Szkoła Podstawowa nr 3 w Milanówku

05-822 Milanówek

ul. Żabie Oczko 1

Tel: (22) 758-34-60

Statut Szkoły cz.4

ROZDZIAŁ 7.

 

UCZNIOWIE

 

§ 62.

 

 1. Nauka w szkole podstawowej jest obowiązkowa.
 2. Do szkoły przyjmowani są uczniowie, zgodnie z przepisami dotyczącymi realizacji obowiązku szkolnego, zamieszkujący w rejonie szkoły.
 3. Dyrektor może przyjąć ucznia zamieszkującego w rejonie funkcjonowania innej szkoły na pisemną prośbę rodziców.
 4. Dyrektor może odmówić przyjęcia ucznia zamieszkującego poza rejonem szkoły, jeśli nie pozwalają na to warunki funkcjonowania szkoły.
 5. Obowiązek szkolny trwa do ukończenia szkoły, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18 roku życia.
 6. Niespełnianie obowiązku szkolnego podlega egzekucji w trybie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
 7. Kontrolę nad spełnianiem przez uczniów obowiązku szkolnego sprawuje dyrektor, prowadząc księgę ewidencji uczniów.
 8. Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat, jeżeli wykazuje psychofizyczną dojrzałość do podjęcia nauki.
 9. Decyzję o wcześniejszym przyjęciu dziecka do szkoły podstawowej podejmuje dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii psychologiczno-pedagogicznej.
 10. W przypadkach uzasadnionych ważnymi przyczynami rozpoczęcie spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego może być odroczone, nie dłużej jednak niż o jeden rok.
 11. Decyzję w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego podejmuje dyrektor publicznej szkoły podstawowej, w obwodzie, której dziecko mieszka, po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej.
 12. Na wniosek rodziców dyrektor szkoły podstawowej, do której dziecko zostało przyjęte, może zezwolić, w drodze decyzji, na spełnianie przez dziecko obowiązku szkolnego nauki, o którym mowa w art. 14 ust. 3, poza szkołą.
 13. Zezwolenie, o którym mowa w pkt. 10, może być wydane, jeżeli:

1)   Wniosek o wydanie zezwolenia został złożony do dnia 31 maja;

2)   do wniosku dołączono:

a)      opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej,

b)      oświadczenie rodziców o zapewnieniu dziecku warunków umożliwiających realizację podstawy programowej obowiązującej na danym etapie nauczania,

c)      zobowiązanie rodziców do przystępowania w każdym roku szkolnym przez dziecko spełniające obowiązek szkolny lub obowiązek nauki rocznych egzaminów klasyfikacyjnych.

 1. Dziecko spełniające obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą otrzymuje świadectwo ukończenia poszczególnych klas danej szkoły po zdaniu egzaminów klasyfikacyjnych przeprowadzonych zgodnie z odrębnymi przepisami. Dziecku takiemu nie ustala się oceny  zachowania.
 2.  Roczna i końcowa klasyfikacja ucznia spełniającego obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą odbywa się zgodnie z odrębnymi przepisami.
 3. Dziecko spełniające obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą ma prawo uczestniczyć w szkole w nadobowiązkowych zajęciach pozalekcyjnych, o których mowa w art. 107 ustawy Prawo Oświatowe.
 4. Cofnięcie zezwolenia, o którym mowa w pkt. 10, następuje:

1)      na wniosek rodziców,

2)      jeżeli dziecko z przyczyn nieusprawiedliwionych nie przystąpiło do egzaminu klasyfikacyjnego, albo nie zdało rocznych egzaminów klasyfikacyjnych,

3)      w razie wydania zezwolenia z naruszeniem prawa.

 

§ 63.

 

 1. Uczniowie szkoły mają prawo do:

1)      poznania programów nauczania, ich treści, celów i stawianych wymagań, ujętych w szkolnym i przedmiotowych systemach oceniania,

a)      korzystania z bezpłatnych podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych, zgodnie z ustawą o systemie oświaty,

2)      informacji o przysługujących mu prawach,

3)      dostosowania przez nauczyciela wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb i możliwości ucznia,

4)      sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce zgodnie ze szkolnym systemem oceniania,

5)      właściwie zorganizowanego procesu kształcenia zgodnie z zasadami pracy umysłowej,

6)      opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę i poszanowanie ich godności,

7)      korzystania z pomocy materialnej i socjalnej, jeśli wymaga jej ich trudna sytuacja rodzinna,

8)      życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym,

9)      swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły, a także światopoglądowych i religijnych jeśli nie narusza to dobra innych osób,

10)  rozwijania zainteresowań, zdolności na zajęciach lekcyjnych, pozalekcyjnych i pozaszkolnych,

11)  pomocy w przypadku trudności w nauce,

12)  korzystania z poradnictwa psychologicznego, pedagogicznego i zawodowego,

13)  korzystania z opieki pielęgniarki szkolnej,

14)  wpływania na życie szkoły poprzez działalność samorządową oraz zrzeszanie się w organizacjach działających w szkole,

15)  uczestnictwa i organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej i rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami, w porozumieniu z dyrektorem,

16)  reprezentowania szkoły w wybranych przez siebie i zaakceptowanych przez nauczycieli konkursach i zawodach, zgodnie ze swoimi umiejętnościami i możliwościami,

17)  korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,

18)   spokojnego wypoczynku w czasie przerw międzylekcyjnych,

19)  uczeń ma prawo do swobodnego wyrażania i poszanowania swoich poglądów religijnych, przekonań politycznych i odmiennych orientacji.

 1. W przypadku naruszenia praw ucznia może on złożyć w tej sprawie najpóźniej do 3 dni od daty zdarzenia  skargę na piśmie do dyrektora za pośrednictwem wychowawcy klasy, pedagoga szkolnego, Rzecznika Praw Ucznia lub Rady Samorządu Uczniowskiego.
 2. Dyrektor zobowiązany jest do rozpatrzenia skargi i udzielenia w ciągu 7 dni pisemnej odpowiedzi.
 3. Skargi dotyczące naruszania praw uczniowie mogą składać również ustnie do wychowawcy klasy, pedagoga szkolnego, bądź Rzecznika Praw Ucznia, którzy zobowiązani są do ich rozpatrzenia i wyjaśnienia sytuacji, w jakiej zostało naruszone prawo ucznia. Tryb rozpatrywania skarg regulują odrębne przepisy.

 

§ 64.

 

1. Uczniowie szkoły mają obowiązek:

1)      zapoznania się i przestrzegania postanowień zawartych w statucie,

2)      systematycznej nauki i rozwijania swoich umiejętności, regularnie uczęszczać na lekcji i nie spóźniać się,

3)      starania się o uzyskanie jak najwyższej oceny własnego zachowania,

4)      przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli, innych pracowników szkoły i osób dorosłych,

5)      odpowiedzialności za własne życie, zdrowie, higienę oraz rozwój,

6)      dbałości o wspólne dobro, ład, porządek w szkole, wspólne mienie szkoły, własne i innych uczniów; za szkody spowodowane przez ucznia ponoszą odpowiedzialność materialną rodzice lub prawni opiekunowie ucznia,

7)      przeciwstawiania się przejawom brutalności i wulgarności w postępowaniu i języku,

8)      odnoszenia się z szacunkiem do dorosłych i rówieśników z poszanowaniem ich godności osobistej,

9)      używania odpowiednich form grzecznościowych,

10)   przeciwstawiania się przejawom agresji i wulgarności,

11)  stosowania się do poleceń nauczycieli i innych pracowników szkoły wynikających z ich kompetencji wychowawczych i opiekuńczych,

12)  postępowania zgodnego z dobrem szkolnej społeczności, dbania o dobre imię szkoły we współtworzeniu jej autorytetu, godnego reprezentowania szkoły,

13)  dbania o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz swoich kolegów – uczniom zabrania się palenia tytoniu (w tym również papierosów elektronicznych), picia alkoholu, używania i dystrybucji narkotyków i innych środków odurzających zarówno w budynku szkoły jak i poza nim; za powyższe wykroczenia stosuje się kary, ujęte w Statucie Szkoły,

14)  przychodzenia do szkoły nie wcześniej niż na 15 minut przed pierwszą swoją lekcją, opuszczania szkoły bezpośrednio po zakończeniu zajęć oraz usprawiedliwiania nieobecności w ciągu 7 dni,

15)  noszenia książek i zeszytów obowiązujących z danego przedmiotu,

16)  pozostawiania w szatni swoich wierzchnich okryć,

17)  zmiany obuwia po wejściu do szkoły; jako obuwie zmienne obowiązuje wyłącznie obuwie sportowe z białym spodem,

18)  dbania o schludny i estetyczny wygląd. Zabrania się farbowania włosów i stosowania jakiegokolwiek makijażu,

19)  noszenia stosownego ubioru. Za taki uważa się strój schludny w stonowanych kolorach;

a)      dziewczęta: bluzki bez dekoltów, zakrywające biodra, spódnice nie krótsze niż 5 cm przed kolano, koszulki bez wyzywających czy wulgarnych nadruków,

b)      chłopcy: długie spodnie, jeżeli krótkie, to nie mogą być plażowe, koszulki bez wyzywających czy wulgarnych nadruków,

c)      dopuszcza się skromną biżuterię, za utratę której szkoła nie ponosi odpowiedzialności. Kolczyki mogą nosić tylko dziewczęta i jedynie w uszach.

20)  zmiany stroju sportowego ustalonego w grupach z nauczycielami wychowania fizycznego,

21)  noszenia stroju galowego w określonych dniach. Obowiązujący strój galowy musi być odpowiedni do okazji, utrzymany w kolorach białym, czarnym, granatowym.

 1. Na terenie szkoły do czasu zakończenia zajęć oraz na zajęciach organizowanych przez szkołę obowiązuje zakaz używania przez uczniów telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych, które nie należą do szkoły i nie są wykorzystywane do pracy na zajęciach pod nadzorem nauczyciela,

1)      w przypadkach chorób przewlekłych, po zgłoszeniu rodziców zawierającym uzasadnienie konieczności używania telefonu, uczeń może z niego korzystać na zasadach ustalonych z wychowawcą i zatwierdzonych przez dyrektora szkoły. Zgłoszenie rodzice przekazują wychowawcy,

2)      w innych uzasadnionych przypadkach uczeń może skorzystać z telefonu za zgodą nauczyciela i w jego obecności,

3)      naruszenie przez ucznia zasad korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych na terenie szkoły skutkuje obowiązkiem oddania przez ucznia telefonu do depozytu – kasy pancernej znajdującej się w sekretariacie szkoły,

4)      uczeń ma obowiązek wyłączyć telefon lub inne urządzenie elektroniczne, jeżeli tego nie zrobi, czynność tę w jego obecności wykonuje osoba, która odbiera aparat do depozytu,

5)      po pierwszym naruszeniu zasady uczeń może odebrać telefon lub inne urządzenie elektroniczne z sekretariatu po zakończeniu zajęć lekcyjnych oraz rozmowie pouczającej,

6)      po każdym kolejnym zdarzeniu aparat ze szkoły  odbierają rodzice,

7)      naruszenie przez ucznia zasad korzystania z telefonów powoduje wyciągnięcie konsekwencji określonych w Statucie Szkoły.

 1. Szkoła nie odpowiada za zaginięcie lub kradzież telefonu oraz innych urządzeń elektronicznych.
 2. Na terenie szkoły obowiązuje zakaz nagrywania i fotografowania – z wyjątkiem uroczystości szkolnych.
 3. Podczas korzystania ze sprzętu i pomieszczeń szkoły uczniowie zobowiązani są do przestrzegania regulaminów znajdujących się w pracowniach oraz instrukcji obsługi urządzeń.

 

§ 65.

 

 1. Uczeń szkoły może otrzymać nagrody i wyróżnienia za:

1)      rzetelną naukę i pracę na rzecz szkoły,

2)      zachowanie stanowiące godny do naśladowania wzór,

3)      wybitne osiągnięcia, np. wysokie lokaty uzyskane w różnego typu konkursach i zawodach sportowych,

4)      reprezentowanie szkoły na zewnątrz,

5)       pomoc w nauce innym uczniom,

6)      stuprocentową frekwencję w całym roku szkolnym.

 1. Prawo wnioskowania o nagrody mają:

1)      członkowie rady pedagogicznej,

2)      rada samorządu uczniowskiego,

3)      rada rodziców.

 1. Nagrody przyznają:

1)      dyrektor szkoły na wniosek wymienionych w ust. 2 po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej,

2)      wychowawcy,

3)      nauczyciele,

4)      rada rodziców.

 1. Ustala się następujące rodzaje nagród i wyróżnień:

1)      pochwała na forum klasy,

2)      pochwała na forum szkoły,

3)       pochwała na zebraniu rodziców klasowych i ogólnym,

4)      list pochwalny,

5)       dyplom,

6)      świadectwo z wyróżnieniem,

7)      nagroda rzeczowa,

8)      dofinansowanie wycieczki,

9)      stypendium naukowe,

10)  stypendium sportowe.

 1. Stypendia przyznawane są zgodnie z wewnętrznym regulaminem szkoły.
 2. Świadectwo z wyróżnieniem otrzymuje uczeń, który uzyskał na koniec roku szkolnego średnią ocen co najmniej 4,75, wzorową lub bardzo dobrą ocenę zachowania, a oceny z poszczególnych przedmiotów wyższe od oceny dopuszczającej.
 3. Udział i zdobyte lokaty oraz wyróżnienia w konkursach wiedzy, artystycznych i zawodach sportowych odnotowuje się na świadectwach szkolnych zgodnie z odrębnymi przepisami.
 4. Nagrody finansowane są z budżetu szkoły bądź budżetu rady rodziców.
 5. rada pedagogiczna może wyróżnić rodziców uczniów szkoły za:

1)      wysokie wyniki nauczania i zachowania uzyskane przez ich dziecko,

2)      zaangażowanie w pracę rady rodziców,

3)      pracę na rzecz szkoły.

 1. Wyróżnienie dla rodziców i innych osób wspierających działalność szkoły może mieć formę:

1)      listu gratulacyjnego dla rodziców absolwentów,

2)      podziękowania ustnego lub pisemnego,

3)      listu pochwalnego.

 1. Jeżeli uczeń lub jego rodzice mają zastrzeżenia do przyznanej nagrody, to:

1)      składa uzasadniony wniosek do dyrektora szkoły w ciągu 3 dni od otrzymania nagrody,

2)      dyrektor powołuje zespół, w skład którego wchodzą: wicedyrektor lub dyrektor szkoły, nauczyciel, wychowawca, w terminie 5 dni od otrzymania wniosku,

3)      zespół szczegółowo analizuje zastrzeżenia ucznia lub rodzica i ustala odpowiedź,

4)      dyrektor w ciągu trzech dni od posiedzenia zespołu przekazuje pisemną odpowiedź uczniowi lub rodzicowi.

 

§ 66.

 1. Uczeń może zostać ukarany:

1)      upomnieniem w indywidualnej rozmowie,

2)      obniżeniem oceny zachowania wg kryteriów zawartych w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania,

3)       upomnieniem wobec klasy z wpisem do zeszytu korespondencyjnego,

4)      upomnieniem pisemnym dyrektora skierowanym do rodziców,

5)      inne działania wychowawcze, dokonywane w uzgodnieniu z rodzicami:

a) wykonaniem określonej pracy na rzecz szkoły,

b) zawieszeniem prawa do udziału w zajęciach pozalekcyjnych i reprezentowania szkoły na zewnątrz,

c) przeniesieniem do równoległego oddziału,

d) przeniesie do innej szkoły, zgodnie z zapisem ust. 9,

e) skreśleniem z listy uczniów zgodnie z zapisem ust. 8

 1. Za szkody wyrządzone umyślnie przez ucznia odpowiadają rodzice. O ile to jest możliwe, uczeń musi sam je usunąć.
 2. Za złe zachowanie i przewinienia ucznia dyrektor może wezwać rodziców na rozmowę.
 3. Za poważniejsze przewinienia uczeń dostaje karę adekwatną do przewinienia.
 4. Procedury postępowania dotyczące niektórych rażących przewinień:

1)      w przypadku palenia papierosów na terenie szkoły obowiązuje wystawienie nieodpowiedniej oceny zachowania,

2)      w przypadku ucieczki klas z lekcji obowiązują:

a)      powiadomienie rodziców w zeszycie korespondencji lub na zebraniu klasowym,

b)      nieusprawiedliwienie opuszczonych godzin,

c)      zalecenie prac porządkowych na rzecz klasy lub szkoły,

d)     przy powtarzających się ucieczkach zakaz uczestniczenia klasy w szkolnych  imprezach pozalekcyjnych, obowiązujący przez określony czas.

3)      w przypadku przejawiania różnych form agresji i przemocy wobec innych uczniów obowiązują:

a)      upomnienie w indywidualnej rozmowie z uczniem,

b)      notatka w zeszycie nauczyciela dyżurującego i poinformowanie wychowawcy,

c)      wpis do zeszytu korespondencyjnego i pouczenie,

d)      rozmowa ucznia z pedagogiem szkolnym w obecności wychowawcy lub wychowawcy i rodziców,

e)      w drastycznych przypadkach zasugerowanie rodzicom konsultacji w poradni pedagogiczno-psychologicznej.

4)      w przypadku kradzieży obowiązują:

a)      rozmowa wychowawcy z uczniem,

b)      zawiadomienie rodziców,

c)      rozmowa pedagoga z uczniem w obecności rodziców i wychowawcy,

d)     w sytuacji braku poprawy w zachowaniu ucznia rozmowa z dyrektorem w obecności pedagoga.

 1. W uzasadnionych przypadkach, gdy wymaga tego kategoria popełnionego czynu, niezwłocznie powiadamia się policję.
 2. Procedury postępowania nauczycieli i metody współpracy szkół z policją w sytuacjach zagrożenia dzieci oraz młodzieży przestępczością i demoralizacją, a w szczególności narkomanią, alkoholizmem i prostytucją, określają odrębne przepisy.
 3. Uczeń, który ukończył 18 lat i nie realizuje obowiązku szkolnego: ma lekceważący stosunek do nauki, nauczycieli i pracowników szkoły, jego zachowanie ma demoralizujący wpływ na kolegów, nie przestrzega regulaminu szkoły może być skreślony z listy uczniów na wniosek wychowawcy przedstawiony radzie pedagogicznej i przyjęty większością głosów - 2/3.
 4. Uczeń, który ukończył 18 lat i uczęszcza do naszej szkoły, nie ma prawa sam usprawiedliwiać swoich nieobecności.
 5. Dyrektor szkoły może wystąpić do kuratora oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły w przypadku gdy:

1)      zachowanie ucznia wpływa demoralizująco na innych uczniów,

2)      uczeń rażąco narusza zasady współżycia społecznego,

3)      uczeń świadomie i uporczywie łamie zasady postępowania określone w statucie,

4)      opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej zaleca zmianę środowiska rówieśniczego ucznia.

 1. Wniosek dyrektora, o którym mowa w ust. 10, wymaga pozytywnego zaopiniowania przez radę pedagogiczną.
 2. W szkole nie wolno stosować kar naruszających nietykalność i godność osobistą ucznia.
 3. O wymierzonej uczniowi karze informowani są rodzice przez wychowawcę klasy w zeszycie korespondencyjnym.
 4. Dyrektor może zawiesić wykonanie wymierzonej uczniowi kary, jeśli uzyska poręczenie wychowawcy lub rady samorządu uczniowskiego.
 5. Jeżeli uczeń lub jego rodzice mają zastrzeżenia do nałożonej kary, to:

1)      składa uzasadniony wniosek do dyrektora szkoły w ciągu 3 dni od wymierzenia kary,

2)      dyrektor powołuje zespół, w skład którego wchodzą: wicedyrektor lub dyrektor szkoły, nauczyciel, wychowawca, w terminie 5 dni od otrzymania wniosku,

3)      zespół szczegółowo analizuje zastrzeżenia ucznia lub rodzica i ustala odpowiedź,

4)      dyrektor w ciągu trzech dni od posiedzenia zespołu przekazuje pisemną odpowiedź uczniowi lub rodzicowi.

 1. Uczeń lub rodzic ma prawo wniesienia odwołania od kary wymierzonej przez dyrektora do Mazowieckiego Kuratora Oświaty za pośrednictwem dyrektora w terminie 7 dni od daty wymierzenia kary.

 

 

ROZDZIAŁ 8.

 

ZASADY WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI

 

§ 67.

 

 1. Bezwzględny priorytet w wychowaniu młodego człowieka ma dom rodzinny.
 2. Rodzic ma prawo do znajomości zadań i działań dydaktyczno-wychowawczych w danej klasie.
 3. Rodzice mają prawo do wyłonienia swej reprezentacji – rady rodziców. Rada rodziców działa na podstawie Regulaminu Rady Rodziców, uchwalonego przez ogólne zebranie rodziców.
 4. Rodzic ma prawo do zapoznania się z programem nauczania poszczególnych przedmiotów oraz przedmiotowym systemem oceniania.
 5. Rodzic ma prawo do wyrażania swej opinii na temat działalności szkoły oraz pracy nauczycieli, jednak nie może to uwłaczać niczyjej godności.
 6. Rodzic ma prawo do wyczerpujących wyjaśnień dotyczących działalności szkoły.
 7. Rodzice mają prawo do opiniowania Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania, Programu Wychowawczo – Profilaktycznego i Programu Wychowawcy Klasowego.
 8. Rodzic ma prawo sygnalizować dyrekcji istotne problemy wychowawcze w zespołach klasowych oraz trudności komunikacyjne na linii nauczyciel – uczeń lub nauczyciel – rodzic.
 9. Rodzic ma prawo występować do dyrektora, rady pedagogicznej z wnioskami i sprawami dotyczącymi szkoły
 10. Rodzice mają prawo wystąpić z inicjatywą w zakresie wzbogacania oferty zajęć pozalekcyjnych.
 11. Rodzice mają prawo organizować dzieciom różne formy życia kulturalnego, sportowego i rozrywkowego.
 12. Rodzice mają prawo do inicjatywy w sposobie kreatywnego wykorzystania funduszy rady rodziców.
 13. Rodzice mają prawo inicjować i organizować pomoc dla szkoły.
 14. Rodzice mają prawo gromadzić fundusze z dobrowolnych składek, prowadzić działalność celem pozyskania środków finansowych z innych źródeł i przeznaczać je na potrzeby szkoły.
 15. Rodzic ma prawo do uczestnictwa w rozpoczęciu i zakończeniu roku szkolnego oraz imprezach i uroczystościach szkolnych.
 16. Rodzic ma prawo do spotkań z nauczycielami podczas zebrań, dni otwartych i konsultacji.
 17.  Rodzic ma prawo wystąpić do nauczyciela o uzasadnienie oceny swojego dziecka.
 18. Rodzic ma prawo wystąpić do wychowawcy o uzasadnienie oceny zachowania swojego dziecka.
 19. Rodzic ma prawo zapoznać się z pracami klasowymi swoich dzieci i uzyskaną za nie oceną.
 20. Rodzic ma prawo do informacji o wynikach dydaktyczno-wychowawczych swojego dziecka.
 21. Rodzic ma prawo do informacji o ocenach bieżących i semestralnych swojego dziecka.
 22. Rodzic ma prawo do wcześniejszej informacji na temat wybranego przez nauczyciela podręcznika i jego wymagań z nauczanego przedmiotu.
 23. Rodzic ma prawo korzystać z pomocy pedagoga i psychologa szkolnego oraz innych nauczycieli.

 

§ 68.

 

 1. Podstawowym obowiązkiem rodziców dziecka wynikającym z ustawowego obowiązku szkolnego jest:

1)      zapisanie dziecka do szkoły podstawowej i złożenie wymaganych dokumentów zgodnie z zasadami rekrutacji,

2)      zapewnienie regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne,

3)      zapewnienie dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć szkolnych.

 1. Rodzic powinien dawać dziecku przykład swą postawą i zachowaniem.
 2. Rodzic powinien interesować się postępami dziecka w nauce.
 3. Rodzic powinien stawić się na wezwanie wychowawcy, pedagoga, innego nauczyciela lub dyrektora.
 4. Rodzic powinien uczestniczyć we wszystkich wywiadówkach.
 5. Rodzic powinien na wezwanie odebrać dziecko ze szkoły.
 6. Rodzic powinien przekazać wychowawcy i pielęgniarce ważne informacje o stanie zdrowia dziecka, które mogą mieć wpływ na rodzaj udzielanej pierwszej pomocy.
 7. Rodzic powinien informować wychowawcę o problemach wychowawczych z dzieckiem.
 8. Uczeń zobowiązany jest do usprawiedliwienia nieobecności do 7 dni od dnia powrotu do szkoły. Usprawiedliwienie ma formę pisemną i jest podpisane przez uprawnioną osobę.
 9. Rodzic może zwolnić ucznia z ostatnich lekcji w danym dniu osobiście lub na piśmie, w którym oświadczy, że bierze za dziecko odpowiedzialność.
 10. Rodzic powinien zaopatrzyć dziecko w strój codzienny, galowy i sportowy wg zasad przyjętych przez szkołę.
 11. Rodzic powinien wspierać działania dyrekcji i nauczycieli zmierzające do lepszego wyposażenia i rozwoju szkoły.

 

ROZDZIAŁ 9.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§ 69.

 

 1. Szkoła posiada własny sztandar.
 2. Awers sztandaru zawiera godło państwowe – biały orzeł na biało – czerwonym ukośnym tle, wokół napisy: „OJCZYZNA, PRACA, NAUKA”, rewers: reprodukcja rzeźby F. Chopina, nad nią półokrągły napis „SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 im. FRYDERYKA CHOPINA”, pod rzeźbą „w MILANÓWKU”.
 3. Szkoła używa pieczęci urzędowej zgodnej z odrębnymi przepisami.
 4. Szkoła posiada własne imię, hymn wykonywany w czasie wszystkich uroczystości szkolnych, sztandar i ceremoniał szkolny.
 5. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami. Zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej określają odrębne przepisy.
 6. Organem kompetentnym do uchwalania zmian w statucie szkoły jest rada pedagogiczna.
 7. Nowelizacja statutu następuje w formie uchwały.
 8. Dyrektor zapewnia możliwość zapoznania się ze statutem oraz późniejszymi zmianami statutu wszystkim członkom społeczności szkolnej.
 9. W sytuacjach nieuregulowanych statutem należy się kierować innymi aktami prawnymi, w szczególności; ustawą oraz rozporządzeniami MEN, a także innymi regulaminami działalności szkoły, których treść nie może być sprzeczna ze statutem.
 10. Niniejszy statut dostępny jest w bibliotece szkolnej oraz na stronie internetowej szkoły – www.zsg3.milanowek.pl
 11. Każda nowelizacja statutu skutkuje tekstem ujednoliconym.

 

 

 

Nowelizacja statutu Uchwałą nr 4/17/10/2019/2020 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Milanówku z dnia 17 października 2019 r. w sprawie: zmian w statucie Szkoły Podstawowejnr 3 w Milanówku