Szkoła Podstawowa nr 3 w Milanówku

05-822 Milanówek

ul. Żabie Oczko 1

Tel: (22) 758-34-60

Statut Szkoły cz.2

 

§ 19.

 

 1. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczno - wychowawcze prowadzone w systemie klasowo-lekcyjnym.
 2. Godzina lekcyjna trwa 45 min. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie 30 – 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć.
 3. Dla szkoły podstawowej klas I – III stosuje się nauczanie nie ograniczone do 45 minut lekcji.
 4. Dla klas I – III zajęcia dydaktyczne odbywają się w oparciu o formę zajęć zintegrowanych.
 5. W uzasadnionych przypadkach dyrektor lub rada pedagogiczna odpowiednią uchwałą może ustalić inny czas trwania zajęć edukacyjnych, nie dłuższy jednak niż 60 minut i nie krótszy niż 30 minut, zachowując ogólny tygodniowy rozkład zajęć.
 6. W czasie trwania zajęć edukacyjnych organizuje się przerwy międzylekcyjne. Przerwy mogą trwać od 5 do 15 minut. Decyzję w tej sprawie podejmuje dyrektor szkoły.

 

§ 20.

 

Ze względu na ruchomy termin ferii zimowych przyjmuje się, że pierwsze półrocze kończy się w ostatnim dniu przed przerwą zimową, jednak nie później niż 31 stycznia danego roku.

 

§ 21. (zmieniony)

 

 1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział, w którym liczba nie przekracza 30 uczniów, którzy w jednorocznym kursie nauki danego roku uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych określonych w planie nauczania.
 2.  Liczba uczniów w oddziale klas I–III szkoły podstawowej wynosi nie więcej niż 25.
 3. Jeżeli do oddziału klasy I, II lub III szkoły podstawowej, w okresie od rozpoczęcia do zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, zostanie przyjęty z urzędu uczeń zamieszkały w obwodzie tej szkoły, dyrektor szkoły podstawowej może:

1)      zwiększyć liczbę uczniów w danym oddziale powyżej liczby określonej w ust. 2, nie więcej jednak niż o 2, albo

2)      podzielić dany oddział za zgodą organu prowadzącego oraz po poinformowaniu rady oddziałowej, o której mowa w art. 83 ust. 2 pkt 1 ustawy.

 1. Jeżeli w przypadku, o którym mowa w ust. 3, liczba uczniów w oddziale zwiększy się więcej niż o 2, dyrektor szkoły podstawowej, po poinformowaniu rady oddziałowej, dzieli dany oddział.
 2. Oddział, w którym liczbę uczniów zwiększono zgodnie z ust. 3 pkt 1, może funkcjonować ze zwiększoną liczbą uczniów w ciągu całego etapu edukacyjnego.
  1. W szkole organizuje się oddziały integracyjne. Liczba uczniów w oddziale integracyjnym w szkole ogólnodostępnej wynosi nie więcej niż 20, w tym nie więcej niż 5 uczniów niepełnosprawnych.

1)      jeżeli uczeń uczęszczający do oddziału integracyjnego w szkole ogólnodostępnej uzyska orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane z uwagi na niepełnosprawność w trakcie roku szkolnego, dyrektor szkoły może zwiększyć liczbę  uczniów niepełnosprawnych w danym oddziale, powyżej liczby określonej w ust. 1, nie więcej jednak niż o 2, za zgodą organu prowadzącego oraz po zasięgnięciu opinii rodziców uczniów uczęszczających do tego oddziału.

2)      oddział, w którym liczbę uczniów niepełnosprawnych zwiększono zgodnie z ust. 2, może funkcjonować ze zwiększoną liczbą uczniów niepełnosprawnych w ciągu całego etapu edukacyjnego.

3)      Doboru uczniów do oddziału integracyjnego dokonuje dyrektor szkoły za zgodą ich rodziców,  z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb  rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów, w tym uczniów niepełnosprawnych.

4)      w oddziałach integracyjnych w celu współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych zatrudnia się nauczycieli posiadający kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej zgodnie z § 7 ust. 1 rozporządzenia w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym,

5)      organizacja procesu dydaktyczno-wychowawczego:

 1. podstawą pracy dydaktyczno-wychowawczej są treści programowe obowiązkowe dla wszystkich uczniów w klasie,
 2. program nauczania modyfikowany jest w zakresie treści i metod oraz tempa uczenia się poszczególnych dzieci,
 3. w realizacji treści programowych wykorzystywane są wszystkie możliwości, jakie stwarza określone środowisko społeczno-kulturowe ucznia, a także istniejąca baza dydaktyczna szkoły,
 4. uczniowie z niepełnosprawnością uczęszczają na zajęcia dydaktyczne wraz z uczniami pełnosprawnymi w ramach siatki godzin obowiązującej w danej klasie,
 5. uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi mają zapewnione dodatkowe zajęcia rewalidacyjne  (przyznawane  przez  organ  prowadzący)  są  to  zajęcia  specjalistyczne   o charakterze dydaktyczno-wyrównawczym, korekcyjno-kompensacyjnym, logopedycznym, socjoterapeutycznym, ruchowym,
 6. dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych opracowuje się Indywidualny     Program     Edukacyjno     –     Terapeutyczny     zgodny z zaleceniami poradni psychologiczno – pedagogicznej w terminie nie dłuższym niż 30 dni od otrzymania orzeczenia  potrzebie kształcenia specjalnego,
 7. Indywidualne Programy Edukacyjno – Terapeutyczne przygotowuje zespół nauczycieli i specjalistów pracujących z uczniem,
 8. Indywidualne Programy Edukacyjno – Terapeutyczne opracowywane są na etap edukacyjny,
 9. dla dzieci z wadą słuchu, wadą wzroku lub z niepełnosprawnością intelektualną nauczyciele przygotowują zindywidualizowany program edukacyjny oparty na obowiązującej podstawie programowej, pozostałym uczniom tworzy się karty dostosowań,
 10. całość dokumentacji do realizacji zatwierdza Dyrektor szkoły,
 11. zaopiniowane i zatwierdzone programy są przekazywane do wiadomości rodzicom uczniów, którzy po zapoznaniu się z nimi, potwierdzają ten fakt własnoręcznym podpisem,
 12. uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oceniani są w oparciu o zasady oceniania obowiązujące na poszczególnych przedmiotach z uwzględnieniem dostosowań.
 1. Zasady współpracy nauczycieli z rodzicami uczniów klas integracyjnych:

1)      Zasady pracy w klasie integracyjnej oraz współpracy nauczycieli z rodzicami zostają omówione na klasowym, wrześniowym zebraniu organizacyjnym.

2)      Zadaniem nauczyciela pracującego w klasie integracyjnej jest:

 1. wspieranie rodziców dzieci niepełnosprawnych oraz rodziców uczniów zdrowych poprzez kształtowanie właściwej postawy rodzicielskiej wobec dziecka,
 2. informowanie na bieżąco o pracy ucznia na zajęciach, udzielanie codziennych instruktaży dotyczących odrabiania przez dziecko pracy domowej,
 3. udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w trudnych przypadkach wskazywanie możliwości skorzystania z dodatkowej pomocy innych specjalistów lub instytucji,
 4. budowanie integracji   pomiędzy rodzicami dzieci pełnosprawnych i niepełnosprawnych,
 5. korzystanie w razie problemów i nieporozumień z pomocy psychologa szkolnego, pedagoga, w trudnych przypadkach dyrektora szkoły.

3)      Rodzice   uczniów    klasy    integracyjnej    zobowiązani    są    do    ścisłej    współpracy z nauczycielami w zakresie kontrolowania postępów w nauce, diagnozy i terapii dziecka oraz zapewnienia mu stałej opieki związanej z czynnościami fizjologicznymi.

4)      Rodzice mają obowiązek:

 1. interesować się postępami w nauce i zachowaniem swoich dzieci,
 2. brać udział w zebraniach klasowych, dniach otwartych,  rozmowach  indywidualnych z wychowawcą i nauczycielami poszczególnych przedmiotów,
 3. przybyć do szkoły na każde ustne lub pisemne wezwanie dyrekcji szkoły, wychowawcy klasy lub nauczycieli poszczególnych przedmiotów.
 1. Dodany uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego uczący się w oddziale integracyjnym objęci są pomocą psychologiczno – pedagogiczną na przyjętych w szkole zasadach.
 2. Oddziały liczące powyżej 24 uczniów dzielone są na grupy na zajęciach z języków obcych, zajęć komputerowych  i informatyki. W oddziałach liczących mniej niż 24 uczniów podział jest możliwy za zgodą organu prowadzącego.
 3. Zajęcia z wychowania fizycznego prowadzone są w grupach liczących od 12 do 26 uczniów. Zajęcia prowadzone są w grupach dziewczęta - chłopcy.
 4. Podział oddziałów na grupy lub tworzenie grup międzyoddziałowych ustala dyrektor szkoły na podstawie odrębnych przepisów.
 5. (dodany) W szkole dopuszcza się możliwość tworzenia oddziałów sportowych.

1)      w oddziale sportowym  prowadzone jest szkolenie sportowe w jednej lub w kilku dyscyplinach sportowych, w co najmniej trzech kolejnych klasach, dla co najmniej 20 uczniów w oddziale w pierwszym roku szkolenia,

2)      oddziały sportowe realizują programy szkolenia sportowego równolegle z programem nauczania uwzględniającym podstawę programową kształcenia ogólnego,

3)      Zadaniem oddziału sportowego jest stworzenie uczniom optymalnych warunków, umożliwiających godzenie zajęć sportowych z innymi zajęciami edukacyjnym

 1. Dodany Począwszy od klasy czwartej wprowadza się naukę drugiego języka obcego – języka niemieckiego.

§22.

 

 1. Niektóre elementy obowiązkowych zajęć edukacyjnych, jeżeli jest to uzasadnione celami tych zajęć, a także zajęcia nadobowiązkowe (dodatkowe) mogą być prowadzone poza systemem klasowo - lekcyjnym, w grupach oddziałowych, międzyoddziałowych, miedzyszkolnych oraz podczas wycieczek.
 2. Poza systemem klasowo-lekcyjnym mogą odbywać się następujące rodzaje zajęć z uczniami:

1)      zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, korekcyjne i wychowawcze,

2)      wycieczki,

3)       koła przedmiotowe, zespoły zainteresowań,

4)      dodatkowe zajęcia z języków obcych,

5)      imprezy sportowe, artystyczne i kulturalne.

 1. Zajęcia te mogą być organizowane lub współorganizowane w ramach posiadanych przez szkołę środków finansowych.
 2. Zajęcia, o których mowa w ust. 2, objęte są nadzorem pedagogicznym dyrektora.
 3. Liczba uczestników kół przedmiotowych i zespołów zainteresowań nie może przekroczyć 8 uczniów.

 

 

§ 23.

 

Szkoła w ramach działalności gospodarczej może organizować kursy dla społeczności szkolnej oraz innych osób.

 

§ 24.

 

 1. W czasie ferii zimowych i letnich szkoła może organizować zimowiska i półkolonie.
 2. Organizacja zajęć wypoczynku dla dzieci i młodzieży odbywa się zgodnie z odrębnymi przepisami, przy współpracy z organem prowadzącym szkołę i po powiadomieniu organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

 

§ 25.

 

Szkoła  może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne (nauczycielskie) na podstawie pisemnego porozumienia między dyrektorem a daną placówką.

 

§ 26.

 

 1. Dla realizacji celów statutowych szkoła posiada następującą bazę:

1)      dwadzieścia  sal dydaktycznych, które umożliwiają naukę na jedną zmianę (z wyjątkiem klas I – III szkoły podstawowej),

2)       jedną salę gimnastyczną wraz z zapleczem,

3)      jedno boisko sportowe,

4)      siłownię,

5)      bibliotekę, czytelnię i świetlicę,

6)      zaplecze kuchenne i jadalnię,

7)      archiwum,

8)      sekretariat,

9)      gabinety dla dyrektora i wicedyrektora,

10)  gabinet pedagoga,

11)  gabinet psychologa,

12)  gabinet logopedy,

13)  gabinet pielęgniarki,

14)  Miejską Halę Sportową ( od godz. 800 do 1600),

15)  nowoczesne boisko z bieżnią tartanową,

16)  plac zabaw

 

§ 27.

 

 1. Szkoła zapewnia uczniom możliwość spożycia w higienicznych warunkach co najmniej jednego posiłku ciepłego w stołówce szkolnej oraz korzystania z akcji „Witamina w szkole”.
 2. W celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych, w szczególności wspierania prawidłowego rozwoju, w szkole funkcjonuje stołówka.
 3. Korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej jest odpłatne.
 4. Warunki korzystania ze stołówki szkolnej, w tym wysokość opłat za posiłki, ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę.
 5. Do opłat wnoszonych za korzystanie przez uczniów ze stołówki szkolnej, o których mowa w ust.4, nie wlicza się wynagrodzeń pracowników i składek naliczanych od tych wynagrodzeń oraz kosztów utrzymania stołówki.
 6. Organ prowadzący szkołę może zwolnić rodziców albo pełnoletniego ucznia z całości lub części opłat, o których mowa w ust. 4:

1)      W przypadku szczególnie trudnej sytuacji materialnej rodziny,

2)      W szczególnie uzasadnionych przypadkach losowych.

 1. Organ prowadzący szkołę może upoważnić do udzielania zwolnień, o których mowa w 6., dyrektora szkoły, w której zorganizowano stołówkę.

 

§ 28.

 

 1. Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy ich rodziców, organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności wymagające zapewnienia uczniowi opieki w szkole, szkoła organizuje świetlicę.
 2. Świetlica jest pozalekcyjną formą wychowawczo - opiekuńczą działalności szkoły, którego zadania dotyczą:

1)      diagnozowania potrzeb uczniów w zakresie wychowawczym,

2)      kształcenia kultury osobistej,

3)      kształcenia nawyków higienicznych,

4)      poznawania świata,

5)      rozwijania i doskonalenia umiejętności formułowania myśli i poprawnego wyrażania ich w mowie i w piśmie,

6)      tworzenie życzliwej atmosfery sprzyjającej podtrzymywaniu chęci i gotowości do nauki,

 1. W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych. Liczba   uczniów w grupie nie powinna przekraczać 25.
 2. Każda grupa świetlicowa ma swojego nauczyciel – wychowawcę, do obowiązków którego należy:

1)      prowadzenie dziennika zajęć,

2)      organizowanie pomocy w nauce,

3)      organizowanie gier i zabaw ruchowych oraz innych form kultury fizyczne w pomieszczeniu i na powietrzu, mających na celu rozwój fizyczny dziecka,

4)      rozwijanie zainteresowań uczniów,

5)       tworzenie warunków do uczestnictwa w życiu kulturalnym świetlicy i szkoły, organizowanie kulturalnej rozrywki, kształtowanie wrażliwości estetycznej i postaw patriotycznych,

6)      upowszechnienie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny i czystości oraz dbałość o zachowanie zdrowia, współpraca z rodzicami, Radą Pedagogiczną, wychowawcami klas oraz  służbą zdrowia.

 1. Formy pracy świetlicy:

1)      organizowanie pomocy uczniom słabszym,

2)      organizowanie konkursów,

3)      urządzanie wystawek,

4)      słuchanie audycji radiowych i nagrań płytowych,

5)      oglądanie audycji telewizyjnych i nagrań wideo,

6)      udział wychowanków w pracach na rzecz szkoły i najbliższego otoczenia.

 1. Nauczyciele świetlicy zapewniają pomoc i czynnie uczestniczą przy wydawaniu posiłków w stołówce.
 2. Praca świetlicy odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach ustalonych przez dyrektora, w zależności od potrzeb szkoły.
 1. W świetlicy mogą przebywać uczniowie, w stosunku do których nie ma możliwości zapewnienia zastępstwa w przypadku nagłej nieobecności nauczyciela.
 2. Każdy uczeń korzystający ze świetlicy ma obowiązek przestrzegania jej wewnętrznego regulaminu.

 

§ 29.

 

 1. W szkole organizowany jest gabinet pielęgniarki szkolnej.
 2. W przypadkach wymagających pomocy lekarza pielęgniarka ma obowiązek zawiadomić rodziców ucznia o problemach zdrowotnych dziecka i po konsultacji z rodzicami może zwolnić ucznia z zajęć szkolnych. W przypadku nieobecności pielęgniarki decyzję o zwolnieniu ucznia może podjąć wychowawca lub nauczyciel prowadzący zajęcia, z których uczeń chce się zwolnić po poinformowaniu rodziców przez sekretariat szkoły i wyrażeniu przez nich zgody.
 3. Każdy pracownik szkoły oraz wszyscy uczniowie mają obowiązek udzielenia pomocy uczniom z zaburzeniami rozwojowymi (w tym z uszkodzeniami narządów ruchu, słuchu i wzroku) w nagłych sytuacjach.
 4. W świetlicy lub czytelni szkolnej mogą przebywać uczniowie, którym nie można zapewnić efektywnego zastępstwa w przypadku nagłej nieobecności nauczyciela.
 5. Szkoła organizuje opiekę nad uczniami niepełnosprawnymi realizującymi obowiązek szkolny w szkole poprzez:

1)   tworzenie warunków do integracji uczniów niepełnosprawnych w społeczności szkolnej,

2)   tworzenie właściwych warunków nauki uczniom niepełnosprawnym, w zależności od ich stanu zdrowia poprzez zapewnienie szczególnej opieki psychologicznej i pedagogicznej,

3)   tworzenie warunków do rehabilitacji uczniów niepełnosprawnych.

 

§ 30.

 

 1. W szkole funkcjonuje biblioteka, która jest interdyscyplinarną pracownią szkolną służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela, popularyzacji wiedzy pedagogicznej wśród rodziców lub w miarę możliwości wiedzy o regionie. Jej funkcje wynikają z działalności szkoły.
 2. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły.
 3. W lokalu bibliotecznym udostępniona jest czytelnia i wypożyczalnia.
 4. Pomieszczenia biblioteki umożliwiają gromadzenie i opracowywanie zbiorów, korzystanie ze zbiorów w czytelni i wypożyczanie ich przez bibliotekę. Prowadzone są tu także lekcje biblioteczne.
 5. Czas pracy nauczycieli bibliotekarzy jest tak ustalony przez dyrektora, że umożliwia uczniom korzystanie ze zbiorów biblioteki.
 6. Biblioteka działa zgodnie z regulaminem działalności biblioteki szkolnej.
 7. Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej (ICIM) jest integralną częścią biblioteki szkolnej. Wspiera realizację zadań statutowych biblioteki, rozszerza i uzupełnia jej ofertę.
 8. ICIM pełni funkcję pracowni interdyscyplinarnej ze swobodnym dostępem do sieci Internet, urządzeń reprograficznych i gromadzonych zbiorów multimedialnych.
 9. Szczegółowe zasady korzystania z pracowni określa regulamin ICIM.
 10. Organizacja biblioteki i jej zadania:

1)      gromadzenie, przechowywanie, udostępnianie, zbiorów prowadzenie działalności bibliograficznej, kulturalno - oświatowej,

2)      prowadzenie zbiorów:

a)      wydawnictwa zwarte (książki, lektury),

b)      wydawnictwa ciągłe (czasopisma),

c)      zbiory specjalne,

d)     katalogi: alfabetyczny, rzeczowy.

e)      podręczniki niezbędne do realizacji szkolnego zestawu programów nauczania,

f)       przygotowywanie uczniów do korzystania z różnych źródeł informacji,

g)      kształcenie kultury czytelniczej i rozwijanie aktywności czytelniczej,

h)      wdrażanie czytelników do poszanowania książek, czasopism i innych materiałów  bibliotecznych,

i)        współdziałanie z wychowawcami w procesie kształcenia postaw moralnych uczniów,

j)        pomaganie nauczycielom w doskonaleniu zawodowym, dokształcaniu się i pracy twórczej,

k)      uczestniczenie w rozwoju kultury pedagogicznej środowiska nauczycielskiego poprzez gromadzenie, udostępnianie i popularyzowanie zbiorów z zakresu wychowania,

l)        gromadzenie podręczników, materiałów edukacyjnych, materiałów ćwiczeniowych i innych materiałów bibliotecznych,

m)    wypożyczanie uczniom podręczników lub materiałów edukacyjnych mających postać papierową oraz zapewnianie dostępu do podręczników lub materiałów elektronicznych mających postać elektroniczną,

n)      udostępnianie uczniom materiałów ćwiczeniowych bez obowiązku ich zwrotu lub ich wypożyczanie.

 1. Prawa i obowiązki czytelników oraz zasady współpracy biblioteki szkolnej z uczniami, nauczycielami rodzicami oraz innymi bibliotekami określa regulamin działalności biblioteki szkolnej.

 

§ 31.

 

 1. Nauczyciele poszczególnych zajęć edukacyjnych wybierają program nauczania z zestawu programów zatwierdzonych przez MEN lub opracowują własne programy na podstawie Art. 22a ust.2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 ze zmianami), w związku z § 2. 2 Rozporządzenia MEN z dnia 6 marca 2017 r. w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników (Dz. U. z 2017 r. poz. 481)
 2. Nauczyciel ma prawo do wyboru podręcznika spośród podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego.
 3. Zespół nauczycieli prowadzących zajęcia w danym oddziale ustala zestaw programów nauczania dla danego oddziału.
 4. Szkolne zespoły przedmiotowe mogą tworzyć wspólne zestawy programów nauczania.
 5. Nauczyciel przedstawia dyrektorowi szkoły program nauczania. Dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, dopuszcza do użytku szkolnego w danej szkole zaproponowany przez nauczyciela program nauczania, który musi spełniać warunki określone odrębnymi przepisami.
 6. Dyrektor szkoły jest odpowiedzialny za uwzględnienie w szkolnym zestawie programów nauczania całości podstawy programowej ustalonej dla danego etapu edukacyjnego.
 7. Nauczyciel ma prawo realizować własny program lub inne formy pracy innowacyjnej i eksperymentalnej na podstawie odrębnych przepisów.
 8. Nauczyciele wszystkich przedmiotów przygotowują uczniów do uczestniczenia w konkursach przedmiotowych, zawodach i innych.
 9. Rodzice kierują swoje dzieci – wypełniając stosowne oświadczenie – na naukę religii (dodany) lub/i etyki i wychowania do życia w rodzinie. W momencie podjęcia przez nie nauki w szkole uczniowie, którzy nie będą uczęszczać na religię (dodany) lub/i etykęi wychowanie do życia w rodzinie, nie składają żadnych oświadczeń. Uczniom nieuczęszczającym na naukę religii (dodany) lub/i etyki szkoła zapewnia opiekę bądź zajęcia wychowawcze. (dodany) Uczeń ma prawo uczęszczać na oba przedmioty, na świadectwie wpisuje się wówczas oceny z obu przedmiotów.
 10. Oświadczenie nie musi być ponawiane w kolejnym roku szkolnym, może natomiast zostać zmienione. O zmianie decyzji rodzice informują dyrektora szkoły przed rozpoczęciem roku szkolnego.
 11. Uczestniczenie lub nieuczestniczenie w szkolnej nauce religii nie może być powodem dyskryminacji przez kogokolwiek i w jakiejkolwiek formie.

 

 

ROZDZIAŁ 5.

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY

§ 32.

 

 

 1. W szkole zatrudnia się nauczycieli, pracowników administracyjnych i pracowników obsługi.
 2. W szkole zatrudnieni są pracownicy pedagogiczni na następujących stanowiskach:

1)      nauczyciela,

2)       nauczyciela bibliotekarza,

3)      pedagoga,

4)      logopedę,

5)      psychologa,

6)      nauczyciela świetlicy,

7)      terapeuty pedagogicznego,

8)      nauczyciela współorganizującego proces kształcenia uczniów niepełnosprawnych.

 1. Liczbę etatów na poszczególne stanowiska ustala dyrektor w arkuszu organizacyjnym.
 2. Zasady zatrudniania nauczycieli oraz innych pracowników, o których mowa w ust. 1, określają odrębne przepisy.
 3. W szkole tworzy się następujące stanowiska administracyjno – obsługowe:

1)      kierownik administracyjny,

2)      sekretarz szkoły,

3)      sprzątaczka,

4)      konserwator,

5)      woźna,

6)      kucharka,

7)      pielęgniarka szkolna.

 1. Ilość etatów na stanowiskach określa się na każdy rok szkolny w arkuszu organizacyjnym szkoły.
 2. Szczegółowy zakres czynności zatrudnionych pracowników sporządza dyrektor. Dokument ten stanowi załącznik do umowy o pracę.
 3. Budżetem szkoły zarządza dyrektor szkoły i główna księgowa szkoły.
 4. (dodany) Nauczyciele w działalności służbowej stosują w praktyce przetwarzanie danych osobowych, zasady i czynności oraz obowiązki spoczywające na nich na mocy przepisów krajowych oraz państw członkowskich Unii o ochronie danych osobowych.
 5. (dodany)Do obowiązków nauczycieli należy przetwarzanie danych osobowych wyłącznie w zakresie nadanych upoważnień zgodnie z decyzją Dyrektora, a także zabezpieczenie nośników danych w zgodności z dokumentacją zabezpieczenia danych osobowych szkoły w formie zapisów elektronicznych, jak i tradycyjnych oraz udostępnienia danych uprawnionym podmiotom i osobom w granicach i przepisach prawa.
 6. (dodany)Do obowiązków  pracowników niebędących nauczycielami należy przetwarzanie danych osobowych wyłącznie w zakresie nadanych upoważnień, zgodnie z dokumentacją przetwarzania i zabezpieczania danych osobowych.

 

  

§ 33.

 

 1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, jest odpowiedzialny za jakość tej pracy i bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.
 2. Do zadań nauczyciela należy w szczególności:

1)      efektywna realizacja programu kształcenia, stałe podnoszenie jakości kształcenia w obrębie prowadzonych zajęć edukacyjnych zgodnie z przyjętym w placówce programem, tj. Programem Wychowawczo – Profilaktycznym i Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania,

2)      sporządzenie planu dydaktycznego z przedmiotu nauczania w danej klasie i przedstawienie go do zatwierdzenia dyrektorowi,

3)      zapoznanie uczniów na początku roku szkolnego z programem nauczania, jego treściami, celami oraz z przedmiotowym systemem oceniania,

4)      sprawdzanie na początku każdych zajęć edukacyjnych obecności uczniów i odnotowywanie nieobecności,

5)      zapoznanie zainteresowanych rodziców z przedmiotowymi systemami oceniania,

6)      rzetelne i systematyczne przygotowanie się do zajęć lekcyjnych, zgodnie z zasadami współczesnej dydaktyki,

7)      prawidłowa realizacja programu nauczania i dążenie do osiągnięcia w tym zakresie jak najlepszych wyników,

8)      tworzenie warunków do aktywnego i twórczego udziału uczniów w procesie dydaktyczno-wychowawczym poprzez wdrażanie do samodzielnego myślenia, uczenia się i działania, kształtowanie umiejętności dobrego organizowania pracy indywidualnej i zespołowej,

9)      indywidualizacja nauczania w pracy z uczniem zdolnym i mającym trudności w nauce,

10)     kształtowanie postaw patriotycznych, obywatelskich i prospołecznych oraz wdrażanie do czynnego uczestnictwa w życiu szkoły, rodziny, środowiska i kraju,

11)    upowszechnianie samorządności jako metody wychowawczej,

12)     ochrona uczniów przed skutkami demoralizacji i uzależnienia, organizowanie niezbędnej opieki profilaktyczno-resocjalizacyjnej,

13)     systematyczna współpraca z wychowawcą, w szczególności w przypadku uczniów osiągających słabe wyniki w nauce bądź niewłaściwie wypełniających obowiązek szkolny, celem ukierunkowania współpracy z domem rodzinnym,

14)     bezstronne i obiektywne oraz sprawiedliwe ocenianie i traktowanie wszystkich uczniów,

15)     systematyczne ocenianie postępów swoich uczniów z zapisem ocen cząstkowych w dzienniku lekcyjnym (pierwszą ocenę z danego przedmiotu każdy uczeń powinien otrzymać nie później niż na 6 tygodni od rozpoczęcia danego semestru),

16)     decydowanie o ocenie bieżącej i rocznej postępów swoich uczniów,

17)     informowanie uczniów o przewidywanych pracach klasowych co najmniej na tydzień przed terminem,

18)     poznanie osobowości, warunków życia i stanu zdrowia uczniów, stymulowanie ich rozwoju psychofizycznego, pozytywnych cech charakteru,

19)    udzielanie uczniom pomocy w przygotowaniu się do egzaminów, konkursów przedmiotowych,

20)     prowadzenie klasy – pracowni przedmiotowej, przejawianie troski o powierzony sprzęt, środki dydaktyczne, urządzenia i materiały niezbędne do nauczania przedmiotu oraz realizacji innych zajęć wychowawczych i opiekuńczych , troska o wystrój i estetykę klasy,

21)     współpraca z organizacjami młodzieżowymi działającymi na terenie szkoły,

22)     kształtowanie w uczniach dbałości o estetykę podręczników, zeszytów,

23)     prowadzenie zajęć i działań profilaktycznych z uczniem – w miarę posiadanych kompetencji,

24)     udział w pracach rady pedagogicznej,

25)     prowadzenie ustalonej odrębnymi przepisami dokumentacji pracy związanej z realizacją zadań dydaktyczno-wychowawczych lub wychowawczo-opiekuńczych,

26)     doskonalenie swoich umiejętności dydaktycznych i podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej poprzez:

a) udział w konferencjach metodycznych, kursach, warsztatach, seminariach,

b) kształcenie podyplomowe i kursy kwalifikacyjne,

c) zapoznawanie się z najnowszą literaturą merytoryczną i metodyczną.

27)    prowadzenie (zleconego przez dyrektora) wychowawstwa klasy oraz zajęć z uczniami zakwalifikowanymi do kształcenia specjalnego, a realizującymi obowiązek szkolny w szkole,

28)    opieka wychowawcza w czasie wycieczek szkolnych oraz w czasie imprez i konkursów organizowanych w dni wolne od pracy nauczyciela,

29)    pełnienie obowiązków podczas dyżurów w szkole według harmonogramu dyżurów nauczycielskich,

30)    wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrektora, a wynikających z organizacji pracy szkoły,

31)    informowanie ucznia na 14 dni przed zakończeniem klasyfikacji o przewidywanej dla niego ocenie rocznej, a w przypadku stopnia niedostatecznego – informowanie ucznia i rodziców w formie pisemnej na miesiąc przed zakończeniem klasyfikacji.

 

 1. Do zadań nauczyciela przedmiotu w klasie integracyjnej należy:

1)      zapoznanie się z pełną dokumentacją ucznia (opinie, orzeczenia, zalecenia, uwagi rodziców, diagnoza nauczyciela wspomagającego).

2)      ustalenie zakresu treści obowiązkowych  dla  dzieci  niepełnosprawnych  we współpracy z nauczycielem wspomagającym (plan wynikowy) i przekazanie nauczycielowi wspomagającemu tego planu na dany rok szkolny.

3)      udział  w  pracach  zespołu  ds.  pomocy  psychologiczno-pedagogicznej  i  współpraca  w zakresie:

 1. ustalania kryteriów oceniania pracy uczniów niepełnosprawnych z uwzględnieniem najbardziej znaczących dla każdego ucznia form aktywności jej podlegających,
 2. ustalania podstawowych metod np. praca w grupach, metoda projektów, metody aktywizujące, ekspresyjne itp., form pracy oraz pomocy dydaktycznych wykorzystywanych podczas zajęć lekcyjnych.

4)      sprawdzanie i ocenianie pracy każdego ucznia z uwzględnieniem dostosowań.

5)      współpraca z nauczycielem wspomagającym w przygotowaniu dostosowanych kart pracy i sprawdzianów dla ucznia niepełnosprawnego.

 

 1. Do zadań nauczyciela wspomagającego należy:

 

1)      zapoznanie się z pełną dokumentacją ucznia niepełnosprawnego (opinie, orzeczenia, zalecenia, spostrzeżenia rodziców).

2)      przeprowadzenie diagnozy, obserwacja uczniów oraz konstruowanie IPET we współpracy z wychowawcą.

3)      informowanie dyrektora o konieczności włączenia w proces dydaktyczny osprzętu, który może     być     wykorzystywany     do      kompensowania      deficytów      wynikających z niepełnosprawności uczniów.

4)      pełnienie funkcji wychowawcy bądź współwychowawcy klasy integracyjnej, czyli przekazywanie w różnorodny sposób najważniejszych wartości, zgodnie z naturalnym kodeksem moralnym i szkolnym planem wychowawczym.

5)      współpraca z  nauczycielem  prowadzącym  w zakresie ustalenia treści  obowiązkowych  z danego przedmiotu dla dzieci niepełnosprawnych (plan wynikowy)

6)      wspieranie nauczyciela przedmiotu w całym procesie dydaktyczno- wychowawczym na lekcjach, szczególnie w odniesieniu do uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

7)      udział  w  pracach  zespołu  ds.  pomocy  psychologiczno-pedagogicznej  i  współpraca  w zakresie:

 1. ustalania kryteriów oceniania pracy uczniów niepełnosprawnych z uwzględnieniem najbardziej znaczących dla każdego ucznia form aktywności jej podlegających
 2. ustalania podstawowych metod np. praca w grupach, metoda projektów, metody aktywizujące, ekspresyjne itp., form pracy oraz pomocy dydaktycznych wykorzystywanych podczas zajęć lekcyjnych.

8)      opracowywanie strategii zajęć z wykorzystaniem metod aktywizujących, ekspresyjnych (drama, ruch, muzyka).

9)      przygotowywanie zmodyfikowanych kart pracy i sprawdzianów dla ucznia niepełnosprawnego, dostosowanie zadań domowych do planu zajęć i możliwości ucznia.

10)  omawianie  problemów  dydaktycznych  i  wychowawczych  powstałych  podczas  zajęć  i wypracowanie sposobów ich rozwiązania.

11)  udzielanie stałej pomocy uczniom niepełnosprawnym w procesie lekcyjnym tak, aby nie zaniżać wymagań i kryteriów oceniania.

12)  aktywizowanie i kontrolowanie pracy ucznia niepełnosprawnego. Nauczyciel wspomagający  pracuje  z  każdym   dzieckiem   niepełnosprawnym   indywidualnie   lub z grupą, jeśli taka forma wynika z toku lekcji; pracuje tak, by nie zakłócać jej przebiegu.

13)  dbanie o osiąganie przez ucznia pozytywnych wyników nauczania z przedmiotu, na którym uczniowie są wspomagani.

14)  uzupełnianie przebiegu zajęć o realizację celów terapeutycznych. Włączanie uczniów zdrowych w opiekę i pomoc uczniom niepełnosprawnym.

15)  gromadzenie wykonanych podczas lekcji prac uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, w celu pomocy rodzicom w zinterpretowaniu postępów w nauce i ogólnym rozwoju ich dzieci.

16)  prowadzenie dokumentacji swojej pracy z  uczniem niepełnosprawnym (dziennik pracy  w postaci syntetycznych, możliwie najkrótszych i najbardziej konkretnych notatek).

 

 

 1. Zarówno do nauczyciela przedmiotu, jak i nauczyciela wspomagającego należy budowanie integracji pomiędzy uczniami oddziału integracyjnego i innymi uczniami w szkole oraz pomiędzy rodzicami uczniów niepełnosprawnych i pełnosprawnych.  Obaj nauczyciele zobowiązani są do wspólnego, systematycznego planowania działań, przystosowania programu nauczania, metod i formy pracy do możliwości psychofizycznych i intelektualnych dzieci. Są w równym stopniu odpowiedzialni za przebieg tego procesu.

 

§ 34.

 

 1. Nauczyciele mają prawo w szczególności do:

1)      decydowania o wyborze metod, form organizacyjnych, podręczników i środków  dydaktycznych w nauczaniu swego przedmiotu,

2)      decydowania o doborze treści programowych w przypadku prowadzenia kół zainteresowań lub innych zajęć pozalekcyjnych,

3)      decydowania o ocenie bieżącej, semestralnej i rocznej postępów swoich uczniów,

4)      współdecydowania o ocenie zachowania swoich uczniów,

5)      wnioskowania w sprawie nagród i wyróżnień oraz kar regulaminowych dla swoich uczniów,

6)      uczestnictwa w opiniowaniu spraw istotnych dla życia szkoły,

7)      uczestnictwa w Wewnątrzszkolnym Doskonaleniu Nauczycieli.

 

§ 35.

 

 1. Nauczyciel odpowiada służbowo przed dyrektorem szkoły, organem sprawującym nadzór pedagogiczny za:

1)      poziom wyników dydaktyczno-wychowawczych w obrębie realizowanych zajęć edukacyjnych,

2)      stan warsztatu pracy, sprzętów i urządzeń oraz przydzielonych mu środków dydaktycznych.

 

§ 36.

 

 1. Nauczyciel ponosi odpowiedzialność służbową przed dyrektorem za:

1)      tragiczne skutki wynikłe z braku nadzoru nad bezpieczeństwem uczniów na zajęciach szkolnych, pozaszkolnych, w czasie dyżurów mu przydzielonych,

2)      prowadzenie ustalonej odrębnymi przepisami określonej dokumentacji,

3)      nieprzestrzeganie procedury postępowania po zaistnieniu wypadku uczniowskiego lub wypadku pożaru,

4)      zniszczenie lub stratę elementów wyposażenia szkoły przydzielonego mu przez dyrektora, a wynikłego z nieporządku, braku nadzoru i zabezpieczenia.

 1. Za uchybienia przeciwko porządkowi pracy, w rozumieniu art. 108 kodeksu pracy, wymierza się nauczycielom kary porządkowe zgodnie z kodeksem pracy.
 1. Nauczyciele mianowani i dyplomowani podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej za uchybienia godności zawodu nauczyciela lub obowiązkom, o których mowa w art. 6 „Karty Nauczyciela”.

 

§ 37.

 

 1. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale na danym poziomie edukacyjnym tworzą zespół, którego zadaniem jest w szczególności ustalenie zestawu programów nauczania dla danego oddziału oraz jego modyfikowanie w miarę potrzeb.
 2. Nauczyciele danego przedmiotu lub nauczyciele pokrewnych przedmiotów, wychowawcy klas mogą tworzyć zespoły przedmiotowe i problemowo-zadaniowe.
 3. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powoływany przez dyrektora na wniosek zespołu.
 4. Cele i zadania zespołu obejmują:

1)      zorganizowanie współpracy nauczycieli dla uzgodnienia sposobów realizacji programów nauczania, korelowanie treści nauczania przedmiotów pokrewnych a także uzgodnienia decyzji w sprawie wyboru programów nauczania oraz ich modyfikowanie w miarę potrzeb,

2)       podnoszenie poziomu nauczania poprzez wymianę doświadczeń,

3)      poszerzanie i aktualizowanie wiedzy w zakresie nauczanego przedmiotu poprzez organizowanie narad, dyskusji itp.,

4)      wspólne opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania uczniów oraz narzędzi pomiaru dydaktycznego,

5)      organizowanie doradztwa metodycznego dla początkujących nauczycieli,

6)      współdziałanie w organizowaniu pracowni przedmiotowych, a także w uzupełnianiu ich wyposażenia,

7)      opiniowanie przygotowanych programów nauczania,

8)      opiekę pedagogiczną nad studentami odbywającymi praktykę pedagogiczną,

9)      analizę niepowodzeń ucznia,

10)  pracę z uczniem zdolnym i słabym.

 

§ 38.

 

 1. Dyrektor szkoły powierza każdy oddział opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli uczących w tym oddziale , zwanemu dalej  „wychowawcą”.
 2. Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności wychowawca opiekuje się oddziałem przez cały okres nauczania.
 3. Rodzice uczniów każdego oddziału mogą wystąpić do dyrektora z wnioskiem o zmianę wychowawcy. Wniosek na piśmie wraz z uzasadnieniem powinien być podpisany przez 2/3 rodziców danego oddziału. Dyrektor jest zobowiązany do przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego i poinformowania zainteresowanych o zajętym stanowisku w terminie 30 dni od otrzymania wniosku.

 

 

§ 39.

 

 1. Do zadań wychowawcy należy tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz przygotowania do życia w rodzinie i społeczeństwie, a w szczególności:

1)        troska o właściwy stosunek ucznia do nauki i osiąganie przez niego jak  najlepszych wyników w nauce,

2)        czuwanie nad organizacją i przebiegiem pracy uczniów w klasie oraz nad wymiarem rozkładem pracy zadawanej im do wykonania w domu,

3)        utrzymywanie stałego kontaktu z nauczycielami powierzonej klasy w celu ustalenia jednolitych sposobów udzielania im pomocy w nauce,

4)        interesowanie się postępami uczniów w nauce, zwracanie szczególnej uwagi na tych, którzy mają trudności, analizowanie problemu wspólnie z zespołem klasowym,

5)        dbanie o regularne uczęszczanie uczniów do szkoły, badanie przyczyn absencji, udzielanie pomocy uczniom, którzy opuścili zajęcia,

6)        współpraca z pedagogiem szkolnym i innymi specjalistami rozpoznającymi potrzeby i trudności oraz zainteresowania i zdolności uczniów,

7)        pobudzanie uczniów do współdziałania z nauczycielem bibliotekarzem, organizowanie współzawodnictwa czytelniczego,

8)        zachęcanie do udziału w zajęciach pozalekcyjnych,

9)        kształtowanie wzajemnych stosunków między uczniami na zasadach życzliwości i współdziałania, wytwarzanie atmosfery sprzyjającej powstawaniu wśród uczniów więzi koleżeństwa i przyjaźni,

10)     podejmowanie działań umożliwiających rozwiązanie konfliktów w zespole uczniów oraz pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkoły,

11)     kształtowanie w uczniach poczucia współodpowiedzialności za ład, porządek, estetykę, czystość na terenie klasy i szkoły,

12)     utrzymywanie stałego kontaktu z opiekunami organizacji uczniowskich, interesowanie się udziałem uczniów w pracy tych organizacji,

13)    wywieranie wpływu na zachowanie uczniów w szkole, poza nią, badanie przyczyn niewłaściwego zachowania uczniów, podejmowanie środków zaradczych w porozumieniu z zespołem uczniowskim, nauczycielami, pedagogiem, rodzicami (opiekunami),

14)     udzielanie szczegółowej pomocy, rad, wskazówek uczniom znajdującym się w trudnych sytuacjach życiowych i wychowawczych,

15)     interesowanie się stanem zdrowia uczniów i porozumiewanie się w tej sprawie z rodzicami (opiekunami uczniów),

16)     wdrażanie do dbania o higienę własną i stan higieniczny otoczenia oraz   przestrzegania zasad BHP w szkole i poza nim,

17)     utrzymanie kontaktów z rodzicami uczniów w celu poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo-wychowawczych, postępów w nauce i zachowaniu ich dzieci; współdziałanie z rodzicami, okazywanie im pomocy w ich działaniach wychowawczych i otrzymywanie od nich pomocy w swoich działaniach, włączenie rodziców w sprawy życia klasy i szkoły,

18)     współpraca z rodzicami poprzez systematyczne wpisy w „zeszycie korespondencyjnym” i organizowanie spotkań z rodzicami w miarę potrzeb,

19)     wykonywanie czynności administracyjnych dotyczących oddziału i innych czynności dotyczących klasy, zgodnie z zarządzeniami władz szkoły, poleceniami dyrektora szkoły, uchwałami rady pedagogicznej oraz:

a)      prowadzenie dziennika lekcyjnego i arkuszy ocen klasy,

b)      prowadzenie teczki wychowawczej zawierającej: plan pracy wychowawcy, dokumentację spotkań  z rodzicami, dokumentację innych spraw ważnych w procesie nauczania i wychowania oraz spostrzeżenia dotyczące zachowania uczniów, odnotowane  w „Zeszycie nauczyciela dyżurującego”,

c)      pisanie opinii o uczniach do innych szkół , poradni itp.,

d)     wypisywanie świadectw promocyjnych i świadectwa ukończenia szkoły,

20)    opracowanie tematyki godzin do dyspozycji wychowawcy w ścisłym powiązaniu z całokształtem pracy wychowawczej i profilaktycznej w szkole z uwzględnieniem  oczekiwań i propozycji uczniów i ich rodziców,

21)    zapoznanie uczniów i rodziców ze statutem, a w szczególności z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania i Regulaminem Szkoły,

22)    umożliwienie zainteresowanym rodzicom zapoznania się z przedmiotowymi systemami oceniania,

23)    wybranie i zorganizowanie pracy samorządu klasowego,

24)    tworzenie tradycji w zespole klasowym,

25)    opracowanie wspólnie z oddziałem planu imprez klasowych i udziału w imprezach ogólnoszkolnych.

26)    informowanie rodziców o przewidywanych dla ucznia ocenach klasyfikacyjnych i z zachowania.

 

§ 40.

 

 1. Wychowawca ma prawo do:

1)      współdecydowania z samorządem klasy, z rodzicami uczniów o programie i planie działań wychowawczych i profilaktycznych na rok szkolny lub dłuższe okresy,

2)      uzyskania pomocy merytorycznej i psychologiczno-pedagogicznej w swej pracy wychowawczej od dyrektora, zespołu wychowawczego, pedagoga szkolnego, poszczególnych nauczycieli, pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznej i instytucji wspomagających szkoły,

3)      ustanawiania przy współpracy z klasową i radą rodziców własnych form wynagradzania i motywowania wychowanków.

 

 

§ 41.

 

 1. Wychowawca odpowiada służbowo przed dyrektorem szkoły za:

1)      osiąganie celów wychowawczych w swoim oddziale,

2)      integrowanie wysiłków nauczycieli i rodziców wokół programu wychowawczego oddziału i szkoły,

3)      poziom opieki i pomocy indywidualnej swoim wychowankom będącym w trudnej sytuacji szkolnej lub społeczno-wychowawczej,

4)      prawidłowość dokumentacji uczniowskiej swojego oddziału.

 1. Na okres choroby wychowawcy oddziału dłuższej niż 14 dni powołuje się innego nauczyciela, który pełni obowiązki wychowawcy oddziału.
 1. Dyrektor szkoły może odwołać nauczyciela z funkcji wychowawcy oddziału;

1)      na uzasadniony wniosek wychowawcy,

2)      z inicjatywy własnej dyrektora na skutek niewywiązania się z powierzonych obowiązków.

 

 

§ 42.

 

 1. Zadania i obowiązki nauczyciela bibliotekarza:

1)      w ramach pracy pedagogicznej:

a)      udostępnianie zbiorów,

b)      udzielanie informacji bibliotecznych, katalogowych, rzeczowych, informowanie uczniów i nauczycieli o nowościach,

c)      rozmowy z czytelnikami o książkach,

d)     poradnictwo w wyborach czytelniczych, zachęcanie uczniów do świadomego doboru lektury i do jej planowania,

e)      przysposobienie czytelnicze i kształcenie uczniów jako użytkowników informacji, w formie pracy indywidualnej z czytelnikiem, zajęć grupowych (lekcji bibliotecznych),

f)       współuczestniczenie w organizacji imprez czytelniczych i form upowszechniania czytelnictwa,

g)      informowanie o poziomie czytelnictwa w poszczególnych klasach.

2)      w ramach prac organizacyjno - technicznych:

a)    gromadzenie zbiorów zgodnie z potrzebami placówki, na podstawie analizy posiadanych zbiorów oraz zgłoszeń nauczycieli i uczniów z wykorzystaniem bieżących wydawnictw bibliograficznych, informacyjnych,

b)    ewidencja zbiorów zgodnie z obowiązującymi przepisami zwartymi w zarządzeniach ministra kultury i sztuki oraz w instrukcjach stanowiących załączniki do tych  zarządzeń,

c)     opracowanie  biblioteczne zbiorów,

d)   selekcja zbiorów (materiałów zbędnych, zniszczonych) przy współudziale nauczycieli w porozumieniu z dyrektorem,

e)    konserwacja zbiorów,

f)     organizacja warsztatu informacyjnego: wydzielenie księgozbioru podręcznego,  prowadzenie katalogu alfabetycznego i rzeczowego,

g)    organizacja udostępniania zbiorów: wypożyczanie indywidualne do domu oraz udostępnianie zbiorów w czytelni, prowadzenie zapisu wypożyczeń.

3)      w miarę potrzeby nauczyciel bibliotekarz współpracuje z rodzicami uczniów, bibliotekami pozaszkolnymi i innymi instytucjami w celu rozwijania kultury czytelniczej uczniów.

 1. Nauczyciel bibliotekarz:

1)      odpowiada za stan i wykorzystanie powierzonych mu zbiorów,

2)      współpracuje z wychowawcami i nauczycielami poszczególnych przedmiotów,

3)      sporządza plan pracy, harmonogram zajęć przysposobienia czytelniczego i informacyjnego oraz okresowe i roczne sprawozdanie z pracy,

4)      prowadzi statystykę wypożyczeń,

5)      doskonali warsztat pracy.

 

 

§ 43.

 

 1. W szkole tworzy się stanowiska pedagoga, logopedy, psychologa, doradcy zawodowego, nauczyciela świetlicy.
 1. Do zadań pedagoga i psychologa należy w szczególności:

1)      rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych,

2)      określenie form i sposobów udzielania uczniom, w tym uczniom z wybitnymi uzdolnieniami, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb,

3)      organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli,

4)      podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z Programu Wychowawczego  i Programu Profilaktycznego, z udziałem uczniów, nauczycieli i rodziców,

5)      wspieranie działań wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, wynikających z Programu Wychowawczego i Programu Profilaktycznego,

6)      planowanie i koordynowanie zadań realizowanych przez szkołę na rzecz uczniów,   rodziców i nauczycieli w zakresie wyboru przez uczniów kierunku kształcenia i zawodu,

7)      działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się  w trudnej sytuacji życiowej.

 1. Do zadań logopedy należy w szczególności:

1)      diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia stanu mowy uczniów,

2)       prowadzenie zajęć logopedycznych oraz porad konsultacji dla uczniów i rodziców w zakresie stymulacji rozwoju mowy uczniów i eliminowania jej zaburzeń,

3)      podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń     komunikacji językowej we współpracy z rodzicami uczniów,

4)      wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

 1. Do zadań doradcy zawodowego należy w szczególności:

1)      systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej,

2)      gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia,

3)      prowadzenie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu z uwzględnieniem rozpoznanych mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów,

4)      koordynowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej przez szkołę i placówkę,

5)      współpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań w zakresie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu,

6)      wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 1. Do zadań wychowawcy świetlicy należy w szczególności:

1)      kwalifikowanie uczniów do świetlicy szkolnej,

2)      sporządzanie planów pracy,

3)      prowadzenie dziennika zajęć,

4)      odpowiedzialność za powierzony sprzęt,

5)      współpraca z wychowawcami i nauczycielami poszczególnych przedmiotów,

6)      udzielenie pomocy w nauce uczniom słabszym,

7)      dbałość o estetykę świetlicy,

8)      dostarczenie praktycznej wiedzy na temat człowieka, udzielanie uczniowi pomocy
w zrozumieniu samego siebie,

9)      przekazywanie wiedzy na temat budowy i złożoności świata oraz warunków życia,

10)   umożliwianie prowadzenia obserwacji w środowisku najbliższej okolicy,

11)  przeprowadzenie ćwiczeń kształtujących umiejętność orientowania się w terenie,

12)  umożliwianie wykonywania prostych eksperymentów i interpretowania ich wyników,

13)  kształtowanie postawy szacunku do zwierząt i przyrody.

 1. Dodany Do zadań nauczyciela współorganizującego proces kształcenia uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego należy w szczególności:

1)      prowadzenie wspólnie z innymi nauczycielami zajęć edukacyjnych oraz wspólnie z innymi nauczycielami, specjalistami i wychowawcami grup wychowawczych realizowanie zintegrowanych działań i zajęć określonych w programie

2)      prowadzenie wspólnie z innymi nauczycielami, specjalistami i wychowawcami grup wychowawczych pracy wychowawczej z uczniami niepełnosprawnymi, niedostosowanymi społecznie oraz zagrożonymi niedostosowaniem społecznym,

3)      uczestniczenie, w miarę potrzeb, w zajęciach edukacyjnych prowadzonych przez innych nauczycieli oraz w zintegrowanych działaniach i zajęciach, określonych w programie, realizowanych przez nauczycieli, specjalistów i wychowawców grup wychowawczych;

4)      udzielanie pomocy nauczycielom prowadzącym zajęcia edukacyjne oraz nauczycielom, specjalistom i wychowawcom grup wychowawczych realizującym zintegrowane działania i zajęcia, określone w programie, w doborze form i metod pracy z uczniami niepełnosprawnymi, niedostosowanymi społecznie oraz zagrożonymi niedostosowaniem społecznym

5)       prowadzenie zajęć odpowiednich ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów, w szczególności zajęcia rewalidacyjne, resocjalizacyjne i socjoterapeutyczne.

1) prowadzenie wspólnie z innymi nauczycielami zajęć edukacyjnych oraz wspólnie z innymi nauczycielami, specjalistami i wychowawcami grup wychowawczych realizowanie zintegrowanych działań i zajęć określonych w programie,

2) prowadzenie wspólnie z innymi nauczycielami, specjalistami i wychowawcami grup wychowawczych pracy wychowawczej z uczniami niepełnosprawnymi, niedostosowanymi społecznie oraz zagrożonymi niedostosowaniem społecznym;

3) uczestniczenie, w miarę potrzeb, w zajęciach edukacyjnych prowadzonych przez innych nauczycieli oraz w zintegrowanych działaniach i zajęciach, określonych w programie, realizowanych przez nauczycieli, specjalistów i wychowawców grup wychowawczych;

4) udzielanie pomocy nauczycielom prowadzącym zajęcia edukacyjne oraz nauczycielom, specjalistom i wychowawcom grup wychowawczych realizującym zintegrowane działania i zajęcia, określone w programie, w doborze form i metod pracy z uczniami niepełnosprawnymi, niedostosowanymi społecznie oraz zagrożonymi niedostosowaniem społecznym;

5) prowadzenie zajęć odpowiednich ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów, w szczególności zajęcia rewalidacyjne, resocjalizacyjne i socjoterapeutyczne.

 1. Szczegółowy zakres czynności ustala dyrektor szkoły.

 

 

§ 44.

 

Bezpieczeństwo i opieka

 

 1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa, ochrony przed przemocą, uzależnieniami, demoralizacją oraz innymi przejawami patologii społecznej w obiekcie szkoły – o wpuszczeniu lub wypuszczeniu z budynku szkoły decyduje nauczyciel dyżurujący, woźny, (dozorca), mający prawo zatrzymywania wszystkich osób.
 2. Woźnemu (dozorcy) nie wolno wpuścić do budynku (wypuścić z budynku) osób, co do których zachowania powstały zastrzeżenia. O zatrzymaniu woźny (dozorca) ma obowiązek natychmiast powiadomić dyrektora (wicedyrektora).
 3. Ze względu na bezpieczeństwo uczniów podczas zajęć edukacyjnych, osoby obce oraz absolwenci nie mogą przebywać na terenie budynku i terenach podlegających opiece szkoły bez zgody dyrektora.
 4. W celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku podczas zajęć na obiektach sportowych wszystkie drzwi zewnętrzne sali sportowej oraz szatnie powinny być zamknięte.
 5. Wszyscy uczniowie mają obowiązek dostosowania się do poleceń nauczycieli dyżurujących oraz pracowników obsługi szkoły podczas wchodzenia do budynku, korzystania z szatni, podczas przerw międzylekcyjnych.
 6. W czasie zajęć lekcyjnych i przerw uczniowie nie mogą samowolnie opuszczać terenu szkoły. Procedura postępowania w wypadku stwierdzenia samowolnego opuszczenia szkoły przez ucznia:

1)      nauczyciel zaznacza nieobecność w dzienniku,

2)      po zakończeniu lekcji zawiadamia wychowawcę, a w razie jego nieobecności dyrektora szkoły,

3)      wychowawca natychmiast po otrzymaniu informacji zawiadamia telefonicznie rodziców ucznia,

4)      rozmowę (próbę rozmowy/powiadomienia) zapisuje w dzienniku lekcyjnym w rubryce „Kontakty wychowawcy z rodzicami”.

 1. Za organizację szatni szkoły odpowiada dyrektor. Uczniom nie wolno bez pozwolenia szatniarza wchodzić do szatni.
 2. O udostępnieniu uczniom podwórka podczas przerw międzylekcyjnych decyduje dyrektor.
 3. Uczniom nie wolno oddalać się z podwórka poza szkołę podczas trwania zajęć.

 

§ 45.

 

 1. Szkoła zapewnia uczniom opiekę pedagogiczną oraz pełne bezpieczeństwo.
 2. Podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych za bezpieczeństwo uczniów odpowiada nauczyciel prowadzący zajęcia.
 3. Podczas zajęć poza terenem szkoły pełną odpowiedzialność za zdrowie i bezpieczeństwo uczniów ponosi nauczyciel prowadzący zajęcia, a podczas wycieczek szkolnych – kierownik wycieczki wraz z opiekunami, ale od momentu zbiórki i „przejęcia” uczniów do momentu zakończenia wycieczki. W drodze na zbiórkę i w drodze powrotnej do domu odpowiadają rodzice. Bezpieczeństwo uczniów w czasie wycieczek szkolnych regulują odrębne przepisy.
 4. Podczas przerw międzylekcyjnych za bezpieczeństwo uczniów odpowiada nauczyciel dyżurujący.
 5. Nad uczniami nie korzystającymi z nauki religii i posiadającymi długoterminowe zwolnienie z zajęć wychowania fizycznego opiekę sprawuje nauczyciel bibliotekarz.
 6. Uczniowie przebywający w bibliotece, stołówce lub świetlicy pozostają odpowiednio pod opieką nauczyciela bibliotekarza i pracownika świetlicy.
 7. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczniów w czasie zajęć pozalekcyjnych przejmuje nauczyciel od chwili rozpoczęcia zajęć do chwili ich zakończenia. Uczniowie są zobowiązani do punktualnego przychodzenia na zajęcia i opuszczania szkoły bezpośrednio po ich zakończeniu.
 8. W przypadku, gdy uczeń reprezentuje szkołę w zawodach sportowych, konkursach pozaszkolnych itp., w dzienniku lekcyjnym w rubryce „obecności” zaznaczamy literą „z” (zawody), „k” (konkurs) lub „d” (oddelegowany) i traktujemy ucznia jako obecnego w danym dniu w szkole. Podstawą jest imienna lista zatwierdzona podpisem i pieczęcią przez dyrektora szkoły.
 9. W przypadku, gdy uczeń realizuje zindywidualizowaną ścieżkę kształcenia w czasie zajęć, które odbywają się w domu, w dzienniku wpisujemy „i” i odejmujemy od ogólnego stanu klasy. Obecność ucznia zaznaczamy w dzienniku zajęć indywidualnych.
 10. (dodany)  W szkole istnieje obowiązek rejestrowania wyjść grupowych uczniów, które nie są wycieczkami,

1)      Rejestr wyjść grupowych znajduje się w sekretariacie szkoły i prowadzi go sekretarz szkoły.