycielami, uczniami i rodzicami przez organizację spotkań i wspólnych imprez szkolnych

 

-         gromadzenie i wykorzystywanie informacji o losach absolwentów dla doskonalenia efektów nauczania oraz planowania oferty edukacyjnej

 

-         promocja i upowszechnienie informacji o ofercie edukacyjnej, podejmowanych  działaniach i osiągnięciach szkoły w lokalnych mediach

 

-         organizacja dni otwartych dla uczniów i rodziców

 

-         czynne włączanie się szkoły w lokalne inicjatywy o charakterze kulturalnym,  rekreacyjnym i sportowym

 

-         analiza postrzegania szkoły w środowisku lokalnym, np. monitorowanie wyników rekrutacji, śledzenie doniesień prasowych, ankiety dla rodziców      i uczniów.

 

V. MONITORING REALIZACJI PLANU DZIAŁAŃ

Ocena przydatności i skuteczności podejmowanych działań dydaktycznych wychowawczych i opiekuńczych w odniesieniu do założonych celów będzie przede wszystkim poprzez:

 • Okresowa kontrola dokumentacji szkolnej – co najmniej 2 razy w ciągu roku;
 • Obserwacja zajęć prowadzonych przez nauczycieli – wg harmonogramu ustalonego we wrześniu każdego roku;
 • Bieżąca kontrola podstawy programowej;
 • Analiza sprawozdań z pracy zespołów działających w szkole – na Radach Pedagogicznych podsumowujących 2 razy w ciągu roku;
 • Spotkania członków zespołu wychowawczego z pedagogiem szkolnym   w sprawie rozwiązywania problemów – wg potrzeb;
 • Analiza zdarzeń zarejestrowanych przez system monitoringu  - wg potrzeb;

Do modyfikowania przebiegu procesów edukacyjnych zachodzących w szkole oraz ich planowania w przyszłości służyć będą wnioski z nadzoru i obserwacji oraz ewaluacja przeprowadzana w wybranych obszarach.