Szkoła Podstawowa nr 3 w Milanówku

05-822 Milanówek

ul. Żabie Oczko 1

Tel: (22) 758-34-60

Statut Szkoły cz.3

§ 46.

 

 1. Nauczyciele odpowiedzialni za opiekę i bezpieczeństwo są zobowiązani do:

1)   sprawowania opieki nad uczniami przebywającymi w szkole podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych.

2)   przestrzeganie zasad bezpieczeństwa uczniów na prowadzonych przez siebie zajęciach,

3)   systematyczne kontrolowanie pod względem BHP miejsca, w którym są prowadzone zajęcia,

4)   samodzielne usuwanie dostrzeżonego zagrożenia lub niezwłocznego zgłoszenia o zagrożeniu dyrektorowi,

5)   kontrolę obecności uczniów na każdych zajęciach edukacyjnych i niezwłoczne reagowanie na nagłą, niezapowiedzianą nieobecność poprzez poinformowanie o tym właściwego wychowawcy, który powiadamia o fakcie rodziców w trybie określonym  w regulaminie szkoły,

6)   pełnienie dyżurów na przerwach w wyznaczonych miejscach wg harmonogramu i „Regulaminu dyżurów” zatwierdzonego przez radę pedagogiczną,

7)   wprowadzanie uczniów do sal i pracowni oraz przestrzegania regulaminów obowiązujących w tych pomieszczeniach.

                        W pracowniach o zwiększonym ryzyku wypadku (informatyka, technika, chemia, fizyka, biologia, sala gimnastyczna i siłownia) opiekun pracowni opracowuje regulamin pracowni i na początku roku zapoznaje z nim uczniów.

 

§ 47.

 

 1. Nauczyciele zobowiązani są do pełnienia dyżurów przed rozpoczęciem zajęć (obowiązkowych i nadobowiązkowych), w czasie przerw międzylekcyjnych oraz po zajęciach według corocznie ustalonego przez dyrektora harmonogramu.
 2. Szczegółowe zasady dyżurowania określa „Regulamin dyżurów”.
 3. Z dyżurów zwolnione są kobiety ciężarne po przedłożeniu zaświadczenia lekarskiego.
 4. Niewywiązywanie się przez nauczyciela z obowiązków dyżurów pociąga za sobą sankcje służbowe.

§ 48.

 

 1. W razie zaistnienia wypadku pracownik szkoły niezwłocznie zapewnia poszkodowanemu opiekę, w szczególności sprowadzając fachową pomoc medyczną, a w miarę możliwości udzielając poszkodowanemu pierwszej pomocy.
 2. O każdym wypadku zawiadamia się niezwłocznie:

1)      rodziców poszkodowanego,

2)      policję do spraw nieletnich,

 1. O wypadku śmiertelnym, ciężkim i zbiorowym zawiadamia się niezwłocznie prokuratora i kuratora oświaty.
 2. O wypadku, do którego doszło w wyniku zatrucia, zawiadamia się niezwłocznie terenowego inspektora sanitarnego.
 3. Zawiadomień, o których mowa w ust. 2 - 4, dokonuje dyrektor lub upoważniony przez niego pracownik szkoły.
 4. Zasady postępowania w nagłych wypadkach oraz przypadkach szczególnego zagrożenia zdrowia i życia zawarte są w odrębnym regulaminie – „Procedury postępowania w nagłych wypadkach”.

 

 

§ 49.

 

 1. Zakres i sposób wykonywania zadań opiekuńczych szkoły z uwzględnieniem bezpieczeństwa i higieny regulują odrębne przepisy. Zgodnie z nimi:

1)    Nauczyciel sprawuje opiekę nad uczniami przebywającymi na lekcji.

2)   Nauczyciel prowadzący zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne sprawuje opiekę nad  powierzoną grupą podczas trwania zajęć.

3)    Nauczyciel pełniący dyżur – podczas przerw.

4)    W trakcie wycieczek organizowanych przez szkołę za grupę uczniów odpowiadają osoby zaakceptowane przez dyrektora szkoły:

a)    kierownik wycieczki i opiekunowie grupy

b)   nauczyciel na wycieczce przedmiotowej lub krajoznawczo – turystycznej.

5)      Opiekun i nauczyciel odpowiada za uczestników wycieczki od momentu zbiórki i „przejęcia” uczniów do momentu zakończenia wycieczki,

6)      Obowiązki kierownika i opiekunów podczas wycieczek organizowanych przez szkołę określają odrębne przepisy,

7)      W drodze na zbiórkę i w drodze powrotnej do domu za uczestnika wycieczki odpowiadają rodzice,

8)      Wyznaczeni przez dyrektora nauczyciele sprawują opiekę nad młodzieżą w trakcie imprez organizowanych na terenie szkoły.

 1. Wykonywanie zadań opiekuńczych polega w szczególności na ścisłym respektowaniu obowiązujących w szkole przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz sprawowaniu w formach indywidualnych opieki nad potrzebującymi jej uczniami.
 2. Po zgłoszeniu przez nauczyciela, pod opieką którego przebywają uczniowie (uczeń), naruszenia regulaminu, dyrektor szkoły powiadamia rodziców, a w określonych przypadkach Policję, Straż Miejską. Szczegółowe procedury postępowania w poszczególnych sytuacjach określone są w „Procedurach postępowania w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia”.
 3. Zasady organizowania wycieczek określa „ Regulamin wycieczek szkolnych”.

 

ROZDZIAŁ 6.

 

OCENIANIE, KLASYFIKOWANIE I PROMOWANIE

 

§ 50.

 

 1. Ocenianiu podlegają:

1)      osiągnięcia edukacyjne ucznia,

2)      zachowanie ucznia.

 1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej i realizowanych w szkole programów nauczania, uwzględniających tę podstawę.
 2. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych.
 3. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania wewnątrzszkolnego, które ma na celu:

1)      informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie,

2)      udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie mu informacji o tym, co zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć,

3)      udzielanie wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju,

4)      motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu,

5)      dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach i trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia,

6)      umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.

 1. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

1)      formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych,

2)      ustalanie kryteriów oceniania zachowania,

3)      ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali i w formach przyjętych w szkole,

4)      przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych i poprawkowych,

5)      ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,

6)      ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,

7)      ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia.

§ 51.

 

 1. W związku z ocenianiem ucznia wychowawca zobowiązany jest informować rodziców:

1)      na pierwszym w roku szkolnym zebraniu z rodzicami wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania,

2)      o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów,

3)      o terminie podania informacji o rocznych ocenach klasyfikacyjnych i konieczności potwierdzenia przyjęcia tej informacji podpisem,

4)      warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych,

5)      sposobach usprawiedliwiania nieobecności (regulamin uczniowski ).

2. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów rodziców o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania oraz o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

3. Uczeń i jego rodzice potwierdzają zapoznanie się z wymaganiami edukacyjnymi, kryteriami ocen oraz sposobami sprawdzenia osiągnięć uczniów, a także zasadach i kryteriach oceniania własnoręcznym podpisem w dzienniku lekcyjnym.

4. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców. Na wniosek ucznia lub jego rodziców nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę. Na wniosek ucznia lub jego rodziców sprawdzone i ocenione  pisemne prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest udostępniana uczniowi lub jego rodzicom na zasadach określonych w 61 § statutu szkoły.

5. Nauczyciel jest obowiązany dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia:

1)      posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego - na podstawie tego orzeczenia;

2)      posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania- na podstawie tego orzeczenia,

3)      posiadającego opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni  specjalistycznej wskazującą na potrzebę takiego dostosowania, na podstawie tej opinii,

4)      nieposiadającego orzeczenia lub opinii wymienionych w pkt 1,2 i 3, który jest objęty pomocą psychologiczno – pedagogiczną w szkole, na podstawie rozpoznania dokonanego w szkole zgodnie z odrębnym przepisami,

5)      posiadającego opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego – na podstawie tej opinii.

 1. W ciągu jednego dnia uczeń może pisać tylko jeden sprawdzian (klasówkę), w ciągu tygodnia nie może przekraczać trzech.
 2. O terminie sprawdzianu (klasówki) uczniowie są powiadamiani co najmniej na tydzień przed terminem sprawdzianu (klasówki).
 3. W dzienniku lekcyjnym oceny wystawiamy ze sprawdzianów (klasówek) długopisem czerwonym, kartkówek kolor zielony, pozostałe oceny dopuszcza się kolor czarny lub niebieski. Znak plus „ + „ oznacza uzyskanie wiadomości powyżej danej oceny, znak minus „ – „ poniżej danej oceny.

§ 52.

 

Ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.

 

 1. Ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych ma na celu monitorowanie pracy ucznia oraz przekazywanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających w uczeniu się, poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak powinien dalej się uczyć.
 2. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, i zachowania ucznia oraz ustaleniu - według skali określonej w statucie szkoły – śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
 3. Klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania według przyjętej skali.
 4. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne. W razie niemożności wystawienia ich przez uprawnioną do tego osobę, dyrektor szkoły powołuje komisję w składzie: wychowawca klasy i dwóch nauczycieli uczących w tej klasie. W przypadku oceny zachowania wychowawcę zastępuje pedagog szkolny.

1)      śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.

 1. W klasach I – III ocenianie bieżące ma formę oceny opisowej i określa poziom i postęp w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań określonych podstawie programowej i realizowanym programie nauczania. Ocenianie bieżące prowadzone jest przez nauczyciela na podstawie obserwacji ucznia, wyników jego sprawdzianów, prac pisemnych oraz innych wytworów w obszarach:

1)      czytanie (technika, rozumienie i interpretacja treści),

2)      pisanie (graficzna strona pisma, poprawność ortograficzna, forma, płynność, spójność logiczna wypowiedzi pisemnych.

3)      wypowiedzi słowne (poprawność gramatyczna, spójność, logiczność, rozumienie poleceń),

4)      obliczanie (wykonywanie działań arytmetycznych, rozwiązywanie zadań tekstowych i problemów matematycznych i praktycznych, obliczenia geometryczne),

5)      wiedza o świecie (znajomość pojęć i procesów przyrodniczych, środowiskowych, społecznych, obserwacje, doświadczenia, analiza zjawisk),

6)      działalność artystyczna (plastyczna, muzyczna, techniczna),

7)      rozwój ruchowy,

8)      korzystanie z komputera.

9)      język obcy.

 1. Ocena opisowa ma charakter informacyjny, diagnostyczny i motywacyjny.
 2. Podstawową formą oceny bieżącej jest komentarz słowny nauczyciela odnoszący się do osiągnięć i postępów dziecka, jego pracy i wysiłku.
 3. Ustala się formy sprawdzania wiadomości i umiejętności w klasach I – III:

1)      pisemne

a)      kartkówki

a)      sprawdziany

b)      testy

c)      pisanie z pamięci

d)     pisanie ze słuchu – dyktanda

e)      wypowiedzi pisemne

f)       prowadzenie zeszytu i ćwiczeń

g)      pisemne prace domowe

h)      prace dodatkowe (albumy, plakaty informacyjne, zielniki itp.)

2)      sprawdziany i testy zawierają tabele z wyszczególnionymi wiadomościami i umiejętnościami podlegającymi ocenie opisowej. Stopień ich opanowania oraz kierunek, w jakim uczeń powinien pracować dalej, są podstawą do komentarza pisemnego nauczyciela.

3)      ustne

a)      czytanie głośne 

b)     czytanie ze zrozumieniem

c)      wypowiedzi ustne – odpowiedzi

d)     recytacja

e)      odgrywanie scenek dramowych

f)      samodzielne wyszukiwanie informacji

g)     czytanie lektur i innych książek

4)      Umiejętności praktyczne znajomość zagrożeń i sposobów ich unikania, umiejętność szukania pomocy), obsługa komputera i posługiwanie się wybranymi programami, edukacja przyrodnicza, społeczna, plastyczna, techniczna, muzyczna, zajęcia komputerowe, wychowanie fizyczne)

9. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych klasach I-III uwzględnia poziom opanowania przez ucznia wiadomości z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla I etapu  edukacyjnego oraz wskazuje potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężeniem trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień.

 1. Wzór oceny opisowej określa rokrocznie zespół nauczycieli klas I-III i może on podlegać modyfikacji po uzgodnieniu pomiędzy wszystkimi nauczycielami nauczania zintegrowanego. Ze wzorem należy zapoznać rodziców i uczniów na pierwszym spotkaniu w danym roku szkolnym.
 2. W wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klas I-III na wniosek wychowawcy klasy po zasięgnięciu opinii rodziców (prawnych opiekunów) ucznia.
 3. Przedmiotem oceny jest także wysiłek ucznia wkładany w wywiązywanie się z obowiązków szkolnych ze szczególnym uwzględnieniem: przygotowania do lekcji, przygotowania dodatkowych prac z własnej inicjatywy lub zleconych przez nauczyciela, prac domowych, aktywnego udziału na lekcjach.
  1. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, zajęć technicznych i zajęć artystycznych należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a w przypadku wychowania fizycznego – także systematyczność udziału w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach na rzecz sportu i kultury fizycznej.
  2. Zasady oceniania z religii regulują odrębne przepisy.
  3. W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony na czas określony z zajęć wychowania fizycznego. Decyzję o zwolnieniu ucznia z zajęć podejmuje dyrektor szkoły na podstawie opinii wydanej przez lekarza. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony”.

 

§ 53.

 

1. Najpóźniej na 14 dni przed klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej wychowawca powiadamia uczniów i rodziców o przewidywanej ocenie opisowej.

2. W terminie trzech dni od otrzymania informacji o przewidywanej ocenie opisowej rodzice mają prawo ubiegać się o zmianę oceny składając do dyrektora szkoły pisemny wniosek zawierający uzasadnienie. Wniosek rozpatruje zespół nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i wychowawca zawiadamia o decyzji zespołu dyrektora i  rodziców ucznia.

3. Na koniec I półrocza rodzice uczniów klas I-III otrzymują kartę informacyjną o osiągnięciach i postępach ucznia.

4. Na miesiąc przed rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej wychowawca klasy jest obowiązany, po zasięgnięciu opinii nauczycieli uczących, poinformować ucznia i jego rodziców o zagrożeniu roczną oceną niedostateczną  z zajęć edukacyjnych i przewidywaną naganną oceną zachowania. W przypadku nieobecności rodziców na zebraniu wychowawca wysyła do nich pisemne zawiadomienie.

5. Nauczyciele poszczególnych przedmiotów najpóźniej na 14 dni przed klasyfikacją mają obowiązek wystawić przewidywane roczne oceny klasyfikacyjne, wpisując je do dziennika lekcyjnego w osobnej kolumnie „przewidywana ocena”. Przewidywane oceny niedostateczne należy wpisać na miesiąc przed klasyfikacją.

1)      najpóźniej na 14 dni przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej wychowawca powiadamia uczniów i rodziców w formie pisemnej o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych z wyjątkiem zagrożenia oceną niedostateczną i naganną zachowania,

2)      uczeń lub rodzic nie później niż w terminie trzech dni po uzyskaniu wiadomości o przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej ocenie mogą złożyć w sekretariacie kierowany  do dyrektora szkoły wniosek o podwyższenie przewidywanej oceny. Wniosek winien zawierać uzasadnienie. Wnioski bez uzasadnienia nie będą rozpatrywane,

3)      o wyższą niż przewidywana ocenę roczną klasyfikacyjną może ubiegać się uczeń, który systematycznie uczęszczał na zajęcia i zaliczył wszystkie obowiązkowe sprawdziany, prace oraz inne zadania wynikające z podstawy programowej,

4)      uczeń lub rodzic może wnioskować o podniesienie przewidywanej rocznej oceny klasyfikacyjnej z najwyżej trzech zajęć edukacyjnych i wyłącznie o jeden   stopień wyżej,

5)      wyższa niż przewidywana roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być ustalona na podstawie wyniku rocznego sprawdzianu wiadomości i umiejętności,

6)      dyrektor po rozpatrzeniu złożonego wniosku może wyrazić zgodę na roczny sprawdzian, wyznaczając termin jego przeprowadzenia nie później niż na trzy dni przed posiedzeniem klasyfikacyjnym rady pedagogicznej. Sprawdzian ma formę pisemną,

7)      roczny sprawdzian wiadomości i umiejętności z plastyki, muzyki, techniki, informatyki, zajęć technicznych, zajęć komputerowych, zajęć artystycznych i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych,

8)      roczny sprawdzian wiadomości i umiejętności przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności wskazanego przez dyrektora nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych. Sprawdzian zawiera ustaloną ocenę wraz z uzasadnieniem i jest do wglądu uczniów i rodziców w sposób określony w statucie, z wyjątkiem sprawdzianu z zajęć, o których mowa w ust.5.6, z przebiegu którego sporządzany jest protokół zawierający w szczególności opis zadań praktycznych i stopień ich wykonania przez ucznia oraz uzyskaną ocenę,

9)      roczna ocena klasyfikacyjna z obowiązkowych zajęć edukacyjnych nie może być niższa od przewidywanej, niezależnie od oceny uzyskanej ze sprawdzianu.

 1. Oceny klasyfikacyjne (śródroczne i roczne) powinny być wystawione nie później niż 2 dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej.
 2. Począwszy od klasy IV, w dzienniku lekcyjnym oceny klasyfikacji śródrocznej wpisywane są skrótami:

a)      stopień celujący – cel

a)      stopień bardzo dobry – bdb

b)      stopień dobry – db

c)      stopień dostateczny – dst

d)     stopień dopuszczający – dop

e)      stopień niedostateczny – ndst

 

 1. Począwszy od klasy IV, oceny klasyfikacyjne roczne zapisuje się w pełnym brzmieniu

 

 

§ 55.

 

 1. W klasach IV – VIII szkoły podstawowej ustala się formy sprawdzania wiadomości i umiejętności, wymagania edukacyjne oraz skalę procentową na poszczególne oceny:

1)      pisemne

a)         prace klasowe (sprawdziany) - według specyfiki przedmiotu zapowiedziane z tygodniowym wyprzedzeniem. Nauczyciel jest zobowiązany określić wcześniej zakres materiału objęty sprawdzianem. Ich liczba nie może przekroczyć trzech tygodniowo i jednej pracy dziennie,

b)        testy np. diagnozujące, powinny być zapowiedziane. Czas trwania według instrukcji testowania. Ich ilość nie może przekroczyć trzech tygodniowo i jednej pracy dziennie,

c)         kartkówki - obejmują materiał z nie więcej niż trzech ostatnich tematów, mogą sprawdzać zadania domowe. Nie muszą być wcześniej zapowiedziane. Ich ilość nie jest ograniczona,

d)        dyktanda poprzedzone ćwiczeniami mającymi na celu powtórzenie zasad pisowni,

e)         wypracowania klasowe,

f)         prace domowe: ćwiczenia w zeszytach przedmiotowych i zeszytach ćwiczeń, notatki, dłuższe formy stylistyczne.

2)      Ustne

a)         odpowiedzi indywidualne,

b)        wypowiedzi w trakcie lekcji, udział w dyskusji (aktywność),

c)         referaty,

d)        prezentacje,

e)         inne charakterystyczne dla danego przedmiotu np. omawianie przeprowadzonego doświadczenia.

f)         formy sprawnościowe, doświadczalne, praktyczne określone przedmiotowych systemach oceniania,

 3.Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie:

1)      stopień celujący otrzymuje uczeń, który:

a)         opanował pełen zakres wiadomości określonych podstawą programową w danej klasie,

b)        pracuje systematycznie, wykonuje wszystkie zadania samodzielnie, a także starannie i poprawnie pod względem merytorycznym

c)         samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia,

d)        na zajęciach wykazuje się postawą poszukującą, kreatywną,

e)         uzyskuje celujące i bardzo dobre oceny ze sprawdzianów, a podczas wykonywania praktycznych zadań bezpiecznie posługuje się narzędziami i dba o właściwą organizację miejsca pracy,

f)         proponuje rozwiązania nietypowe,

g)        osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych i innych, na szczeblu powiatowym, wojewódzkim lub krajowym, posiada inne porównywalne osiągnięcia;

2)      stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który:

a)         opanował pełen zakres wiedzy i umiejętności określony treściami podstawy programowej w danej klasie,

b)        sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami,

c)         rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne objęte programem nauczania,

d)        pracuje systematycznie i z reguły samodzielnie oraz wykonuje zadania poprawnie pod względem merytorycznym,

e)         uzyskuje co najmniej dobre oceny ze sprawdzianów i wykonuje działania techniczne w odpowiednio zorganizowanym miejscu pracy i z zachowaniem podstawowych zasad bezpieczeństwa,

3)      stopień dobry uzyskuje uczeń, który:

a)      opanował wiadomości określone podstawą programową w danej klasie,

b)      podczas pracy na lekcjach korzysta z niewielkiej pomocy nauczyciela lub koleżanek i kolegów,

c)      poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje (wykonuje) samodzielnie typowe zadania teoretyczne lub praktyczne,

d)     podejmuje się wykonania zadań o charakterze dobrowolnym. Ze sprawdzianów otrzymuje co najmniej oceny dostateczne, a podczas wykonywania prac praktycznych właściwie dobiera narzędzia i utrzymuje porządek na swoim stanowisku,

4)      stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który:

a)    pracuje systematycznie, ale podczas realizowania działań technicznych w dużej mierze korzysta z pomocy innych osób,

b)   treści nauczania opanował na poziomie niższym niż dostateczny,

c)      jego wiedza jest fragmentaryczna i wyrywkowa, próbuje samodzielnie rozwiązywać zadania,

d)     rozwiązuje (wykonuje) typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim stopniu trudności.

e)      na stanowisku pracy nie zachowuje porządku,

5)      stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który:

a)      ma duże braki w wiedzy,

b)      z trudem wykonuje działania zaplanowane do zrealizowania podczas lekcji, ale podejmuje w tym kierunku starania,

c)      rozwiązuje (wykonuje) zadania teoretyczne o niewielkim stopniu trudności (potrzebne w życiu),

d)     osiąga cele przy wydatnej pomocy nauczyciela,

e)      ze sprawdzianów osiąga wyniki poniżej oceny dostatecznej,

f)       pracuje niesystematycznie, często jest nieprzygotowany do lekcji,

6)      stopień niedostateczny uzyskuje uczeń, który:

a)      ma bardzo duże braki w zakresie podstawowych wiadomości i umiejętności niezbędnych do dalszego kształcenia,

b)      nie jest w stanie rozwiązać (wykonać) zadań o niewielkim stopniu trudności,

c)      w trakcie pracy na lekcji nie uczestniczy w pracy na lekcji,

d)     przeważnie jest nieprzygotowany do zajęć.

 1. Ocena powinna również odzwierciedlać indywidualne podejście ucznia do lekcji, jego motywację i zaangażowanie w pracę. Podczas oceniania osiągnięć uczniów poza wiedzą i umiejętnościami bierze się pod uwagę:

1)      aktywność podczas lekcji,

2)      umiejętność pracy w grupie,

3)      obowiązkowość i systematyczność,

4)      wypadku zajęć technicznych ponadto uwzględnia się stosunek ucznia do wykonywania działań praktycznych. Istotne są też: pomysłowość konstrukcyjna, właściwy dobór materiałów, estetyka wykonania oraz przestrzeganie zasad bezpieczeństwa.

 1. Kryteria ogólne do poszczególnych form oceniania:

1)      słownictwo – stosowanie języka przedmiotowego, odpowiednich pojęć,

2)      poprawność merytoryczna – ilość i zgodność z tematem, zawartość treści,

3)      struktura wypowiedzi – spójność, samodzielność, zgodność ze specyfiką przedmiotu.

 1. Szczegółowe elementy kryteriów ogólnych opracowują nauczyciele poszczególnych przedmiotów.
 2. Przy ocenianiu punktowym prac pisemnych i innych wybranych przez nauczyciela stosuje się następującą skalę procentową na poszczególne oceny:

1)    0 –  32 %   stopień niedostateczny

2)    33 –  49 % stopień dopuszczający

3)    50 –  68 % stopień dostateczny

4)    69 –  85 % stopień dobry

5)    86 – 96 %  stopień bardzo dobry

6)    97 – 100% stopień celujący

 1. Oceny bieżące i oceny klasyfikacyjne śródroczne ustala się w stopniach wg następującej skali ( z wyłączeniem I etapu edukacyjnego szkoły podstawowej klas I – III)

1)      stopień celujący – 6

2)      stopień bardzo dobry – 5

3)      stopień dobry – 4

4)      stopień dostateczny – 3

5)       stopień dopuszczający – 2

6)       stopień niedostateczny – 1

 

 1. Dopuszcza się stosowanie znaków „ + „ , „ – „ i „ = „ przy ocenach bieżących, oraz klasyfikacyjnych śródrocznych „+„ , „  - „ z wyjątkiem stopnia celującego i niedostatecznego.
 2. Nauczyciel obowiązany jest umożliwić uczniom poprawienie sprawdzianów.  Sprawdziany można poprawić w ciągu tygodnia od wystawienia oceny i poinformowania o niej ucznia. Do dziennika zajęć wpisuje się oceny otrzymane lub poprawione po tygodniu. W przypadku usprawiedliwionej nieobecności na sprawdzianie uczeń ma obowiązek napisania go w ciągu tygodnia od momentu powrotu do szkoły. Nieusprawiedliwiona  nieobecność na sprawdzianie lub niezgłoszenie się w ciągu tygodnia w celu napisania sprawdzianu ma odzwierciedlenie w kryteriach oceny zachowania, nie może skutkować bieżącą oceną niedostateczną.
 3. Punktację z próbnego egzaminu gimnazjalnego ze wszystkich przedmiotów egzaminacyjnych należy potraktować jako dodatkową ocenę z przedmiotu i wpisać do dziennika kolorem czerwonym. Dodane Nie wpływa ona na ocenę semestralną i roczną. 

 

§ 56.

 

Ocenianie zachowania uczniów.

 1. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolonego informuje uczniów oraz ich rodziców o warunkach i sposobie oceniania zachowania oraz o warunkach i trybie ubiegania się o roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od przewidywanych.
 2. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę nauczycieli i uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych, a w szczególności:

1)      wywiązywania się z obowiązków ucznia:

a)      systematyczne uczęszczanie na zajęcia szkolne,

b)      sumienne przygotowanie się do zajęć,

c)      przestrzeganie postanowień statutu oraz obowiązujących w szkole regulaminów,

2)      postępowania zgodne z dobrem społeczności szkolnej;

a)      poszanowanie mienia szkoły,

b)      aktywność w działaniach na rzecz innych w szkole i poza nią,

c)      uczciwe postępowanie i przeciwdziałanie złu,

3)      dbałości o honor i tradycję szkoły;

a)         przestrzeganie wartości propagowanych przez szkołę oraz tradycji związanych z patronem szkoły,

b)        godny i kulturalny udział w uroczystościach szkolnych,

c)         godne reprezentowanie szkoły na zewnątrz (m.in. konkursy, olimpiady, zawody) oraz właściwe kształtowanie wizerunku szkoły,

4)      dbałości o piękno mowy ojczystej;

a)         nieużywanie wulgaryzmów oraz przeciwstawianie się wulgarności w języku innych,

b)        kulturalne wypowiadanie własnych poglądów,

c)         słuchanie wypowiedzi innych z należytym szacunkiem i kulturą,

5)      dbałości o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;

a)         przestrzeganie zasad bezpieczeństwa oraz niestwarzanie sytuacji niebezpiecznych dla życia i zdrowia własnego i innych,

b)   przestrzeganie bezwzględnego zakazu palenia tytoniu, picia alkoholu, używania i dystrybucji narkotyków i innych środków odurzających oraz namawiania innych do ich zażywania,

c)    nieopuszczanie samowolne terenu szkoły w czasie zajęć lekcyjnych,

6)      godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;

a)    noszenie schludnego i estetycznego ubioru,

b)   takt i kultura w relacjach z innymi,

c)    dbałość o higienę osobistą,

7)      okazywania szacunku innym osobom,

a)    szanowanie godności osobistej i dobrego imienia drugiego człowieka,

b)   szanowanie przekonań, poglądów i tradycji innych osób,

c)    okazanie zadośćuczynienia za spowodowanie innym przykrości, krzywdy czy smutku.

 1. W klasach I – III szkoły podstawowej oceny klasyfikacyjne zachowania są opisowe i uwzględniają stopień spełniania kryteriów określonych w ust.2, a w szczególności spełnianie następujących wymagań:

1)      Dyscyplina:

a)      przestrzega określonych zasad wypowiadania się na zajęciach,

b)      nie przeszkadza innym na zajęciach,

c)      podporządkowuje się nakazom i zakazom,

d)     troszczy się o bezpieczeństwo swoje i kolegów przy organizowaniu zabaw,

e)      jest punktualny,

f)       nie opuszcza samowolnie terenu szkoły w czasie przewidywanych zajęć,    nieobecności systematycznie usprawiedliwia,

g)      podczas przerw przebywa w ustalonym miejscu,

h)      unika sytuacji konfliktowych w grupie i rozwiązuje je.

2)      Kultura osobista:

a)      stosuje zwroty grzecznościowe w różnych sytuacjach życiowych,

b)      nie używa wulgarnych słów,

c)      jest koleżeński i uczynny,

d)     odnosi się z szacunkiem do pracowników szkoły, dorosłych i rówieśników,

e)      szanuje przybory, pomoce i sprzęt szkolny,

f)       dba o higienę własną.

3)      Współdziałanie:

a)        bierze aktywny udział w życiu klasy,

b)        włącza się do zabaw i gier oraz przestrzega ich reguł,

c)        potrafi współpracować w grupie (pomaga młodszym i mniej sprawnym),

d)       jest odpowiedzialny, dobrze wypełnia obowiązki wynikające z roli ucznia,

e)        przerwy spędza z kolegami, ale nie zakłóca odpoczynku krzykiem i bieganiem po sali lub korytarzu,

f)         zawsze jest przygotowany do zajęć (ma potrzebne przybory szkolne).

 1. Ocenę klasyfikacyjną zachowania ucznia począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, ustala się według następującej skali:

1)      Wzorowe,

2)      bardzo dobre,

3)      dobre,

4)      poprawne,

5)      nieodpowiednie,

6)       naganne.

 

 1. Informacje o zachowaniu ucznia gromadzone są w zeszycie spostrzeżeń i uwag wpisywanych przez wychowawcę klasy i innych nauczycieli.
 2. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie.
 3. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych i promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.
 4. Klasyfikacyjne oceny zachowania ustala wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli uczących w danym oddziale, innych nauczycieli szkoły, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia.
 5. Zasięgnięcie opinii nauczycieli odbywa się według trybu:

1)      nauczyciele uczący wystawiają propozycję ocen w formie pisemnej z wykorzystaniem arkusza pomocniczego,

2)      pozostali nauczyciele mają prawo do wyrażania opinii własnej do wychowawcy klasy najpóźniej do dnia wystawienia ocen klasyfikacyjnych, co odnotowuje się w arkuszu pomocniczym.

 1. Zasięganie opinii zespołu klasowego uczniów i ocenianego ucznia odbywa się w drodze dyskusji na godzinie do dyspozycji wychowawcy, co wychowawca potwierdza stosownym zapisem w dzienniku lekcyjnym. W przypadku nieobecności ocenianego ucznia w danym dniu zasięganie opinii winno odbyć się w innym terminie zaproponowanym przez wychowawcę a odbycie rozmowy zanotowane jest w zeszycie spostrzeżeń.
 2. W przypadku nieobecności wychowawcy klasy do ustalenia klasyfikacyjnej oceny zachowania dyrektor powołuje komisję w składzie: pedagog i dwóch nauczycieli uczących w tej klasie.
 3. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania dla klas IV – VIII szkoły podstawowej i gimnazjum ustala się według następującej skali i wymagań:

1)      wzorowe:

a)      systematycznie uczęszcza na zajęcia, bierze w nich aktywny udział,

b)      osiąga maksymalne, na miarę swoich możliwości wyniki w nauce.

c)      szybko uzupełnia zaległości w nauce spowodowane nieobecnością,

d)     poszerza wiedzę w kołach zainteresowań (w szkole i poza nią)

e)      bierze aktywny udział w życiu szkoły i klasy,

f)       jest inicjatorem imprez klasowych, szkolnych lub środowiskowych,

g)      wyróżnia się troską o mienie szkoły, klasy, kolegów,

h)      wyróżnia się kulturą osobistą, używa kulturalnego języka, jest koleżeński i życzliwy dla kolegów, pomaga słabym w nauce, w rozwiązywaniu problemów,

i)        dba o estetyczny wygląd (swój i klasy),

j)        nosi czyste obuwie i obuwie na zmianę,

k)      maksymalna liczba godzin nieusprawiedliwionych :0,

l)        jest pomysłodawcą formy prezentacji.

m)    szanuje użyczone mu podręczniki i materiały edukacyjne.

2)      bardzo dobre:

a)      systematycznie uczęszcza na zajęcia, bierze w nich aktywny udział,

b)      osiąga bardzo dobre na miarę swoich możliwości wyniki w nauce,

c)      szybko uzupełnia zaległości w nauce spowodowane nieobecnością,

d)     poszerza wiedzę w kołach zainteresowań,

e)      bierze aktywny udział w życiu klasy,

f)        jest inicjatorem imprez klasowych,

g)      dba o mienie szkoły, klasy,

h)      wyróżnia się kulturą osobistą, używa kulturalnego języka, jest koleżeński i      życzliwy; pomaga słabym w nauce, w rozwiązywaniu problemów,

i)         dba o estetyczny wygląd (swój i klasy),

j)        nosi czyste obuwie na zmianę,

k)      maksymalna liczba godzin nieusprawiedliwionych: 0,

l)         aktywnie uczestniczy w prezentacji.

m)    szanuje użyczone mu podręczniki i materiały edukacyjne.

3)      dobre:

a)      systematycznie uczęszcza na zajęcia, bierze w nich aktywny udział,

b)      osiąga dobre wyniki w nauce, na miarę swoich możliwości,

c)      chętnie podejmuje zaproponowane mu prace na rzecz klasy i szkoły,

d)     dba o mienie szkoły, klasy, kolegów,

e)      wyróżnia się kulturą osobistą, używa kulturalnego języka, jest życzliwy dla innych,

f)       dba o estetyczny wygląd samego siebie, klasy i szkoły,

g)      nosi obuwie na zmianę,

h)      maksymalna liczba godzin nieusprawiedliwionych: 0 – 10,

i)        uczestniczy w większej części prezentacji,

j)        szanuje użyczone mu podręczniki i materiały edukacyjne.

4)      poprawne:

a)    stara się systematycznie uczęszczać na zajęcia, być przygotowany do lekcji, na bieżąco odrabiać prace domowe,

b)   podejmuje starania o poprawę swoich wyników w nauce,

c)    poprawnie odnosi się do kolegów i pracowników szkoły,

d)   przestrzega zasad higieny osobistej i higieny otoczenia,

e)    przestrzega zasad porządkowych, nie niszczy mienia szkoły,

f)    wywiązuje się z obowiązku dyżurnego i powierzonych mu prac,

g)   maksymalna liczba godzin nieusprawiedliwionych: 11 – 20,

h)   uczestniczy w niewielkiej części prezentacji,

i)     szanuje użyczone mu podręczniki i materiały edukacyjne.

5)      nieodpowiednie:

a)    rzadko jest przygotowany do lekcji, często utrudnia jej prowadzenie, nie uzupełnia zaległości w nauce oraz nie wywiązuje się z powierzonych mu prac, ucieka z zajęć,

b)   ma agresywny stosunek do kolegów i nauczycieli, swoim zachowaniem zagraża innym użytkownikom szkoły, używa wulgarnych słów, kłamie, łamie postanowienia statutu szkoły,

c)    niszczy mienie klasy, szkoły, kolegów,

d)   notoryczne wagary i ucieczki, zaznaczane w dzienniku czerwonym kolorem,

e)    maksymalna liczba godzin nieusprawiedliwionych: 21 – 30,

f)    bierze bierny udział w prezentacji.

g)   nie szanuje użyczonych mu podręczników i materiałów edukacyjnych.

6)      naganne:

a)  notoryczne wagary i ucieczki, zaznaczane w dzienniku czerwonym kolorem,

b) zdarzają mu się kradzieże lub wymuszanie pieniędzy na terenie szkoły,

c) pali papierosy na terenie szkoły i poza nią

d)używa alkoholu lub innych środków odurzających,

e) wchodzi w kolizję z prawem,

f)  demoralizująco wpływa na zachowanie innych uczniów,

g) liczba godzin nieusprawiedliwionych: powyżej 30,

h) nie uczestniczy w prezentacji.

i)   nie szanuje użyczonych mu podręczników i materiałów edukacyjnych.

 1. Na czternaście dni przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej wychowawcy informują uczniów i ich rodziców o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych  zachowania.
 2. Uczeń lub jego rodzice nie później niż trzy dni po uzyskaniu informacji o przewidywanej ocenie mogą złożyć w sekretariacie do dyrektora szkoły wniosek o podwyższenie przewidywanej oceny. Wniosek winien zawierać uzasadnienie. Wnioski bez uzasadnienia nie będą rozpatrywane.
 3. Uczeń lub jego rodzic mogą wnioskować o podwyższenie przewidywanej oceny zachowania  o jedną wyżej.
 4. Dyrektor szkoły przekazuje do rozpatrzenia wniosek wychowawcy klasy, który ponownie w zespole nauczycieli uczących w danej klasie z udziałem pedagoga szkolnego analizuje zachowanie ucznia w danym roku szkolnym oraz wszelkie okoliczności zawarte we wniosku.
 5. Zespół nauczycieli o którym mowa w ust. 16. analizuje również zgodność ustalenia przewidywanej oceny z obowiązującym w szkole trybem i ze swoją opinią zapoznaje dyrektora szkoły. Z posiedzenia zespołu sporządza się protokół.
 6. Decyzję o ocenie klasyfikacyjnej zachowania podejmuje wychowawca klasy i informuje o niej ucznia i jego rodziców. Ustalona przez zespół ocena nie może być niższa od przewidywanej.
 7. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:

1)      oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych,

2)      promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły podstawowej lub gimnazjum.

 

§ 57.

 

Tryb odwoławczy od rocznych ocen klasyfikacyjnych ustalonych niezgodnie z przepisami prawa.

 

 1. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia w formie pisemnej mogą być zgłaszane od dnia ustalenia tej oceny, nie później jednak niż w ciągu dwóch dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych.
 2. W przypadku stwierdzenia, że roczne oceny klasyfikacyjne zostały ustalone niezgodnie z przepisami prawa, dyrektor szkoły powołuje komisję do ponownego ustalenia ocen.
 3. W przypadku zajęć edukacyjnych dyrektor powołuje komisję, która przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności. Sprawdzian przeprowadza się nie później niż w terminie pięć dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń. Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami.
 4. W skład komisji wchodzą:

1)      dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły jako przewodniczący komisji,

2)      nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,

3)       nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.

 1. Nauczyciel o którym mowa w ust. 4 pkt.2 może być zwolniony z udziały w pracy komisji na własną prośbę lub w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole, następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
 2. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny.
 3. Sprawdzian przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej, z wyjątkiem sprawdzianu z plastyki, muzyki, zajęć technicznych, zajęć artystycznych, zajęć komputerowych, informatyki i wychowania fizycznego, z których sprawdzian ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
 4. Ze sprawdzianu  wiadomości i umiejętności ucznia sporządza się protokół zawierający w szczególności:

1)    nazwę zajęć edukacyjnych , z których był przeprowadzony sprawdzian,

2)   imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji,

3)   termin sprawdzianu wiadomości i umiejętności,

4)   imię i nazwisko ucznia,

5)   zadania sprawdzające,

6)   ustaloną ocenę klasyfikacyjną.

 1. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
 2. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu w wyznaczonym terminie, może przystąpić w do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora nie później niż do ostatniego dnia  danego roku szkolnego.
 1. Do rozpatrzenia zastrzeżeń od rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia dyrektor powołuje komisję w składzie:

1)      dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako przewodniczący komisji,

2)      wychowawca oddziału,

3)      nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danym  oddziale,

4)      pedagog,

5)      psycholog,

6)      przedstawiciel samorządu uczniowskiego,

7)      przedstawiciel rady rodziców.

8.Ustalona przez komisję, w terminie pięciu dni od dnia wniesienia zastrzeżeń, w drodze głosowania zwykłą większością głosów (w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego), roczna ocena zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny.

9.Z posiedzenia komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:

1)      imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji,

2)      termin posiedzenia komisji,

3)      imię i nazwisko ucznia, wynik głosowania,

4)      ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem.

 1. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

 

§ 58.

Egzaminy klasyfikacyjne i egzaminy poprawkowe.

 

 1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych, przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.
 2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.
 3. Uczeń nieklasyfikowany z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności zdaje egzamin egzaminy klasyfikacyjne za zgodą rady pedagogicznej maksymalnie z czterech przedmiotów.
 4. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń:

1)      realizujący, na podstawie odrębnych przepisów, indywidualny program lub tok nauki,

2)      spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą.

 1. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej z wyjątkiem plastyki muzyki, techniki, informatyki, technologii informacyjnej i wychowania fizycznego.
 2. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami.
 3. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 2,3, ust. 4 pkt. 1), przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności wskazanego przez dyrektora szkoły, nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.
 4. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 4 pkt. 2), przeprowadza komisja, powołana przez dyrektora szkoły, który zezwolił na spełnianie przez ucznia odpowiednio obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą. W skład komisji wchodzą:

1)      dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w szkole inne stanowisko kierownicze - jako przewodniczący komisji,

2)      nauczyciele zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania dla odpowiedniej klasy.

 1. Przewodniczący komisji uzgadnia z rodzicami ucznia, liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać egzaminy w ciągu jednego dnia.
 2. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów - rodzice ucznia.
 3. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół.
 4. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się "nieklasyfikowany".
 5. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego.

 

§ 59.

 

 1. Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od stopnia niedostatecznego.
 2. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.
 3. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim oraz laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną ocenę klasyfikacyjną, a w przypadku zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasie programowo niższej – najwyższą końcową ocenę klasyfikacyjną z tych zajęć.
 4. Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w ust. 1, nie otrzymuje promocji i powtarza klasę.

 

§ 60.

 

 1. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednych lub dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy.
 2. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz części ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, informatyki, technologii informacyjnej, techniki oraz wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
 3. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor w ostatnim tygodniu ferii letnich.
 4. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora.
 5. W skład komisji wchodzą:

1)      dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w szkole inne  stanowisko kierownicze - jako przewodniczący komisji,

2)      nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne - jako egzaminujący,

3)      nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne - jako członek komisji.

 1.  Nauczyciel, o którym mowa w ust. 5 pkt. 2, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem szkoły.
 2. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół.
 3. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września.
 4. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji i powtarza klasę, z zastrzeżeniem ust.10.
 5. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej.
 6. Uczeń kończy gimnazjum:

1)      jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej oraz roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej,

2)       Usunięty

 1. Usunięty
 2. Usunięty

§ 61. 

Dokumentacja dotycząca oceniania i sposób jej udostępniania

do wglądu uczniowi lub jego rodzicom.

 

1.Ocenianie uczniów jest dokumentowane:

1)      w dziennikach zajęć lekcyjnych,

2)      w dzienniku elektronicznym,

3)      w arkuszach ocen,

4)       w protokołach egzaminów klasyfikacyjnych i poprawkowych,

5)      w protokołach sprawdzianów wiadomości i umiejętności,

6)      w protokołach z prac komisji powołanej w celu ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,

7)      w protokołach z prac komisji powołanej w trybie ubiegania się o wyższą od przewidywanej roczną oceną klasyfikacyjną zachowania,

8)      w protokołach zebrań rady pedagogicznej i zespołu nauczycieli uczących w danym oddziale,

9)      w informacjach  o wyniku egzaminu zewnetrznego;

10)  w sprawdzianie wiadomości i umiejętności przeprowadzonym w trybie ubiegania się o wyższą od przewidywanej roczną ocenę klasyfikacyjną z zajęć edukacyjnych;

11)  w arkuszach pomocniczych prowadzonych w związku z zasięganiem opinii nauczycieli w sprawie klasyfikacyjnych ocen zachowania uczniów;

 1. Dokumentacja, o której mowa w pkt. 1), 2), 10) jest udostępniana do wglądu uczniom i rodzicom uchylono (na ich wniosek) przez wychowawcę klasy, w zakresie dotyczącym danego  ucznia, od dnia jej wytworzenia, do ostatniego dnia zajęć dydaktycznych w danym roku szkolnym, w terminie uzgodnionym z rodzicami ucznia.
 2. Dokumentacja, o której mowa w pkt. 3), 4), 5), jest udostępniana do wglądu uczniom  i rodzicom , przez przewodniczących komisji od dnia jej wytworzenia do ostatniego dnia zajęć dydaktycznych w roku szkolnym, w którym uczeń kończy szkołę, w terminie uzgodnionym z rodzicami ucznia.

1)      W przypadku braku możliwości udostępnienia dokumentacji zgodnie z ust. 2 i 3, zadanie to  wykonuje dyrektor lub wskazany przez niego inny nauczyciel.

2)      Dokumentacja, o której mowa w pkt. 6), 7), 9) jest udostępniana do wglądu uczniom  i rodzicom uchylono (na ich wniosek)  przez dyrektora od dnia jej wytworzenia do ostatniego dnia zajęć dydaktycznych w roku szkolnym, w którym uczeń kończy szkołę, w terminie uzgodnionym  z rodzicami ucznia. Z dokumentów wymienionych w pkt. 7) dyrektor  sporządza wyciąg dotyczący danego ucznia.

 1. Sprawdzone i ocenione pisemne prace ucznia są udostępniane przez nauczyciela  prowadzącego dane zajęcia edukacyjne:

1)      uczniom, w trakcie zajęć lekcyjnych w terminie nie później niż 14 dni  roboczych  od  dnia oddania pracy do sprawdzenia,

2)      rodzicom, w trakcie zebrań i spotkań z rodzicami; zgodnie z ustalanym harmonogramem  lub w innym terminie, po uprzednim umówieniu się,

3)      zmieniony w przypadku braku możliwości udostępnienia sprawdzonej i ocenionej pracy pisemnej  ucznia przez nauczyciela, który pracę sprawdził i ocenił, zadanie to realizuje  wychowawca  klasy uchylono (w sposób określony w pkt.1) i 2).)

 1. Ustalone oceny z prac pisemnych są uzasadnione przez nauczyciela, który ocenę ustalił, na pracy ucznia. Oceny ustalone  w zeszycie  przedmiotowym lub w materiałach ćwiczeniowych nauczyciel uzasadnia ustnie uczniowi i rodzicom usunięto (na ich wniosek, nie później niż do 14 dni roboczych od dnia poinformowania ucznia o ustalonej ocenie.

1)      Dodano Sprawdziany, testy (z wyjątkiem próbnych egzaminów) i kartkówki udostępniane są rodzicom  do wglądu do domu, z tym że muszą zostać zwrócone na kolejnej lekcji lub nie później niż w ciągu trzech dni, jeżeli ta lekcja wypada w dniu następnym. Niezwrócenie pracy w ww terminie skutkuje tym, że udostępniane będą wyłącznie na terenie szkoły.

 1. O ustalonych ocenach z innych form oceniania uczeń jest informowany przez danego nauczyciela ustnie bezpośrednio po ustaleniu oceny wraz z jej uzasadnieniem, a rodzice na  w formie ustnej uchylono  (na ich wniosek), nie później niż do 14 dni od dnia ustalenia oceny (dodano) lub pisemnej w ciągu pięciu dni roboczych.
 2. Wykazy ocen bieżących, śródrocznych i rocznych klasyfikacyjnych oraz przewidywanych rocznych klasyfikacyjnych rodzice otrzymują  od wychowawcy na zebraniach i spotkaniach z rodzicami zgodnie z ustalonym harmonogramem lub w innym terminie, po uprzednim  umówieniu się.